งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 292
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิลักษณ์    กลางสุโพธิ์
2. เด็กหญิงศศลักษณ์    กลางสุโพธิ์
3. เด็กหญิงวรรณณิชชา    ธรรมศรี
1. นางสาวพรทิพย์    ปัดตาเคนัง
2. นางพิศมัย    เนื่องไชยยศ
2 2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวอารียาภรณ์    ราชจันทร์
2. นายธีรภัทร    ประวัดศรี
3. นายธนพล    กองปัดชา
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์    โพธิจักร
2. นางสาวสุวดี    ปะกินัง
3 3 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาวญาดาวดี    รัตนทิพย์
2. นางสาวชลิตา    โพธิ์หล้า
3. เด็กหญิงจิรประภา    ลำพุทธา
1. นางสาวขวัญสุดา    จันทร์หอม
2. นางจันทร์เพ็ญ    คุณสมบัติ
4 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนกพร    อุตอามาตย์
2. เด็กหญิงพรพรรณ    พัวตนะ
3. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์    โคตรชมภู
1. นางสาวพวงชมพู    อยู่งาน
2. นางสาววนิสา    ภูอืด
5 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กชายตะวัน    ฉาน
2. เด็กหญิงณัฐฐิชา    คำเชียง
3. เด็กหญิงปุณยนุช    สีสุตะ
1. นางสาวสุดารัตน์    เอนกนันท์
2. นางอรัญญา    บริจาค
6 7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมผกา    โค้วไพโรจน์
2. เด็กหญิงรุจาภา    รุ่งพัฒนาชัยกุล
3. เด็กหญิงบุญฑริกา    สาสังข์
1. นางสาวภรณี    จันทรชิต
2. นางรัชนี    กมล
7 8 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวันวิสา    พรหมทา
2. เด็กหญิงสิริญากรณ์    แก่นสาร
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ประกอบสุข
1. นายศกร    พรหมทา
2. นายศราวุฒิ    พิมพ์ชัยศรี
8 9 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐวดี    คำแพง
2. นางสาวทิศชาภัส    ทุมแสน
3. นางสาวณิชกานต์    พรหมลิ
1. นางสาวกนกวรรณ    ศรชัย
2. นางสาวศศิธร    ประมาพันธ์
9 10 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ใจเรือง
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ศรีโวหะ
3. เด็กชายอนุรักษ์    ประอาง
1. นางณัฐฐิญา    หะโท
2. นางสาวพิกุลแก้ว    มีศิลป์
10 11 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายเฉลิมพงษ์    อ่อนสนิท
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    จันทา
3. เด็กหญิงกาญจนา    ขันอาษา
1. นายธงชัย    แซวจันทึก
2. นางศิริพร    ไชยมาศ
11 12 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชกานต์    จิรนันทศักดิ์
2. เด็กชายคณาธิป    ชมสมบัติ
3. เด็กชายคมสันต์    หลักคำ
1. นางสาวขวัญตา    บุตรอำคา
2. นางสุดาวดี    แสนภพ
12 13 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤตภาส    มาณะศิลป์
2. เด็กหญิงน้ำพระทัย    สมกำลัง
3. เด็กหญิงศิริกร    จันทร
1. นายสุเทพ    แพทย์จันลา
2. นางหทัยรัตน์    ชัยจันทร์
13 14 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายจิรศักดิ์    ภูมิวัน
2. นางสาวจิดาภา    อริยะวงษ์
3. เด็กหญิงวรรณิศา    เรืองรัมย์
1. นางสาวกัญญาลักษณ์    ไชยราช
2. นางสาวอาทิยา    อินทรประเสริฐ
14 15 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธิดาพร    ดงชมภู
2. เด็กหญิงวรัทยา    ม้ามงคล
3. เด็กหญิงอริศรา    สรศักดา
1. นายชาญชัย    เที่ยงธรรม
2. นางอภิญญา    เที่ยงธรรม
15 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปิยะดา    ทองทิพย์
2. เด็กหญิงปรียาภัทร    กันนัย
3. เด็กหญิงมุฑิตา    ผิวสว่าง
1. นางรัชฎาภรณ์    พรหมบุตร
2. นางอมรรัตน์    พรหมเสนา
