งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 294
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัษฎาพล    แก้วก้อย
2. เด็กหญิงศศิธร    ศรีไธสง
3. เด็กหญิงนงนภัส    ธุระทำ
1. นางสาววิภาวรรณ    ศรีละคร
2. นางสุจิรา    พลลาภ
2 2 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุทัตตา    นะราช
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    ไชยโชค
3. เด็กชายพัทธนันท์    อุทะปา
1. นางสาวกีรติกาญจน์    โพธิหล้า
2. นายเชษฐ์ดนัย    เที่ยงแก้ว
3 3 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาวนฤมล    บุตรสิมมา
2. เด็กหญิงอาทิตญา    ไชยเวช
3. นายชัยรัฐ    แพสถิตถาวร
1. นายปรเมธ    นนท์อามาตย์
2. นางสาววัลภา    ดวงชาทม
4 4 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชนาท    ลีละบุตร
2. เด็กหญิงปวีณา    โยทาธร
3. เด็กชายจิิตรทิวัส    เดชะกุล
1. นางสาวสุภาพร    เชื้อคำเพ็ง
2. นายอชิรวัตติ์    ตั้งสมบัติสันติ
5 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิรัชชา    สุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงนงลักษณ์    ผายชำนาญ
3. เด็กหญิงดวงรัตน์    ป้อมผาลา
1. นางสาวนันทิยาวรรณ    สรสิทธิ์
2. นายสุรชัย    สุกใส
6 6 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กชายบูรพา    เสาะสืบงาม
2. นายนลธวัช    อินทรสุข
3. เด็กชายอัครวิชญ์    คำภูษา
1. นางสาวนันทนา    อู่รัศมี
2. นายปรีดา    รัตนเวฬุ
7 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ศรีใส
2. เด็กชายวชิรวิชญ์    สิทธิศรีจันทร์
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    คารศรี
1. นางสาวปฐมาภรณ์    อาทิเวช
2. ว่าที่ร้อยโทประหยัด    หัดโถ
8 8 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมนัสนัน    เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงสาลินี    ระยับศรี
3. เด็กหญิงนฤมล    ศรพรหม
1. นางสาวจตุรพร    พันธ์งาม
2. นางสาวศิริรัตน์    กาลพฤกษ์
9 9 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นายวีระวัฒน์    จำปาขีด
2. เด็กชายธนวัฒน์    แสนสิ่ง
3. นางสาวณัฎชญา    อมรวิศิษฏ์
1. นายวรวุฒิ    ศรีโพธิ์
2. นางอัจฉราวรรณ    บุญเหมาะ
10 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุภาษิณี    จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงภูไพลิน    ทองนาค
3. เด็กหญิงนลินนิภา    แช่อุย
1. นางชญาพร    จรรยาวัฒนากุล
2. นางสาวปรียานุช    คำมงคล
11 11 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายชนแดน    รัตนจันทร์
2. นางสาวนิตยา    กฐินศรี
3. เด็กชายวิศรุต    ไชยคิรี
1. นางวัชรา    พรหมจารีย์
2. นางอาลร    สังกษัตริย์
12 12 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพรัตน์    ศรีมันตะ
2. นายพิชิต    จันทร์ใด
3. นายวิศวะ    ตรุษไทย
1. นายพงษ์เทพ    วงษ์ไกร
2. นางสาวศิริวรรณ    จันทร์เรือง
13 13 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกร    วิระตา
2. เด็กชายพงศ์ภีระ    ทุมมูล
3. เด็กชายเนมิราช    พานเงิน
1. นายบุญมาก    โพธิ์ชัยแก้ว
2. นางสิริภัคร    โคตรเพชร
14 14 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภชัย    แสงจอหอ
2. เด็กหญิงมาคันทิยา    พุทธโคตร
3. เด็กหญิงตติญากรณ์    มูลสาร
1. นายชัยณรงค์    ทาบุดดา
2. นายพลวัฒน์    จันเทพา
15 15 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัชดาพรรณ    คำไสย์
2. เด็กหญิงปัญญดา    เมืองนิล
3. เด็กชายธีรศักดิ์    สงวนนาม
1. นางจันทร์เพ็ญ    พรมวัง
