งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 291
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นายณัฐดนัย    ศรีสมบัติ
2. นางสาวภิญญดา    มูลแก้ว
3. นางสาวกันต์สินี    จงถาวร
1. นางขจรศรี    กันทรมงคล
2. นางลัดดาวัลย์    ทองบัวรุ่ง
2 2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวญาณิศา    มะปะเท
2. นางสาวสิราวรรณ    ศรีสุข
3. นางสาวสุดารัตน์    ปทุมวัน
1. นายธนัช    ภูมิชูชิต
2. นายนพอนันต์    สุนทรพสิษฐ์
3 3 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิธร    พรมรัต
2. นางสาวธนิดา    วรรณสิทธิ์
3. นางสาวจิรติกานย์    แสงแก้วเขียว
1. นางสาวสุมาภรณ์    ยศสุนทร
2. นางสาวสุรียาวรรณ    จันสด
4 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นางสาวธนวรรณ    ตั้งสุวรรณชัย
2. นายชาวิน    คงประสงค์ศิริ
3. นายทีปดนัย    สมวงษ์
1. นางสาวมัสยา    คำใบ
2. นางสาวอนงค์นารถ    กิจสามารถ
5 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นายนครินทร์    กับบุญ
2. นางสาวรัตนพร    ศรีสุจิตร
3. นางสาวนธิชา    วังโพธิ์
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    โคตรภูธร
2. นางสาวจิราภา    ศิลาคม
6 6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นางสาวอริศรา    โคตรสมบัติ
2. นางสาวผกามาศ    บุญสิทธิ์
3. นางสาวพิมพ์มาดา    โสภาหัสดร
1. นางสาวฐานิสา    พลายวิเคราะห์
2. นางสาววิยะดา    เกษมสานต์
7 7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายณัทภัค    วรรณวงค์
2. นางสาวนัยน์ยพัชร    วิเศษวงษา
3. นายณัฐวัฒน์    มูลวิริยกิจ
1. นายอุกฤต    ทีงาม
2. นางสาวเนตรนภา    บัวเกษ
8 8 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นางสาวกิตติมา    พุทธวงษ์
2. นายวันเฉลิม    โนนกลาง
3. นายธนกร    ศรีละพรม
1. นายนาวิกรี    ศรีนามะ
2. นายไพบูลย์ สนเท่ห์ และ    นางปุณยนุช พิมพานราทร
9 9 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นายอนุชา    มนทอง
2. นายสุเมธ    วงค์ปลั่ง
3. นางสาวชญานิศ    แก้วสุด
1. นางสาวพิมพ์ณรดา    จินดาธรานันท์
2. นางสาวศศิธร    กุแก้ว
10 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นางสาวศศิธร    เลื่อนฤทธิ์
2. นายทัพไท    ไชยะเดชะ
3. นายพัฒนภูมิ    เลิศภัทรพาณิชย์
1. นายจรรยวรรธน์    เจตนริศฐกานต์
2. นางธัญลักษณ์    เมธีปัญญากุล
11 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายหรัณย์    ตระกูลไพบูลกิจ
2. นายวัฒนโชติ    ยั่งยืน
3. นายทรงยศ    สุรินทร์
1. นางญาณิศา    แสงแสน
2. นางอรธิลา    บุญอาจ
12 12 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นางสาวปรานีนุช    จำปาปรีดา
2. นางสาวปิยะธิดา    ผลจันทร์
3. นางสาวนิภาพร    พยุงวงษ์
1. นางสาวกชพร    จันทร์งาม
2. นางสาวสมปอง    มิคคสิงห์
13 13 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นายธีรวีร์    ทรงธรรมวัฒน์
2. นายสมเจต    พุทธาสมศรี
3. นายอัครวัฒน์    ลีประเสริฐภร
1. นางสาวพัฒนี    พันธผล
2. นางสาวมารศรี    แสนก่ำ
14 14 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐมล    กุลกั้ง
2. นางสาวชลธิชา    บุญครอง
3. นายไวยวิทย์    รอบรู้
1. นางสาวธิชานันท์    บุตรวิเศษ
2. นางสาวรัตน์จาณี    อรัญเพิ่ม
15 15 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวเสาวรส    มือมิน
2. นางสาวอาทิตยา    ประเสริฐพงษ์
3. นายกุลบุตร    โกนตะสิงห์
1. นางนิรัญญา    จันทจร
2. นายวีนัส    วงศ์กรม
16 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวอินทิรา    บุตรวงศ์
2. นางสาวกุลธิดา    บุตตะคาม
3. นางสาวอรนันท์    แก้วกำ
1. นางสาวปวริศา    รัชสมบัติ
2. นางเงินตรา    กิจนุกร
17 17 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นายพงศ์พล    พรหมดวง
