งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 290
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดลชนก    ลามะให
2. นางสาวอรวรรยา    ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงอักษราภัค    จันทะจิต
1. นายพลศรันย์    ปอศิริ
2. นางสาวอรอุมา    ศรีสารคาม
2 2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิตติยา    บัวรัตน์
2. เด็กหญิงปวริศา    ภูมิภักดิ์
3. เด็กหญิงปภาวรินท์    อามาตย์พล
1. นางสาวจุรีรัตน์    เที่ยงคำ
2. นางลักษมี    ม่วงคลา
3 3 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาวศุภาพิชญ์    กองศรี
2. นางสาวอทิตยา    คงอินทร์
3. นายอนุวัฒน์    โพธิ์ปัดชา
1. นายพรสวรรค์    เหล่าดวงดี
2. นางศินันท์ธีรา    บัวริวัน
4 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพริมา    เปี่ยมการุญรัตน์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    พรมวงษา
3. เด็กหญิงกฤติมา    ประเสริฐไทย
1. นางวันเพ็ญ    คำผิว
2. นางสุภาพร    ฐิติธนานนท์
5 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนารักษ์    พานุรักษ์
2. เด็กหญิงนิรันดร์ฎา    โทอุธทา
3. เด็กหญิงนิธินาถ    ฉันดี
1. นางจินตนา    โนนวงศ์
2. นางประภาขวัญ    บุญพิมล
6 6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กชายคมชาญ    วระมูล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    พรมวงศ์
3. เด็กหญิงกฤติญา    ไกรรัตน์
1. นางสาวจิราภา    ยวนชื่น
2. นางสาวสวรี    ศรีโยวงค์
7 7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกวินทรา    วิเศษวงษา
2. เด็กหญิงสิริภัคณา    วราพฤกษ์
3. เด็กชายนรวีร์    วงค์ละคร
1. นางยุพดี    พรหมทา
2. นางสาวศิริพร นามวงษ์    และนางนุจรี ศรีประใหม
8 8 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัชรพงษ์    บุญใหญ่
2. เด็กหญิงเจริญรัตน์    แสนตา
3. เด็กหญิงลลนา    ผาเงิน
1. นายธนกฤต    ศรีทัศน์
2. นางสาวธัญทิพย์    ศรีนวล
9 9 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิชญุตม์    พรหมดี
2. เด็กหญิงณัฐพิมล    จันทอง
3. เด็กหญิงสวรส    แหวนวงษ์
1. นางศศิธร    แก้วเล็ก
2. นางสาวเกษศิรินทร์    วรรณวงศ์
10 10 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิมานมาศ    บุญสุข
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ชาภักดี
3. เด็กหญิงอลิชา    ชุยทอง
1. นางสาวพิมพ์ใจ    ภูหัดการ
2. นางสาววันวิสา    ไกรเพชร
11 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายจีรวัฒน์    บุตรสมบัติ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    ลูกคำ
3. เด็กหญิงวริษฐา    สารธิมา
1. นางสาวศรัญญา    ศรีเนตร
2. นางสาวศุภวรรณ    สุเกียรติชัยสกุล
12 12 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กชายบุริศฐ์    โมระดา
2. เด็กชายวรปรัชญ์    อุทสาร
3. เด็กหญิงศศิตา    สุดวิเศษ
1. นางธนัญญาภัค    อินไช
2. นางสาวปัทมปาณี    แวงวรรณ
13 13 โรงเรียนเซนต์เมรี่ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสโรชา    ยิ้มสบาย
2. เด็กหญิงศิริขวัญ    วามะลุน
3. เด็กหญิงณภัทรธมนต์    พิเศษกุล
1. นางสาวดารารัตน์    วังโน
2. นางสาวพีรยา    วิวัฒนาช่าง
14 14 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    สุจริต
2. เด็กหญิงศนิตา    กรีเทพ
3. เด็กหญิงอารียา    เสืองามเอี่ยม
1. นายธนวรรษน์    เหง้าดา
2. นางยุรีมาศ    เครื่องพาที
15 15 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    เกรงชัย
2. เด็กหญิงบัวชมพู    สุ่มมาตย์
3. เด็กหญิงศิริญญา    เดชโม
1. นายกิตติวุทธิ์    เสนาชุม
2. นางธนกร    พรหมพล
16 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวลิลลดา    ไพศาล
2. นางสาวกิ่งดาว    พัตภักดิ์
3. นายภานุพงศ์    พรหมชาติ
1. นางมยุรี    เถาวัลย์
2. นายวชิรวิชญ์    พลกล้า
17 17 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรณิชา    สุขพลับพลา
2. นางสาวศุภนิตา    ฉัตรดำรงสกุล
3. เด็กชายยศวัฒน์    เรืองฐานุศักดิ์
1. นางนุชนาถ     ศรีงาน
2. นางสุภาพร     ดวงศรี