2. นางสาวดาวศิริ    สมบูรณ์พร้อม
16 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายมนัสวิน    จันทรวงศ์
2. เด็กชายรัชชานนท์    วังแสนแก้ว
3. เด็กชายรินระวี    จันทะรัตน์
1. นายทศพร    ลิ้มไพโรจน์
2. นางศิรินธร    ศิริจันทรา
17 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณธพล    พูลผล
2. เด็กชายยศปกรณ์    เรืองแสน
3. เด็กหญิงศุภนิดา    สาลี
1. นางสาวจิตราพร    ไกยสิทธิ์
2. นางชุติมา    นวลออง
18 18 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายศราวุฒิ    ภูมิภาค
2. เด็กชายพิชาน    มุสิกา
3. เด็กชายเอกพล    นันทรักษ์
1. นางจารุณี    แก้วศรีทอง
2. นางทิพวรรณ    สมตัว
19 19 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    น้อยแก้ว
2. นางสาวเมริสา    ศรีคุณ
3. เด็กหญิงสุนันทา    ธนูทอง
1. นายชัยณรงค์    บัวจันทร์
2. นายรนกฤต    ยิ่งยง
20 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชุติมา    จันทุมา
2. เด็กหญิงจิรัชญา    สุวรรณกูฏ
3. เด็กชายชินดนัย    อุ่นสอน
1. นายธนะรัตน์    วิทยาขาว
2. นายศุภกฤต    จันทรา
21 21 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กชายนำชัย    ฮังกาสี
2. เด็กหญิงพรชนก    โฉมเฉลา
3. เด็กหญิงมณฑิตา    สีละ
1. นายชัยพร    กาบบัว
2. นางสาวอุษา    คณาธรรม
22 22 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิรินวลักษณ์    ยืนทน
2. เด็กชายพีรภพ    ทองเลิศ
3. เด็กหญิงเยาวมาลย์    คำมนตรี
1. นางสมัญญา    ลัทธิวรรณ
2. นางสาวสุภาพร    โมกขศักดิ์
23 23 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนวัช    ด่านกระโทก
2. เด็กชายโกวิท    ภูอ่าง
3. เด็กหญิงธัญจิรานนท์    คนรู้
1. นางสาวณัฐธันยา    ศิริโพธิ์ตะ
24 24 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุจิรา    กระพันธ์เขียว
2. เด็กหญิงนวนันท์    แน่นกระโทก
3. เด็กหญิงอริศรา    รัตนารักษ์
1. นางศรีนวล    เช่นพิมาย
2. นางสาวสุกัญญา    สุนทร
25 25 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    คำจันดี
2. เด็กหญิงศิรินภา    คำชนะชัย
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    โจมพรม
1. นายชาตรี    ศรีพาฮาด
2. นางปราณี    เพชรประไพ
26 26 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายณัฐภัทร    เถาวัลย์
2. นายธีรภัทร์    อุตทะปา
3. เด็กชายภวัต    หาญสุริย์
1. นางสาวขนิษฐา    ปิ่นจัตุรัส
2. นางสาวสุกานดา    สีทา
27 27 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเจนจิรา    มีกำปัง
2. เด็กชายนราธิป    แต้กลาง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    โสที
1. นายกลยุทธ    ทะกอง
2. นางสาวปริยานุช    อ่อนชาวนา
28 28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายอัสนี    ข้องนอก
2. เด็กชายภูชิสส์    แสงทองสี
3. เด็กชายเมฆินทร์    กลิ่นดอกพุทธ
1. นายวันชัย    คชเรนทร์
2. นางสาวอรวรรณ    ชาญนอก
29 29 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกาญจนธัช    ไหลสุขยิ่ง
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์    จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงญัฐกิตติ์    คัมภิรา
1. นายกัมปนาท    ศรีคัทนาม
2. นางสาววิไลพร    แก้วสืบตระกูล
30 30 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัชนี    จันทะมิตร
2. นางสาวสุวรรณษา    รองทอง
3. นางสาวเพชรลัดดา    ภักดีแก้ว
1. นางสาวราตรี    นาเมืองรักษ์
2. นางเกษร    สุขชารี
31 31 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรกมล    สิงหาราม