2. นางสาวบุษกร    ไชยษา
3. นางสาวเมธาพร    สิทธิประเสริฐ
1. นางสาวช่อผกา    เตียวสุวัฒน์
2. นางปริศนา     สดสร้อย
18 18 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายวีระยุทธ    สุภาษร
2. นางสาวรัตนาภรณ์    รื่นเริง
3. นางสาวชนานันท์    บุญโสม
1. นางนงค์รักษ์    มีศรี
2. นางสาวรุ่งนภา    เหมแดง
19 19 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นายระพีพัฒน์    ศุภโกศล
2. นางสาวปพิชญา    มหาไชย
3. นางสาวนันทกาญจน์    พันตรา
1. สิบเอกกฤษ    ศรีสะอาด
2. นายสุทัศ    ศรีบุระ
20 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวพุทธพร    ทองแดง
2. นางสาววรนุช    ศรีทอง
3. นายปวิธ    สกลเกียรติขจร
1. นางดวงจันทร์    เตียตระกูล
2. นางสาวรัตนา    รัตนเมธานันท์
21 21 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นายชนะศักดิ์    วงค์คำเหลา
2. นางสาวกัลยาณี    ค่าแพง
3. นางสาวพิรัญญา    แต้สงเคราะห์
1. นางสาววรทัย    ทองอินทร์
2. นางสาวเพ็ญพร    ขจรกลิ่น
22 22 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายวธัญญู    นิลมาลี
2. นายศิวกร    กอบุญช่วย
3. นายนวมินทร์    ราศรี
1. นางนิภาพร    ทินโนรส
2. นางสาวพรศิวลักษณ์    วิริยะกุล
23 30 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราพร    ขันประมาณ
2. นางสาวนัทลิยา    โพนยงค์
3. นางสาวจันทรา    ปัญญา
1. นางพวงลดา    วรสาร
2. นายสุขสันต์    จำเริญสัตย์
24 31 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวหฤทัย    แก้วสีหา
2. นางสาวเฟื่องลดา    จันทร์ทำ
3. นายธารกร    แก้วสุระ
1. นางสาวณัฐกานต์    ต่อมกระโทก
2. นางอัจฉรา    พันโยศรี
25 32 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายอรรถสิทธิ์    สิงห์จินดา
2. นางสาวบัวชมพู    แสงนาโก
3. นายรุจนเรศ    อุทโท
1. นางสาวสุวัจนา    ศรีวิเนตร
2. นายเรม่อน    พื้นอินทร์
26 33 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายพลรัตน์    ไชยศิริ
2. นายณภัทร    บุญมีเย็น
3. นางสาวกนิฏฐกัณฑ์    แดงวิบูลย์
1. นางสมจิต    อินทรชาติ
2. นางสาวสิริรักษ์    เขียวละออง
27 34 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายอาทิตย์    เบญจวานิช
2. นายคเณศฐ์    ศรีคำภา
3. นายธนพล    โทบุดดี
1. นางวีณา    จันทะริมา
2. นายสนั่น    จันทะริมา
28 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายภูวไนย    ยันตรุดร
2. นายอิทธิพล    บุญปก
3. นายศักดิ์สิทธิ์    สุรพร
1. นางปนัดดา    ประเสริฐสังข์
2. นางเตือนใจ    งามดี
29 36 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายปฏิภาณ    โสรัจจ์
2. นายพีระวัฒน์    คำจุมพล
3. นายเจษฎากร    เกษมสำราญ
1. นางสาวนฤมล    งอกศิลป์
2. นายเอนก    หงษ์ทอง
30 37 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายกฤตพจน์    แทนสันเทียะ
2. นางสาวอารียา    แก้วมูลมุข
3. นางสาววันสุ    หิรัญเกิด
1. นายชูชาติ    กุดเป่ง
2. นางสาวนราภรณ์    ดวงมณี
31 38 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชรี    ศรีมงคล
2. นายชาญณรงค์    ทองดอนเหมือน
3. นายบดินทร์    คลองโป่งเกตุ
1. นางสาวจุฬางพัฒน์    อุทโท
2. นายอำนาจ    หาญรบ
32 39 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายวิกรชัย    พชรโชค
2. นางสาวณัฐกุล    คำเรืองศรี
3. นายจักรี    พาเสน่ห์
1. นายกรีฑา    ภูผาดแร่
2. นางสาวนิศากร    แก้วกิ่ง
33 40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวารินทร์    พิมพ์พงษ์
2. นายธีรธาร    คำสะอิ้ง
3. นายอิสระพงษ์    ถิ่นวิมล
1. นางสาวบุษกร    เสโนฤทธิ์
2. นายพินิจ    นันทเวช
34 41 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นางสาวภัทรภรณ์    สมเพชร