18 18 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลัดดา    คุณภาที
2. เด็กหญิงสุดาภา    นาชัยดี
3. เด็กหญิงเทียบทอง    หนองแคน
1. นางสาวคณินณัช    กลิ่นหอม
2. นางนรียา    อู่แก้ว
19 19 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐธิดา    พรมจารี
2. เด็กหญิงสุริพร    บัวใหญ่
3. เด็กหญิงเนติรัตน์    ทองทับ
1. นางสาวดุจดาว    ช่วยสุข
2. นางสาวรัชนีพร    ชุมสิงห์
20 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวปารีญา    แก้วพิทักษ์
2. เด็กหญิงเปมิกา    สีลามน
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    แก้ววงษา
1. นายสมเจต    บุญดก
2. นางสุพรรณี    บุญดก
21 21 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นายพัชรพล    ศรีหาเวช
2. นางสาวพีรญา    มองอินทร์
3. เด็กหญิงบวรรัตน์    โสภากุน
1. นางกัญญาภัทร    เชื้อเคน
2. นางสาวรัตนา    สนุกพันธ์
22 22 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กชายนรเศรษฐ์    บุญเสริม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    น่าบัณฑิต
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    แสนสุข
1. นายปัณณทัต    หมื่นหล้า
2. นางสาวมินตรา    โคตรมิตร
23 23 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัชพิมุข    ลือขจร
2. เด็กชายอชิระ    ใจหวัง
3. เด็กชายณัฐวินทร์    แย้มประเสริฐ
1. นางสาวกิติมา    เจียรสุมัย
2. นางอัจรา    โทแหล่ง
24 30 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นายญาณภัทรฆ์    วงศ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงจีรณา    แสงสารพันธ์
3. นางสาวพิชญาภา    มะลิงาม
1. นางสาวรัตติยา    ภูบุญเติม
2. นางสมคิด    ภูถมดี
25 31 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิตรขจี    พลตื้อ
2. นางสาวปภัสสร    ภูกองไชย์
3. เด็กหญิงพัชรพร    ภูผาหลวง
1. นางบรรดล    ภูบานเช้า
2. นางศิริพร    ฉัตรศุภกุล
26 32 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายประภาส    โพนนาดี
2. เด็กชายตะวัน    อุทโท
3. เด็กหญิงภัทรภากร    สุวรรณหาร
1. นางพนารินทร์    สวัสดิ์ตระกูล
2. นางสุภลักษณ์    สุดาทิพย์
27 33 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กชายปกฤตพนธ์    วงษ์ใหญ่
2. เด็กหญิงศุภิสรา    ภักดี
3. เด็กหญิงสิริวมล    แก้วคุ้ม
1. นายณรงค์รัตน์    เมธาคุณวุฒิ
2. นางอรนุช    สุวรรณโท
28 34 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายกิตติพงศ์    มงคลเสริม
2. นางสาวกฤติกุลกันยา    ทุมพร
3. นางสาวนลินนิภา    ไชยเสนา
1. นายบรรจง    เชิงหอม
2. นางพนิดา    เย็นเพชร
29 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงลักษณพร    จ้ำสีชา
2. นายชรินทร์    สุนธงศิริ
3. นายภูมิเพชร    พลเยี่ยม
1. นางสาวพัทธ์ธีรา    รัตนพันธุ์
2. นางสมสวย    วิชามุข
30 36 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ฟุ้งสกุล
2. เด็กหญิงปภัทธิดา    เฉยชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปาณิศรา    เติมสมบัติ
1. นายภคพล    จุ้มใหญ่
2. นางโสภา    สีพั้วฮาม
31 37 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณภัทร    แพรชัยภูมิ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    อุ่นเมือง
3. เด็กชายกษิดิ์เดช    สารฤทธิ์
1. นางปิยธิดา    สารฤทธิ์
2. นางสาววีรญา    คลังระหัด
32 38 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรวิทย์    อ้อมกลาง
2. เด็กหญิงพิยะดา    หกขุนทด
3. เด็กชายธีรวัฒน์    เครือนิล
1. นางสาวินิตย์    กุศล
2. นายอำนาจ    หาญรบ
33 39 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญจิรา    ศรีมหา
2. เด็กหญิงชุติญา    จารุธนิตกุล
3. เด็กหญิงอัญมณี    แก้วเวียงเดช
1. นางมนันยา    คำมุลตรี
2. นางสกลรัตน์    สวัสดิ์มูล
34 40 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศินันยา    แก้วลอดหล้า
2. นางสาวปรียานุช    นามแสน
3. นายปณิธิ    ทองขาว
1. นางสาวพจณี    กุลชาติ
2. นางสาวเจษฎา    ฤทธิ์ศรีบุญ
35 41 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนริศรา    บุตรละคร
