งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 296
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงตรีรัตน์    ดวงจำปา
2. เด็กชายพีรวัฒน์    ยศหนองทุ่ม
3. เด็กหญิงปนัดดา    รักษาภักดี
1. นางสาวดารวรรณ    โสภาศรี
2. นางสาวพัชรี    จันหาญ
2 2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธีร์สุดา    ภิบาลจอมมี
2. เด็กหญิงงามจิต    โกษาทอง
3. เด็กหญิงกมลชนก    ปานะสุโต
1. นางสาวชมพู    สัจจวาณิชย์
2. นางไอลัดดา    ปามุทา
3 3 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมนสิการ    สมตั้ง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    หารสุริย์
3. เด็กหญิงวราภรณ์    สร้อยคำ
1. นางสาวธัญญาลักษณ์    มาตมูล
2. นางอรวรรณ    นันสถิตย์
4 4 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิริยาพร    จันทะราช
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์    ยวนยี
3. เด็กหญิงไปรยา    รอดจุ้ย
1. นางนิตยา    ศรีประดิษฐ์
2. นางสาวสะใบคำ    ทองอุบล
5 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศธร    สูฝน
2. เด็กหญิงภัคธีมา    หมื่นคำแปง
3. เด็กหญิงพรประภา    พิมพ์พันธ์
1. นางญานิกา    รอดถาวร
2. นางไพลิน    ประเสริฐศรี
6 6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจูเรีย    โรสซี่
2. เด็กหญิงสรัลชนา    วรรณพรามณ์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร    ฮังกาสี
1. นางสาวปวีณา    ดรบันดิษฐ
2. นายสุรชัย    สดไธสง
7 7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ทวีแสง
2. เด็กหญิงสหกานต์    สังข์ขาว
3. เด็กหญิงนพรัตน์    ทองแย้ม
1. นางสาวปราญชลี    นนทะวัน
2. นางสาวสุกัญญา    โลนุสิทธิ์
8 8 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ยอดสาย
2. เด็กหญิงนิตยา    จังอินทร์
3. เด็กหญิงบุษราคัม    วิลัยเกษ
1. นางมันทนา    เกิดนอก
2. นางรจนีย์    น้อยพรหม
9 9 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    เหลี่ยมทอง
2. เด็กหญิงวนัสนันท์    คิ้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงมนัสชนก    แหวนเงิน
1. นางนารีรัตน์    ขันเงิน
2. นางสาวเพ็ญศิริ    โพธิ์งาม
10 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์    จารึกธรรม
2. เด็กหญิงกิตติกานต์    กฤษฎาการภิญโญ
3. เด็กหญิงณรรฏฐกมล    แก้วคำสอน
1. นายธัชกร    สุริยวงศ์
2. นางศิลารัตน์    สุริยวงศ์
11 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอมรเทพ    ไชยลา
2. เด็กหญิงณัฐชญา    กลักโพธิ์
3. เด็กหญิงปิ่นมณี    บุญเกิด
1. นางสาวณัฐนันท์    เฉลียวพงษ์
2. นายวาทิต    แสงจันทร์
12 12 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยากร    สาวะพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    หลักหาญ
3. เด็กหญิงธนทิพย์    รมย์รส
1. นางจรรยา    ศรีใสคำ
2. นางสาวณัฐกาญ    พรมโคตร
13 13 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกนิภา    สุวรบุตร
2. เด็กหญิงวริศร์นันท์    ขันทอง
3. เด็กหญิงชลยา    หาสุข
1. นางสาวนนทยา    เชิดทอง
2. นางอณุสรา    บัวลอย
14 14 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวสริดา    รัตราช
2. นางสาวศิริลักษณ์    ละม่อมสาย
3. เด็กหญิงไอยรา    ศรีลุนช่าง
1. นางสุปรียา    กัตตะโร
2. นางสาวอภิญญา    เมฆสุวรรณ
15 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายราเมศวร์    วิจารณรงค์
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา    นันทานี
3. เด็กหญิงสุธินี    สิทธิศรี
1. นางสาวจารุณี    แสงจันทร์