2. นางสาวพิมลวรรณ    มงคลสวัสดิ์
3. นางสาวชลธิชา    ตรีสุข
1. นางสาวนันธิดา    ใจรัก
2. นางสาวรุ่งอุรณ    พลแสน
35 42 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายไตรรัตน์    บำรุงจิต
2. นายศุภกร    ยิ่งธงชัย
3. นายรุจนพ    พิทักษ์
1. นางสาววราภรณ์    หล้าหาร
2. นางสาวศิวพร    เทพจั้ง
36 47 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นายสรวิศ    ปิตรัมย์
2. นางสาวนภัสสร    นากดี
3. นางสาวปัญจมน    วงษ์วิจิตสุข
1. นางสาวบุญทิพย์    ดวงจันทร์
2. นางปริญญารัตน์    จันทร์ชุ่ม
37 48 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นายตรีโรจน์    แก้วละออ
2. นางสาวสุดารัตน์    มีแก้ว
3. นางสาวเนตรนภา    บุญมาโนน
1. นางกาญจนา    ประสงค์ดี
2. นางศิริวัน    มั่นยืน
38 49 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นางสาวเพียงชีวัน    ชนะสงคราม
2. นางสาวธัญพร    ทะยอมใหม่
3. นางสาวธนภรณ์    ปุ่นประโคน
1. นายพิคเนตร    อุทัยไชย
2. นางสาวสุพัฒทรา    สินสุพรรณ์
39 50 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายไกรวิน    สุบินนาม
2. นายกวินทัต    ชูวังวัด
3. นายณัฐกมล    ขันตี
1. นางสาวรวิวรรณ    กองมาศ
2. นางสาววัชราภรณ์    แสนนา
40 51 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐณิชา    ไพศาลวิทย์
2. นายวรกาญจน์    กมลรัตน์
3. นางสาวพิมพ์พีรา    ตรงสันติพงศ์
1. นางวลัยพรรณ    สุวรรณชาติธนดี
2. นายเจษฏา    กาญจนาจินดานันต์
41 52 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายสุทัศน์    บุญประคม
2. นางสาวณัฐชานันตษ์    แกะริมาฐิพัฒน์
3. นางสาวลัดดา    สุทธิสอน
1. นางพัชรี    ภูวิเศษ
2. นางวรากร    ศรีดัน
42 53 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นางสาวมลธิดา    โสประดิษฐ
2. นายเมธี    ยิ่งยงวัฒนกิจ
3. นางสาวศิริวรรณ    ภูสถาน
1. นางสาวนัฐพร    แสนประสิทธิ์
2. นางสาวสันทนี    จอดนอก
43 54 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นายนัฐวุฒิ    อยู่เย็น
2. นางสาวทิพย์ปราการ    มารมย์
3. นางสาวกฤษณา    โคตรขันติ
1. นางสาวสุพัตรา    น้อยโสภา
2. นายอำพล    อรอินทร์
44 55 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายศรัณย์    โมลา
2. นายเทิดศักดิ์    เพชรรุ่งเจริญ
3. นางสาวอรัญญา    สารวงศ์
1. นางสุดารัตน์    พิสิทธิ์
2. นายอดิศักดิ์    เอกตาแสง
45 56 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอยทิพย์    ยินดี
2. นางสาวชฎาภรณ์    โทนโคกสูง
3. นายพลวรรษ    ศรีวิลัย
1. นายยุทธนา    แสนสุริวงศ์
46 57 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายสุรชัย    บุพศิริ
2. นางสาวอันทริกา    โพชะโน
3. นายจามิกร    เตียงสกุล
1. นายสมเกียรติ    สิงห์ทอง
2. นายอนันต์    ภูขุม
47 58 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นายสิทธา    สุนทราวาณิชกูล
2. นายวรากร    มุกดาประเสริฐ
3. นางสาวสิริกร    พลงาม
1. นายสุรศักดิ์    มีศิริ
2. นายอนุทิน    พยุงวงษ์
48 59 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นางสาวเมชญา    รัตนแดงสกุล
2. นางสาวเปรมสิณี    มณีพรรณ
3. นางสาวจิตติกานต์    พิมพ์น้อย
1. นางสาวลัดดา    สุขยานุดิษฐ
2. นางสิริกร    คงกล้า
49 60 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปทุมวรรณ    หาญบาง
2. นางสาวพิมพ์ชนก    สังข์โสม
3. นายณัฐิวุฒิ    สระแก้ว
1. นางณัฐฏิกานต์    ทองเกษม
2. นางสาวพรนภา    พุทธานุ
50 61 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นางสาวธิดารัตน์    คิดดีจริง
2. นางสาวพิจิตรา    มีบุตรดี
3. นายมงคล    สุขจิตร
1. นางสาวศิรินภา    ชิ้นทอง
2. นางเพ็ญทอง    ยิ่งยงยุทธ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................