16 17 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    นิติศักดิ์
2. เด็กหญิงกชกร    ไชยสังวล
3. เด็กชายณัฐนนท์    สมเสนาะ
1. นางนิรมล     ช่วยบุญญะ
2. นางบุปผา    วงษ์ทอง
17 18 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายวัชระพงษ์    พิมพ์กาล
2. เด็กหญิงณัชชาภรณ์    คำผุย
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์    สอนวิเศษ
1. นางชัชชญา    เอกศิริ
2. นายศุภวิชญ์    จันสุตะ
18 19 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชารินดา    เเก่นจันทร์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    เเสนทวีสุข
3. เด็กหญิงอรทัย    จำปาเทพ
1. นางปินทิรา    นาล้วน
2. นางสาวปิยรัตน์    เเสงงาม
19 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิไล    สาคร
2. นางสาวหัตถยา    ลั่นอารัญ
3. เด็กหญิงนริศรา    ชิณวงศ์
1. นายมงคล    วิลามาศ
2. นางรำไพ    โพธิ์ไชยแสน
20 21 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา    เอกทัน
2. เด็กหญิงศุภากร    รัตนะแสง
3. เด็กหญิงอรัญญา    ดาวประสงค์
1. นางสาวบุษยา    ลิมปิทีปราการ
2. นางสาวอภิญญา    ภูปาทา
21 22 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐปานีย์    บุญกอ
2. เด็กหญิงศศิประภา    คืนดี
3. เด็กหญิงจิดาภา    สืบสิน
1. นางสุปราณี    มณีใสย
2. นางสาวเกศณี    วิจิพงษ์
22 23 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภัทร    ชวนานุกูล
2. เด็กชายนวพล    แตมสำราญ
3. เด็กชายสิรภพ    พงศ์ประยูร
1. นางสาวรัชฎาพร    วัชรวิชานันท์
2. นางสาวสุธี    เดชะภิญโญ
23 24 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญามุข    พรหมชัย
2. เด็กหญิงมีนา    ก้อนโทน
3. นางสาวศิริพร    โอริพันธ์
1. นางมณธิชา    แสนพิมพ์
2. นางสาวศศิยาพัชร    สังข์สุขวิรัตน์
24 25 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุดาวรรณ    แหวนมุก
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    คำสิงห์นอก
3. เด็กหญิงอภิญญา    อารยะพุทธานนท์
1. นางสาวกรกนก    พากิ่ง
2. นางปราณี    เพชรประไพ
25 26 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอักษราภัค    สาเขตรการณ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    นิลเนตรบุตร
3. เด็กหญิงวิชญาดา    บุญสิน
1. นายณัฐชา    พัฒนา
2. นางปารินทร์    มัฆวิมาลย์
26 27 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชญาพร    คำรังษี
2. เด็กหญิงญดาพร    จิตรซื่อ
3. เด็กหญิงอณุภา    ชัยรัตนพิพัฒน์
1. นางวรนุช    เรืองธาตรี
2. นายวรวุฒิ    สงวนพิมพ์
27 28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชลธิชา    ภูผิว
2. เด็กหญิงปาริชาต    ศิลาโคกกรวด
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ฉิมกลาง
1. นายวันชัย    คชเรนทร์
2. นางวํฒนา    จงท่องกลาง
28 29 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกันตภณ    รักกุศล
2. เด็กชายภูริภัทร    บุญแซม
3. เด็กชายสรัล    นันทศักดิ์ภิญโญ
1. นางสาววิไลพร    แก้วสืบตระกูล
2. นายสนิท    แก้วหนองแสง
29 30 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิรินทรา    ญานผาด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    พิมประชาไชย
3. นายญาณพัทธ์    หีบทอง
1. นางสาวจันทเนตร    นะสาโร
2. นางจิตร์วะดี    ผุสดี
30 31 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุรารักษ์    ไชยกุล
2. เด็กหญิงจีรภา    จำปาบุรี
3. เด็กหญิงศิริกัลยา    ทิมแดง
1. นางสาวฐาปณี    พัฒนสาร
2. นางทิพาพร    นาแถมเงิน
31 32 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอรวรรณ    ฤทธิ์ฤๅชัย
