งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นางสาวแม่น้ำ    เนื่องไชยยศ
2. นางสาววันวิสาข์    พลขันธ์
3. นางสาวจุฬาลักษณ์    พงษ์ศรี
1. นางสาวจรูญลักษณ์    วรโคตร
2. นางสาวปิยธิดา    ปาปะเพ
2 2 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นายปราบชนะ    ป้อมยาหยับ
2. นางสาวนภารัตน์    ยางนอก
3. นางสาววรรณวลี    มะโนราช
1. นางฐานิดา    สอนหนูน้อย
2. นางสาวไอรฎา    เหล่าสะพาน
3 3 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาวสุมิตา    โพธิ์ขี
2. นางสาวนราทิพย์    ภักดียา
3. นางสาวอินอร    ดวงพันนา
1. นางสาวภัทรวรรณ    ไวสาหลง
2. นางสิวินีย์    เททะสังข์
4 4 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพิมล    วงโยธา
2. นางสาวไทยสิริ    ปัญญกุล
3. นางสาวพิชญาภรณ์    บุญมี
1. นายวสันต์    พินิจมนตรี
2. นายอภิวัฒน์​    โกสิลา
5 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นางสาวอริยาภา    พานุรักษ์
2. นางสาวภูรดา    คำมงคล
3. นางสาวสุมินตรา    ทองเจริญ
1. นางกาญจนา    ทองจบ
2. นางหนึ่งฤทัย    อุเทศ
6 6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นางสาวนิรามัย    สงคลัง
2. นางสาวชลธิชา    นามวงค์ษา
3. นางสาวสุทธิดา    นามเกตุ
1. นายชัยฤทธิ์    ภูอ่าว
2. นางสาวแพรวนภา    องอาจ
7 7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะธิดา    อินทะนัย
2. นางสาวเกษศรินทร์    แก้วสมุทร์
3. นางสาวกมลชนก    บุญศรี
1. นางกนกวรรณ สะกีพันธ์    และนางรุ่งระวีวรรณ ญาณวารี
2. นางถวิล วรรณวงศ์    และนายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์
8 8 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงกมล    สมบัติวงษ์
2. นางสาวศิริรัตน์    ขาวสะอาด
3. นางสาวสุพรรษา    วงค์ภักดี
1. นางสาวณัฐวดี    สัตโรจน์
2. นางดรุณี    เสมอภาค
9 9 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา    มากนวล
2. นางสาวปิยธิดา    ศรีกะชา
3. นายสิรวิชญ์    บาตรโพธินันท์
1. นางจุฑารัตน์    เสนาะศัพย์
2. นางณัฏฐากร    ดวงมณี
10 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นางสาวกฤติยาภรณ์    อาจชนะ
2. นางสาวพิมพ์ชนก    นาคใหญ่
3. นางสาวธิญาดา    สุณะวัง
1. นางสาวมะลิวัลย์    สมศรี
2. นายไชยา    แหนงวงษ์
11 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐกันย์    โสมณวัฒน์
2. นางสาวศิรประภา    โพธิ์ใต้
3. นางสาวจินต์จุฑา    กอมะณี
1. นางสาววรากร    บุญทศ
2. นางสาวสุภาพร    สุดบนิด
12 12 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทร์จิรา    บุญกาญจน์
2. นางสาวสิริกร    ห้องแซง
3. นางสาวกฤติกา    แพงศรี
1. นางสาวฝนใหม่    ศรีใสคำ
2. นางสาวอัจฉรีรัตน์    ศิริ
13 13 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นายเศกฐพงษ์    ทบอาจ
2. นายธนากร    ภายไทยสงค์
3. นางสาวญาทินันทร์    ระวิชัย
1. นางสาวสุวรักษ์    สุวรรณไตร
2. นายอำพันธ์    วันธงไชย
14 14 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลชนก    ชินบุตร
2. นางสาววนิดา    ไพสิริภาส
3. นางสาวสุกัญญา    ศรีอาษา
1. นางจิตรดา    จันทะรัตน์
2. นางสาวอภิญญา    ศรีหาโคตร
15 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวอาฐิติญา    มณีโชติ
2. นายจักรกฤษณ์    เผอิญอ่อน
3. นายภัทรพงศ์    แข็งแรง
1. นางยุภาพิศ    ชูหนู
2. นางอรุณ    พลนามอินทร์
16 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายอิทธิกร    พลแสง