2. นางสาวนันทิญา    สนิมค้ำ
16 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญานีย์    ชัยทิพย์
2. เด็กหญิงปนรรฐพร    กุลราช
3. เด็กหญิงศิริรัชชฎ์    พูลเขตรวิทย์
1. นางสาวทรรศวรรณ    ทองไวย์
2. นางมะลิวัลย์    ตู้เชียงเพ็ง
17 17 โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายรณภูมิ    นันทะวงษ์
2. เด็กหญิงภานุชนาถ    บุญเย็น
3. เด็กหญิงนัทดาพร    แก้วสุพรรณ
1. นายพีรสิทธ์    คำวงศ์
2. นางสุรัสวดี    กลิ่นลั่นทม
18 18 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธาวี    แคนตะ
2. เด็กหญิงอัจจิมา    ทุนมาก
3. เด็กหญิงศิรภัสสร    ศรีจันทร์
1. นางสาวจินตาภา    วามนตรี
2. นางสาวนุจรี    สุภาษร
19 19 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    ทิพยนาสา
2. เด็กหญิงนันทชนก    ปุกิจ
3. นางสาวเพชรดา    พันธุวงค์
1. นางสาวจิราภรณ์    ศรีบุระ
2. นางสาวเจนจิรา    จันชุลี
20 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพันวสา    ธะดานิล
2. เด็กหญิงภัทรจิตรา    เนียมหอม
3. เด็กหญิงศุภิสรา    กุลบุตร
1. นายวิสิทธิ์    ตามสีวัน
2. นางเอื้องฟ้า    สุนันท์
21 21 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงญาดา    แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงสุธิมา    พลศรี
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน    รุ่งเรือง
1. นายณฐกร    ศรีไท
2. นางสาวทิพวรรณ    สุทธิประภา
22 22 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญจนพร    ปามุทา
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช    ชาววัง
3. เด็กหญิงศลิษา    สิ่งสิน
1. นางสาวจิราพร    เพชรแกมแก้ว
2. นางสาวอรอนงค์    ไพเราะ
23 23 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    ศรีโย
2. เด็กหญิงจรรย์กมล    สินธุวงสานนท์
3. เด็กชายศุภณัฐ    ศิริสุรวุฒิ
1. นางสาวปัณฑิตา    สินธุวงสานนท์
2. นางยุภาพันธ์    เหมจันทึก
24 24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภาภรณ์    สีสนอง
2. เด็กหญิงวานิสา    เงยกระโทก
3. เด็กหญิงพรรณนารายณ์    เปรื่องกระโทก
1. นางสาววรางคณา    แก่นกระโทก
2. นางสาวสุธิดา    แสงปราบ
25 25 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนิษฐา    จงรวยกลาง
2. เด็กหญิงขนิษฐา    พงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงวารีญา    ธรรมวารี
1. นางธัญญรัศม์    สะเทิงรัมย์
2. นางสาวสิริหล้า    หล้าคำ
26 26 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอาทิตยรัตน์    เถาว์ทุมมา
2. เด็กหญิงแคทเธอลีน    พลอยล้อมเพชร สุดวีระเศรษฐ์
3. เด็กชายณฐพร    มัสแมน
1. นางสาวขนิษฐา    ปิ่นจัตุรัส
2. นางสาวสุกานดา    สีทา
27 27 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวชิรวิทย์    จิรานุวัฒน์
2. นางสาวภัทราวดี    แตงกระโทก
3. นางสาวพรสินี    เกิดสกุล
1. นายกฤตยา    นิจจอหอ
2. นางสาวณฐพร    แสนประดิษฐ์
28 28 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายปิยวัฒน์    กองเศษ
2. เด็กชายพชรพล    วงศ์ศักดิ์
3. เด็กชายยศพล    ทองหลง
1. นางสาวกรรณิการ์    ซองผม
2. นายยุทธศักดิ์    ปาลเกิด
29 29 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายจิรายุ    คำษาวงศ์
2. เด็กชายพัทธพล    พลดงนอก
3. เด็กชายสหัสวรรษ    สังฆะมณี
1. นางสาวแก้วกานต์    กรองเห็น
30 30 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    ดอนชัย
2. เด็กหญิงดวงพร    สาระชร
3. เด็กหญิงธนพร    ศรีน้ำอ้อม
1. นางพรทิพา    ชัชวาลย์
2. นางยุวธิดา    บัวศรี