2. นางสาวกฤตยา    ศรีสุพัฒน์
3. นางสาวสุนันทา    แดนดงเมือง
1. นางจันทร์เพ็ญ    ดวงทองพล
2. นางณิชากร    สงวนกลิ่น
32 33 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรกนก    ทุมะลา
2. เด็กหญิงณัฐลดา    พัลวัล
3. เด็กหญิงสุพัตรา    ตะโก
1. นางสาวพรชนก    มีสำโรง
2. นางสิริการณ์    รุ่งศรี
33 34 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกฤติมา    สมภูงา
2. เด็กหญิงโสภาวรรณ    เกตุวงศ์
3. เด็กหญิงสุวรรณี    สาลี
1. นางสาวผกาทิพย์    ศรีทองคำ
2. นางอรอนงค์    สอนสนาม
34 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวสุดารัตน์    มาตพงษ์
2. นางสาวกัญญาพัชร    พลเยี่ยม
3. นางสาวพกาวรรณ    พลเยี่ยม
1. นางสาวสุดา    แพงแก้ว
2. นางสุรินธร    วังคะฮาด
35 36 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฟ้าใส    สุวรรณโณ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    นวชาติ
3. เด็กหญิงฐาปนี    ปะหุสี
1. นางสาวฉัตราภรณ์    สงวนรัมย์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์    บุญบำรุง
36 37 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกฤต    แก้วพวง
2. เด็กหญิงธีรดา    ทองหมี
3. เด็กหญิงณิชนันทร์    ปรีดีวงศ์
1. นางสาวกุมารินทร์    ชาลีแสน
2. นางสาวภูริชา    ผลทับทิม
37 38 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    หน่อแก้ว
2. เด็กชายศุภณัฐ    ถาแก้วศรี
3. เด็กชายเศรษฐพงษ์    สมรูป
1. นางมณีรัตน์    จิตปรีดา
2. นายเฉลิมเกียรติ    เมืองงาม
38 39 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกพร    แก้วมา
2. นางสาวณัฐณิชา    ไพรเตี้ย
3. เด็กหญิงรัตนาพร    ไชยตมาตย์
1. นางธิดารัตน์    ศักดิ์สุจริต
2. นางวนิดา    โคตรพิศ
39 40 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรชนก    กระสันดี
2. นางสาวธนัญญา    แสงรักษา
3. นางสาวภัทราพร    แสนราช
1. นางณัฐสุดา    บุลานนท์
2. นายปริวรรธน์    อุ่นวิเศษ
40 41 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายยุทธพงษ์    ยาทองไชย
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ดวงดี
3. เด็กหญิงอริสรา    หมื่นจูม
1. นางชนิสรา    พักตะไชย
2. นางสมศรี    กุดนอก
41 42 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรายฟ้า    พิมแสง
2. เด็กหญิงปภาวรินท์    ภูผาลัย
3. เด็กหญิงวรันธร    หินเธาว์
1. นางบุษกล    แก้วบัวดี
2. นายศิวะ    ปินะสา
42 43 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    หมู่มูลตุ่น
2. เด็กหญิงจิรนันท์    วันงาม
3. เด็กหญิงสุวิชญา    หล่มเหลา
1. นายพิชิต    สุดโต
2. นางสาววราภรณ์    เสมอหน้า
43 44 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศศินภา    วงษ์เรือง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    ดีจะมาลา
3. เด็กหญิงกรชวัล    ศรีชมพู
1. นางปาริฉัตร์    เมฆะสุวรรณดิษฐ์
2. นางศิริพร    เหง้าศรี
44 45 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุปรียา    แก้วใส
2. เด็กหญิงเนติยา    มุ่งผล
3. เด็กหญิงยุวดา    สาคร
1. นางณีระนุช    อาจศรี
2. นางสาววรรณภา    สอนเสนา
45 46 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณิชารีย์    ชนะภักดิี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    วินทะไชย
3. เด็กหญิงจัณท์นิภา    วรรณพันธ์
1. นายจิรายุทธ    โกสูงเนิน
2. นางแก่นจันทร์    งิสันเทียะ
46 47 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวาทิน    ไชยเสน
2. เด็กหญิงสุธิดา    หลอดทอง
3. เด็กหญิงอรปรียา    คะเชนทร์กูล