2. เด็กหญิงชนาพร    ราชนาวี
3. เด็กหญิงสุภาวดี    ลือเรื่อง
1. นางสาวปาหนัน    ภารภิรมย์
2. ว่าที่ร้อยเอกพานิช    แสงเทพ
32 32 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวระพีพรรณ    โสมิตร
2. เด็กหญิงอรทัย    ปักษาไพร
3. นางสาวธัญชนก    ไวกล้า
1. นางณิชากร    สงวนกลิ่น
2. นางธันยพร    ชนคีรี
33 33 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริ    อรัญภูมิ
2. เด็กชายธนทรัพย์    พลสิม
3. เด็กหญิงผารดา    ชินภาค
1. นางสาวปัทมา    ถาปาลบุตร
2. นางรัชนี    เจริญทอง
34 34 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา    เศรษโฐ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    เจริญศักดิ์ภักดี
3. เด็กหญิงนันทิชา    พรมกุง
1. นายพงษ์พิษณุ    สล้างสิงห์
2. นายอัศวิน    อาจเดช
35 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวกชกร    โลโห
2. นางสาวเอวิตรา    เบญจรูญ
3. นางสาวนภัสสร    นิติกิตเจริญวงศ์
1. นายชัยวัฒน์    ประทุมอ่อน
2. นางพัชรี    ศิลแสน
36 36 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กชายญาณพัฒน์    ชัยณรงค์
2. เด็กชายวัชรพงษ์    โคตะแก่นทราย
3. เด็กชายเอเปค    พลสันเทียะ
1. นางสาวคุณาภรณ์    ธรรมสิทธรัตน์
2. นางมนฤดี    สวงโท
37 37 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีรภัทร    นำเจริญ
2. เด็กชายอนุชา    ดาภูเขียว
3. เด็กชายขรรค์ชัย    ชนะวาที
1. นายอนุรักษ์    โคผดุง
2. นายอาคม    โชคบัณฑิต
38 38 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กชายทัยทัศน์    การปลูก
2. เด็กชายธนวัฒน์    สมศรี
3. เด็กชายพีรภัทร    บุญพิทักษ์
1. นางสาวจุดารัตน์    คณาดา
2. นางทศวรรณ    สิงห์เผ่น
39 39 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาพัขร    ธงศรี
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์    รู้บุญ
3. เด็กหญิงวรรณชนก    สุขสบาย
1. นางธิดารัตน์    ศักดิ์สุจริต
2. นางวนิดา    โคตรพิศ
40 40 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นางสาวณพัตรา    รอดกลาง
2. นางสาวศิโรรัตน์    โยธาทรณ์
3. นางสาวอารียา    พูนประโคน
1. นางนิตยา    ปอยเปีย
2. นางวรพรรณ    ลุนจักร
41 41 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    โคตะนนท์
2. เด็กหญิงรุจิเรข    โคตรสำนวน
3. เด็กหญิงลักษณ์สุดา    อิ่มบุญสุ
1. นายชัยชนม์    หลักทอง
2. นายมงกุฏ    วงศ์สาคร
42 42 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฏิพล    ถิ่นอุดม
2. เด็กชายกฤติธี    จากพิมาย
3. เด็กชายคุณากร    ศรีพลชุม
1. นางสาวพิมพ์กมล    พลอ่อนสา
2. นายพิษณุ    ชุมยางสิม
43 43 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล    ทิทา
2. เด็กชายธนาธร    ศิริมา
3. เด็กชายนิรันดร์    พรมจันทร์
1. นายจอมพิชญ์    อาจนุการ
2. นางสาวมลิวัลย์    เย็นเสนาะ
44 44 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายปรเมศร์    คาตา
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ    อินอ่อน
3. เด็กชายสุวพัชร    นาคต้อย
1. นางสาววิไลพร    กะลาม
2. นางสาวเนตรนภา    ตุ้ยศักดิ์ดา
45 45 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงทิพรดา    คำอินทร์
2. เด็กชายพงษ์อนันต์    วันสืบ
3. เด็กชายจิรวัฒน์    แก้วเขียว
1. นางจิราภรณ์    อันทะนัย
2. นางศุภรัศมิ์    เพ็ญสุข
46 46 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    เครือแบน
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์    เทียะขุนทด