31 31 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอินทิรา    เทพสิงห์
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา    พิมพ์ภูธร
3. เด็กหญิงสิริพิชชา    กุมภวงค์
1. นางราตรี    ธรรมโหร
32 32 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรัทยา    การคิด
2. เด็กหญิงโชติรัตน์    มูลคา
3. เด็กหญิงศุภัชญา    สงวนวงค์
1. นางสาวปาริฉัตร    ผลประสาท
2. นางสาวสิริรัตน์    ภูจ่าพล
33 33 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีระจักร    พลายชนะ
2. เด็กชายณรงค์เกียรติ    สีกองเสน
3. เด็กหญิงลภัสรดา    ภควรรณ
1. นางศิริลักษณ์    เพริดพราว
2. นายอานนท์    คนขยัน
34 34 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์    ภูแป้ง
2. เด็กหญิงณัชชา    ไชยโย
3. เด็กหญิงนาฏนภัส    ทองน้อย
1. นางปราณี    บัวผัน
2. นางสาวพัชนี    หงษ์ศรี
35 35 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุชัญญา    แสงโครต
2. เด็กหญิงผุสดี    แสนโสภาวรรณ
3. เด็กหญิงพันธิตา    วงศ์ราชพรม
1. นางสาวสุกันญา    สงเคราะห์
2. นางสาวอัจฉราพร    ไวยเวช
36 36 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญญานิตย์    โชติกรธนาเศรษฐ์
2. เด็กหญิงสวรรณยา    ชัยชนะ
3. เด็กหญิงปณิตา    จันหินตั้ง
1. นางสาวศรินญา    ศรีวงษ์ชัย
2. นางสาวสุนิษา    คำสะอาด
37 37 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญรดา    สิงห์จานุสงค์
2. เด็กหญิงนภัสสร    มณีวรรณ
3. เด็กหญิงชัญญานุช    หลวงเมือง
1. นางจันทร์เพ็ญ    แสงภักดี
2. นางสาวสุกัญญา    นาจุ้ย
38 38 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ทวีสวย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สืงห์เเผ่น
3. เด็กหญิงนรีกานต์    ชนเวียน
1. นางสาวกฤติญาภรณ์    ท้าวจัตุรัส
2. นายอำนาจ    หาญรบ
39 39 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวพรสวรรค์    เถาชารี
2. นางสาวจิดาภา    โลดแจ้ง
3. เด็กหญิงวรรณภา    งามยะราช
1. นางสาวปิยนุช    แฮนหลุน
2. นายอนุชา    มีภูคำ
40 40 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุรเดช    ป้องคำสิงห์
2. เด็กชายปิติพงษ์    แก้วก่า
3. เด็กหญิงณัฐริกา    สุภาชาติ
1. นางกรรณิการ์    ศุภษร
2. นางสาวลภาขวัญ    เพ็งเวลุน
41 41 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายศุภโชค    บุษภา
2. นายโชคชัย    ศรีสารคาม
3. นางสาวพรชิตา    เจ้ยดวงดี
1. นางสาวนกอร    ศรีวิลัย
2. นายศราวุฒิ    เลี้ยงเสรี
42 42 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทธิรา    พาเคน
2. เด็กหญิงศิริณพา    เชิดเชื้อ
3. เด็กหญิงจิตภินันท์    จันทร์เหลือง
1. นางกมลวรรณ    โสภา
2. นางสุมลฑา    พิมพล
43 43 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริประภา    วาปีโส
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์    วงษ์พระจันทร์
3. เด็กหญิงวรันทยา    ทะสังขา
1. นางบุษกร    สีดามล
2. นางปาณิสรา    ศิริพรรณ
44 44 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกานต์สินี    เหล่าขัติยะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    สิงห์ศรี
3. เด็กหญิงวรรณรดา    คำดี
1. นายจรัส    ที่รัก
2. นางหมอกฟ้า    ที่รัก
45 45 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเปรมยุดา    อุ่นจารย์
2. เด็กหญิงเกศรา    คำศรีเมือง
3. เด็กหญิงวรกาญจน์    โห้แพ
1. นางพิชญา    มาตย์ภูธร
2. นางภนาวรรณ์    สามารถ
46 46 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชนากานต์    เนียมอ้ม
2. เด็กชายนันทพงศ์    ชุมชัย