2. นางสาวธัญญารัตน์    บูคะธรรม
3. เด็กหญิงพีรดา    วงศ์เครือศร
1. นางจารุณี    คำวันดี
2. นางสาวปรียนุช    อารมณ์สวะ
36 42 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรจักษ์    วรรณภาส
2. เด็กชายต้นกล้า    รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงชนิดาภา    สุดเเสง
1. นางจุฑามาศ    จันประเทือง
2. นายพงศธร    ทิพรักษ์
37 43 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายคงศักดิ์    รักษาภักดี
2. นายพัชรพงษ์    คงถาวร
3. นางสาวนลินรัตน์    ชอบค้า
1. นางพรโสภิต    กองรัตน์
2. นางสาวศิราณีย์    วงษ์สุวรรณ
38 47 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภฤกษ์    สุขดา
2. เด็กหญิงภัคภร    จุนถิระพงศ์
3. เด็กชายพสิษฐ์    ชัยอริยวรวัฒน์
1. นายณชภัส    วิชยปรีชา
2. นายภัทรพงศ์    แมนประโคน
39 48 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภูษณิศา    ศรีประโคน
2. เด็กหญิงปานนที    ยงทวี
3. เด็กหญิงณัฐนรี    ศรีสุข
1. นางสาวนริศรา    ชัยอุป
2. นางรติยา    เชิญรัมย์
40 49 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญชนก    ด่านสุนทรวงศ์
2. เด็กหญิงปุณยาพร    เทียนเจษฎา
3. เด็กหญิงไพลิน    แก้วเนตร
1. นางรวงรัตน์    อินทร์ไชยมาศ
2. นางวันเพ็ญ    ทิพย์อักษร
41 50 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพาขวัญ    นุ่นหลักคำ
2. เด็กชายคชรักษ์    เที่ยงคาม
3. เด็กชายธนเดช    แสงเรืองรักษ์
1. นางสาวพรพิมล    เชาระกำ
2. นางรพีพร    ตะเคียนราม
42 51 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรภัทร    จอมทอง
2. เด็กหญิงดารากรณ์    ศรไชย
3. เด็กชายติณษ์ณธรรศณ์    บางยี่ขัน
1. นางจิภาดา    ดวงท้าวเศษ
2. นายพิชญากรณ์    เหล่าอรรคะ
43 52 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    ภาไสย์
2. เด็กหญิงธีริศรา    ฤาชา
3. เด็กหญิงเกศรา    นามวงศ์
1. นางกฤติยา    ตะไก่แก้ว
2. นายบรรพต    ตะไก่แก้ว
44 53 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิรักษ์    คุณนา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    สุธงษา
3. เด็กหญิงภาวิดา    ชัยนิยม
1. นางดวงพร    พรมน้ำอ่าง
2. นางสาวเดือนเพ็ญ    จันทะคุณ
45 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิลันธกานต์    พลอยอ่ำศรี
2. เด็กหญิงณิชชานันท์    แสนนา
3. เด็กชายธนกฤต    ผาอ่อน
1. นางทิวารัชต์    ภูมิพานิชย์
2. นางสาวปาริสา    ชอบตรง
46 55 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมุกดา    บุญประจันทร์
2. เด็กหญิงภัสชญา    ลิ้มมีธรรม
3. เด็กหญิงวณิชชา    สีสมญา
1. นางสาวมุทิตา    ตรีเดช
2. นางอรวรรณ    มาลาศรี
47 56 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิธวิทย์    จีนบุตร
2. เด็กหญิงวิลาสินี    เครือเย็น
3. เด็กหญิงธนพร    มุงคุณ
1. นายปิตุพงษ์    ท่าค้อ
48 57 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุวรรณา    ยางขันธ์
2. เด็กหญิงประวีณา    สุวรรณมาโจ
3. เด็กชายปฏิภาณ    ป้องสมบัติ
1. นายธิตินันท์    บุพศิริ
2. นางเสถียร    ยงยันต์
49 58 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุรางค์ฟ้าหอม    บุตรศาสตร์
2. เด็กชายศุภวิชญ์    ปัททุม
3. เด็กหญิงพิมพกานต์    พลงาม
1. นายสุพรม    ปัททุม
2. นางเบญจรัตน์    สุคำภา
50 59 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัยย์วรา    ทางดี
2. เด็กหญิงณฑิราภาสุ์    พงษ์ปิยานุรัตน์
3. เด็กหญิงแสนแก้ว    เหลืองพัฒนผดุง
1. นางสมกิตต์    โอรสรัมย์
2. นางสรัณทิพย์    หมวกเหล็ก
51 60 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิธร    วงษา
2. เด็กหญิงรัตนสุดา    บัวแก้ว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    หัสดร
1. นางสาวธัญพิชชา    อุ่นรัมย์
2. นางภัคจิรา    วงศ์เจริญ
52 61 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายปัญญา    จันทรเทศ
2. เด็กหญิงปิยนันท์    สิมราช
3. เด็กหญิงวันวิสา    แสวงนาม
1. นางรัชนีวรรณ    กงทอง
2. นางสาวสุธีวัลย์    บุติมาลย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................