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์    โยธากุล
3. นางสาวลออรัตน์    เรืองเทศ
1. นางสาวละมัย    แก้วสุวรรณ
2. นางสาวศิริวรรณ    ชาวดร
17 17 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวอวภาส์    บุญเพ็ง
2. นางสาวกรรณิการ์    บุญช่วน
3. นายพิพัฒน์    อุ่นจิตต์
1. นางดาวัลย์    สุโพธิ์
2. นางวารุณี    คมใสย์
18 18 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนิตยา    บุญสุทัศน์
2. นางสาวชลิตา    ถุระพัฒน์
3. นางสาวจุฑามาศ    การกล้า
1. นางสาวจิรพันธ์    สมภาวะ
2. นางวนิดา    กำแมด
19 19 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นางสาววิลาวัลย์    หอมจำปา
2. นางสาวอรชร    ศรีมุงคุล
3. นางสาวอรนภา    อินทรจำปา
1. นางสาวกฤติยาณี    เจริญลอย
2. นางณัฐริณีย์    สาระพัฒน์
20 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นายนิติภูมิ    ศรีแสน
2. นางสาวศิริขวัญ    ถามะพันธ์
3. นางสาวณัชพิยากูล    จันทร์พวง
1. นางสาวนฤดี    สีแสง
2. นางสาวพรทิพย์    เมืองแก้ว
21 21 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นางสาวทิพสุดา    ทองสุวรรณ
2. นางสาวบุษราคัม    สมพงษ์
3. นางสาวเพชฏา    พุทสาเดช
1. นางสาวทิฆัมพร    กอมณี
2. นายพีรกฤต    เครือลุนทีระยุทธ
22 22 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายศุภสรณ์    สายหยุด
2. นางสาวเนตรดาว    วงศ์สุข
3. นางสาวผ่องอำพัน    ทรัพย์อุดมผล
1. นางสาวจินตหรา    อ่อนโยน
2. นางสาวนันทนา    สำเภา
23 23 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสิญาพร    อริยะเดช
2. นางสาวสมปรารถนา    แข็งขัน
3. นางสาวพีรญา    คำสวัสดิ์
1. นายภูมินทร์    หลงสมบูรณ์
24 24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายพงษ์เพชร    ราชเจริญ
2. นายเจษฎา    ท่วมกระโทก
3. นายเศรษฐ์ชณพงษ์    ฐิติวัสส์เรืองรุจ
1. นางสาวปิยะดา    พันธุ์สระน้อย
2. นายอภิชาติ    สมภาร
25 25 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราวรรณ    วิสารโภชน์
2. นางสาววนัสนันท์    ไสยศาสตร์
3. นางสาวณัฐริกา    นะรารัมย์
1. นายศิริโชค    ปักการะโถ
2. นางสุภสร    ปักการะโถ
26 26 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวพิยะดา    นิธิประภาพันธ์
2. นางสาวโมทนา    เพียรลี่
3. นางสาวสุภัสสรา    ปั้นแก้ว
1. นางจุฑามาศ    ชูสกุล
2. นางสาวอรนุช    เฉยฉิว
27 27 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวีรวุฒิ    เดชมะเริง
2. นายอาทิตย์    หวังภูกลาง
3. นางสาวธัญญรัตน์    รักกลาง
1. นายกลยุทธ    ทะกอง
2. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
28 28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกาญจนา    ศรีจันทร์
2. นางสาวชลธิชา    ยับสันเทียะ
3. นางสาวพิยดา    ขะนอก
1. นางปิ่นเเก้ว    สระเเก้ว
2. นางสมหวัง    วงษ์ชนะสิทธิ์
29 29 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธัญญาภรณ์    แก้วสีขาว
2. นางสาวปนัดดา    ภาษี
3. นางสาวอนัญญา    ไปนี้
1. นางสุมิตา    อนันตภัณฑ์
2. นางสาวสุวพิชญ์    ปะทำมะเต
30 30 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพนัชกร    เอื้อเจริญทรัพย์
2. นางสาวแพรวา    เทียมวงษ์
3. นางสาวเนตรชนก    บุุญไสว
1. นายดนุพล    เดชอุดม
2. นายมณี    อิ่มเจือ
31 31 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นายศราวุธ    ภูลายยาว
2. นางสาวปภาวรินทร์    ภูลายยาว