3. เด็กชายวรภพ    วรรณวงษ์
1. นางสาววัฒนาลัย    พิชัยคำ
2. นายโกวิทย์    กงเพชร
47 47 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    แสนศรี
2. เด็กชายณัฐพล    ณรัมย์
3. เด็กชายพีรพล    คิดดี
1. นางสาวขวัญใจ    ชูสุน
2. นางสาวยุพินธ์    สุรินทร
48 48 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณฐพร    อ่อนศรี
2. เด็กหญิงนฤภร    สัตตารัมย์
3. เด็กหญิงอธิชา    การกระสัง
1. นายกอบเกียรติ    มฤทุกุล
2. นางสาวธัญวัลย์    มุมทอง
49 49 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายปัฐกรณ์    ลมสูงเนิน
2. เด็กชายรัฐภูมิ    ทาเนตร
3. เด็กชายธีรยุทธ    จรเอ้กา
1. นายวิทยา    ประถมบุตร
50 50 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายไซนรินทร์    หนันดูน
2. เด็กชายธีรวัฒน์    กุลวงศ์วรกร
3. เด็กชายวิษณุเวท    แสนเกษม
1. นางสาวนภาพร    เทียมทะนง
2. นางสาวยุวดี    สุวรรณ์
51 51 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภา    ธรรมมียะ
2. เด็กหญิงภัทรจาริน    สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงศศิกานต์    นนทะปะ
1. นางสาวนภาพร    คำเชียง
2. นายสุพิชา    คำเครือ
52 52 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายนนท์ปวิธ    บัวผุย
2. นายสิทธิชัย    แก้ววงศ์
3. นายภูริภัทร    คำไล้
1. นางพัชรี    ฤทธิ์โพธื์
2. นายวีรเทพ    กองมณี
53 53 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวนัสนันท์    อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา    พรมมาวัน
3. เด็กหญิงชลธิชา    โพนหลวง
1. นางสาวนิละภา    นาพลเทพ
2. นายสกัณฑ์    ทันศึก
54 54 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กชายพุธิเมฆ    ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงพีรญาณ์    ศรีสอนมณี
3. เด็กหญิงนิชานันท์    ธนวัชรสันติ
1. นางสาวรัชฎา    อุประ
2. นางสาวอุดมลักษณ์    ประพงษ์
55 55 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชมพูนุช    อดทน
2. เด็กหญิงขวัญวิสุทธิ์    เขียนศรีอ่อน
3. เด็กหญิงจรัญญา    ไชยธงรัตน์
1. นางสาวกนิษฐา    ศรีหริ่ง
2. นางสาววรานันท์    คตธมาตย์
56 56 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรสุตา    นาโสก
2. นายอนันดา    ใจสุข
1. นายศิลปกรณ์    จันทไชย
57 57 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรเชษฐ์    สุรินาม
2. เด็กหญิงอารญา    ทุมสี
3. เด็กหญิงปานวาด    สุรินาม
1. นางสาวปาริชาติ    ราญมีชัย
2. นางสาวพิชญภัค    สมปัญญา
58 58 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายคณิศร    สกุลไทย
2. เด็กชายโชคชัย    ดีดวงพันธ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์    พันธ์หมุด
1. นางสาวสุขุมมาลย์    แสงกล้า
2. นางสาวอาภัสสร    กลางประพันธ์
59 59 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนะชัย    แว่นดี
2. เด็กชายชีวะ    กูลรัตน์
3. เด็กหญิงศรัญญา    ทรัพย์มาก
1. นายวิทยา    สายไทย
2. นายไกรวิชญ์    สีนิล
60 60 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูริพันธ์    อรุณปรีดิ์
2. เด็กชายทิวัตถ์    เชิดรัมย์
3. เด็กชายเกียรติสกุล    สุดชารี
1. นายภัทรวรรธ    พะเนตรรัมย์
2. นางอุดมลักษณ์    นพพิบูลย์
61 61 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายตรัย    ยอดไธสง
2. เด็กชายวุฒิชัย    วสุวัชร์
3. เด็กหญิงรจนา    จันทร์เหลือง
1. นางบุษบา    อาจพรหม
2. นางอรุณรัตน์    พลหาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................