1. นางขนิษฐา    สกุลไพศาล
2. นายธาราดล    สิงห์สูงเนิน
47 48 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์วรี    หรีกประโคน
2. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์    กิจคณะ
3. เด็กหญิงอรปรียา    จรัสบุญไพศาล
1. นางสาวปานจันทร์    เทียมพล
2. นายศิราวุธ    บุญชู
48 49 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายอุชุกร    ศิริเมฆา
2. เด็กหญิงระพีพรรณ    ชำนิจศิลป์
3. เด็กหญิงสุชานาถ    ชำนาญดี
1. นางสาวพิมผกา    แก้วสุข
2. นางสาวสายใจ    ประสงค์ทรัพย์
49 50 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นางสาวอัญญารัตน์    หาญธิติภูวดล
2. นางสาวยศวรรณ    สุขโสม
3. นางสาวธิญาดา    แผ้วไธสง
1. นางธนวรรณ    มาลานนท์
2. นางยุวลักษณ์    ธรรมธรานุรักษ์
50 51 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนาวิทย์    ทองแสน
2. เด็กหญิงญาณิศา    พันธ์ดิษฐ์
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    อิสรพงศ์
1. นางสาวปิยะวรรณ    สุโพธิ์ชัย
2. นางสาววิริยา    ตาสี
51 52 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กชายอัษฎายุทธ    ปัดศรี
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา    วิเศษยา
3. เด็กหญิงปราชญ์พิตรา    จักรดุลย์วิภพ
1. นางนิศาชล    อุทัยนิตย์
2. นางวรรณิศา    อารยภัทรวงศ์
52 53 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงญาณิศา    ทิพย์ศรีราช
2. เด็กหญิงอุษณิษา    เขาลาด
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    วันทองสุข
1. นายธนัญชัย    อาจปาสา
2. นางสาคร    มูลอามาตย์
53 54 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    ขานเกตุ
2. เด็กหญิงเกศวรินทร์    จันทร์ไทย
3. เด็กหญิงกนกนุช    แหวนหล่อ
1. นางสาวภคธนัน    แสนโฮม
2. นางสาววราภรณ์    วันทองสุข
54 55 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกอร    เหลาทอง
2. เด็กหญิงปฐมาวดี    แก้วคำสอน
3. เด็กหญิงสุธากร    อาจหาญ
1. นางสาวน้ำฝน    มีศิลป์
2. นายอาดิชัย    ผุยผาย
55 56 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์    เผือดผุด
2. เด็กหญิงกนกพร    จำปาหอม
3. เด็กหญิงอนุธิดา    บุญรัตน์
1. นางพรรณนิภา    เชื้อสิงห์
2. นางไฝคำ    เผือดผุด
56 57 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    อุสาพรหม
2. นายจิระศักดิ์    ประกิ่ง
3. นางสาววริศรา    ไชยมงค์
1. นายธรณินทร์    เหง้าน้อย
2. นางสาวสิริยาพร    พลเล็ก
57 58 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    จารุเนตร
2. เด็กหญิงปนัดดา    แสนโสม
3. เด็กหญิงจิราพัชร    ศรีหาวงค์
1. นางสาวปุณยาพร    ผิวขำ
2. นางเมธวีธ์    กุมารสิทธิ์
58 59 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวีณรัตน์    สถิโยธาพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา    สุจิรพงศ์
3. เด็กหญิงไอย์รัก    นพพิบูลย์
1. นางสาวสิวพร    ไพรกังวาล
2. นางอัชญา    แก่นดี
59 60 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชริดา    แก้วลา
2. เด็กหญิงลักขณา    กิเลน
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์    เยรัมย์
1. นายภัทรวรรธ    พะเนตรรัมย์
2. นางสาวศิรดา    ชัยสุวรรณ
60 61 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนภัทร    ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ชัยชาญ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ถาวรวัฒน์
1. นางขนิษฐา    ศรีสุวรรณ
2. นางสาวพูนทรัพย์    ไชยโคตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................