3. นางสาวสุดารัตน์    ภูธาตุเพ็ชร
1. นางบุษวรรณ    บุญแนน
2. นางประภัสศรี    ภิรมย์
32 32 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวรัชฎาภรณ์    เขื่อนกองแก้ว
2. นางสาวธันย์ชนก    ภูมิดิน
3. นางสาวพรชิตา    สาระศาลิน
1. นางสาลิกา    เจริญชาติ
2. นางหฤทัย    นวลบัตร
33 33 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นางสาวกีรติกร    พรหมนิกร
2. นางสาวศุภิสรา    สุนเวียง
3. นางสาวปภัทสุดา    ภูแก้ว
1. นายณรงค์รัตน์    เมธาคุณวุฒิ
2. นางสาวพรชนก    มีสำโรง
34 34 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายธนกานต์    ศรีสระคู
2. นางสาวณัฐณิชา    อ่ำศรี
3. นางสาวสิริภาพร    ภาสองชั้น
1. นางวิภา    สุขประเสริฐ
2. นายอรุณ    ฤทธิ์มนตรี
35 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายสหรัถ    ขัติยนนท์
2. นางสาวรัชรี    พลเยี่ยม
3. นางสาววณิษา    พันธุ์พุฒ
1. นางศิริพร    แสนศักดิ์
2. นางสาวใบเงิน    ศรีชะตา
36 36 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวกีรติ    แสงใส
2. นางสาวพิยดา    พันธ์สูงเนิน
3. นางสาวศุทธินี    ด้วงศาลา
1. นางสาวพรทิพย์    กัญญาประสิทธิ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    จำเริญจิต
37 37 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายณัฐดนัย    ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นางสาวสุภาวัลย์    สมมะโน
3. นางสาวชมัยอร    เร่งเจริญรัตน์
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ    คำนกคุ้ม
2. นางเปลี่ยมศรี    เลิศขามป้อม
38 38 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นางสาววนิดา    เพ็งแจ่ม
2. นางสาวพณิดา    เติมขุนทด
3. นางสาวลักคณา    นาคพันธ์
1. นางมณีรัตน์    จิตปรีดา
2. นายเฉลิมเกียรติ    เมืองงาม
39 39 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทนา    ผาใต้
2. นางสาวพรสกล    อินทรปานนท์
3. นางสาวจิตรลดา    บุตรชาติ
1. นางสาวจุฑามาศ    คำเพชรดี
2. นางสาวปรียาภัทร    เครือคำ
40 40 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐธิดา    บุญบุตตะ
2. นายมินทาดา    ทันเทียม
3. นายวิชาฤทธิ์    พรมโสภา
1. นางสาวกชพร    คาคำดวน
2. นางสาวณัฐริกา    ผายเมืองฮุง
41 41 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นางสาวประภัสสร    ชมภูหลง
2. นางสาวพรวิลัย    บรรดาศักดิ์
3. นางสาวอาภาพร    พิลา
1. นางชนิสรา    พักตะไชย
2. นายณัฐพล    สุดหนองบัว
42 42 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวบุปผชาติ    ป้องบุญจันทร์
2. นางสาวปริยากร    ศิรินิกร
3. นางสาวพรบุญญา    สิงห์สู่ถ้ำ
1. นางสาวอาริศรา    อรรคษร
43 43 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชนาภา    ศรีสุโข
2. นางสาวธัญญารัตน์    หล้าเลิศ
3. นางสาวสรินดา    ทิพฤาชา
1. นางนิภา    ถาเขียว
44 44 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวขวัญนุช    จันดา
2. นางสาวมะปราง    สิงห์ซอม
3. นางสาวชุณหกาญจน์    อ่อนสกุล
1. นางอรอนงค์    แก้วนอก
2. นางอัมพลิกา    เปรมศรี
45 45 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุพรรษา    มุ่งชิดกลาง
2. นางสาวเบญจวรรณ    ศรีจองแสง
3. นายศราวุฒิ    เนื่องชมภู
1. นางสาวอรวรรณ    สุวรรณเพ็ง
2. นายเอนก    สุดใด
46 46 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายชัยอนันต์    ไกรษร
2. นายเชาว์วรรธน์    ศรีชมชื่น