3. เด็กชายธนพล    จันทร์สมบัติ
1. นางสาวจิดารักษ์    บุญโทแสง
2. นางสายชล    ชาติไทย
47 47 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ    รัตกสิกร
2. เด็กหญิงเกศรัฐ    บัวไข
3. เด็กชายภาณุพล    ศรีพลกรัง
1. นางสาวกนกวรรณ    ศริญญาวัจน์
2. นางสาวชุติกาญจน์    คำแก้ว
48 48 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์    สุมรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทองกลาง
3. เด็กหญิงแพรวา    จะริบรัมย์
1. นางสาวกานดา    คำโสภา
2. นางสาวพัชรินทร์    คำโสภา
49 49 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายวาทิตย์    ไพบูลย์
2. เด็กชายคณาธิป    อินทร
3. เด็กหญิงวิวรรธนี    สมรูป
1. นายก้องเกียรติชัย    ทบวงศรี
2. นางมัทรี    ศรีวงยาง
50 50 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเพชรลดา    ภูษา
2. เด็กหญิงจีรนันท์    หล่าธรรม
3. เด็กหญิงธนาภา    สมพิทักษ์
1. นางสาวนิตยา    อาจพลไทย
2. นายวรายุทธ    แก้วประทุม
51 51 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัชญา    นรมาตร์
2. เด็กหญิงภัทรดา    โยทะคง
3. เด็กหญิงชนษร    ผิวทอง
1. นางสาวดารณี    ไชยเวช
2. นางสาวปัฐมาพร    สุราสา
52 52 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กชายสัญญาณ    ชาญสูงเนิน
2. เด็กหญิงสิริยากร    กล่อมสังข์
3. เด็กหญิงอาทิตยา    โตภูเขียว
1. นางจัดติพร    รัตนมาลี
2. นางสาวอิศราภรณ์    สุวรรณพัฒน์
53 53 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นางสาวกวินทรา    ลีตน
2. นางสาวภัทราพร    หม้อกรอง
3. นางสาวศศิธร    วิจิตรปัญญา
1. นายยุทธนา    ลาสิงห์
2. นางสาคร    มูลอามาตย์
54 54 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทพร    กองปราบ
2. นางสาวรัชฎาพร    ขานยา
3. นางสาวกัลยกร    ดวงราช
1. นางสาวพรสวรรค์    โวเบ้า
2. นางสาวรัชฎาภรณ์    อินเมือง
55 55 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    แน่นอุดร
2. เด็กหญิงชนากานต์    เลิศชนะ
3. เด็กหญิงพรปวีณ์    ต้นภักดี
1. นางสาวกัญญาณัฐ    แก้วเขียว
2. นางสาวละมัย    โชคชัย
56 56 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    เพชรมา
2. เด็กชายธีรนันท์    ศิริวงค์
3. เด็กหญิงปณิตา    ศรีปัญญา
1. นายมงคล    สีมาวงษ์
2. นางเปรมวดี    ธนาเสน
57 57 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายมนตระการ    โฮมจัสตุรัส
2. เด็กชายธีฆทัศน์    ปึกแก้ว
3. เด็กหญิงจิรนันท์    สายศิลป์
1. นางสาวนภัสสร    ชะปูแสน
2. นางอำนวย    เคี่ยงคำผง
58 58 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นางสาว บุญฑริตา    หิมะคุณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    บุญสุข
3. เด็กหญิงนันทิพร    พรหมศิริ
1. นายธีระวุฒิ    จันทะพันธ์
2. นางสาวพรพิทักษ์    คนหาญ
59 59 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรัชญา    เจนรอบ
2. เด็กหญิงพันธกานต์    สายรัตน์
3. เด็กหญิงสุพนิดา    ปรากฎหาญ
1. นางสาวจิรวรรณ    ศรีชะอุ่ม
2. นางสาวสุชาดา    เฉลียวไว
60 60 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนพรพรรณ    สุขจิต
2. เด็กหญิงเอมมิกา    นิมารัมย์
3. เด็กหญิงวิมุตติยา    ภูละมุล
1. นางสาวธัญพิชชา    อุ่นรัมย์
2. นางอุดมลักษณ์    นพพิบูลย์
61 61 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปรียาภัทร    แรงหาญ
2. เด็กหญิงณัฐริกา    พันธ์เกียรติ
3. เด็กหญิงอรพิน    ดวงดี
1. นางสสินา    ปิ๊บกลาง
2. นางสาวอัมพร    ยืนยง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................