3. นางสาวพัชรียา    หาสีงาม
1. นางสาวชวาลา    น้อยหมากหญ้า
2. นางพักตร์วิภา    พาเบ้า
47 47 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลนิดา    ดอกเกษ
2. นางสาววิภารัตน์    ฉลูรัตน์
3. นางสาวกชมน    จิตไทย
1. นางนิชา    สีพรมทอง
2. นางภัควลัญชญ์    นพไธสง
48 48 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นายพีรพัฒน์    จาไธสง
2. นางสาวเพ็ญพิชชา    โสประโคน
3. นายวงศธร    ตรงใจ
1. นางสาวทัศนีกุล    คุณหงษ์
2. นางสาวนพักษร    สังวาลเพ็ชร์
49 49 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นายวัฒนากร    บุญกองชาติ
2. นางสาวณิชาภัทร    จีนโน
3. นางสาวมัชฌิมา    มากระจัน
1. นางสาวศศิมล    อาทวัง
2. นางเพื่อนอารีย์    วิเศษนคร
50 50 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นางสาวแพรพลอย    ชนะสัตย์
2. นางสาวภัทราภรณ์    ศรีมหาพรม
3. นางสาวเพ็ญพิชชา    หมื่นพรม
1. นางสาวพรประภา    พวงบุรี
2. นายอภิสิทธิ์    นามวงษา
51 51 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริยากร    ตะไก่แก้ว
2. นางสาวณัชชา    บับภาสังข์
3. นางสาวกฤติพร    สุขใส
1. นางกรรณิกา    อินพินิจ
2. นายศุภชัย    โพธิ์ล้อม
52 52 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายธนโชติ    บุญสวน
2. นายพงษ์ธนภัทร    ถิ่นคำแบ่ง
1. นางชุติกาญจน์    ศักดิ์สิงห์
53 53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นางสาวสุธิดา    แสนใจวุฒิ
2. นางสาวสุกัลยา    ตันตุลา
3. นางสาวณัฐริกา    สายบุญเที่ยง
1. นางสาวพิมลจิต    สิงห์สถิต
2. นางสาวศุภมาศ    ศรีบุตตา
54 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นายสุวัชรินทร์    แก้วบุญเรือง
2. นางสาววนิดา    ประเสริฐสังข์
3. นางสาวธนุตรา    ช่วยเงิน
1. นางจตุพร    อินทร์พิมพ์
2. นางสาวนงค์ใย    สุดตา
55 55 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีมงคล
2. นางสาวกัญญากร    อยู่บัว
3. นางสาวธิดารัตน์    สะตะ
1. นายเชาวฤทธิ์    ศรีหาทิพย์
2. นายโสภณวิชญ์    ผิวจันทร์
56 56 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวนุชจิรา    โยลัย
2. นายรวัชญ์    วงศ์พล
3. นายเจตพร    ค้าทวี
1. นายฉลอง    มหิวรรณ
2. นางสาวปิยะดา    วังวร
57 57 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวชญานิกานต์    เจนการค้า
2. นางสาวพิมลวรรณ    สุพะสอน
3. นางสาวมณฑิตา    เรือนนา
1. นายชาลี    สุพลแสง
2. นางภาวิณี    สุพลแสง
58 58 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นางสาวสุชานรี    พันอ้น
2. นายกิตติศักดิ์    ภูมีศรี
3. นางสาวพรธีรา    พานเทียนทอง
1. นายนิวัฒน์    วรสาร
2. นายบารเมษฐ์    สิมพร
59 59 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพริมา    แซ่แต้
2. นางสาวลลิตา    คงสกุล
3. นางสาววิชิตา    วาพัดไทย
1. นายธำรงศักดิ์    บุญจรัส
2. นางวรรณี    มณีพงศ์
60 60 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์มาดา    สร้อยจิตร
2. นางสาวปิยฉัตร    กะการดี
3. นางสาวสุนันทา    ไกรสูรย์
1. นางกิ่งดาว    ผงทวี
2. นางสาวรัตภูมิ    แจทอง
61 61 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นายกฤษนราช    แก่นมั่น
2. นายบุรินทร์    การินทร์รัตน์
3. นางสาวสุภิญญา    ใจสว่าง
1. นางสาวณัฐณิชากร    ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวพิจิตรา    บุตรสา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................