งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 166
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นายภานุรุจ    วงษ์จำปา
2. นางสาวกุลสตรี    มูลอาษา
3. นางสาวเพชรดา    สาระรัมย์
1. นายสุทธิ    แสงไชยราช
2. นายอภิวัฒน์    บุญโสม
53
2 2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นายภูมินทร์    ปาปะแพ
2. นายอภิรักษ์    ศรีชะนะ
3. นายปภังกร    เชื้อนิตย์
1. นางขนิษฐา    เตชะนอก
2. นางไอลัดดา    ปามุทา
6
3 3 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นายเกียรติก้อง    แก้วก่ำ
2. นายศิรินัฐพงษ์    แสนมี
3. นายศุภณัฏฐ์    วิรุฬหา
1. นางสาวมยุรา    สุภารี
2. นายรพีพล    อินทรสุพรรณ
31
4 4 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายประวิทย์    ชัยรินทร์
2. นายธีรภพ    ณ หนองคาย
3. นายวิษณุรักษ์    ศรีวรรณภูมิ
1. นายอนุชา    บุญแสนแผน
13
5 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นายดนย์    อาจอำนวย
2. นายอภิวัฒน์    สังข์เมือง
3. นายเอกลักษณ์    ชัยภา
1. นางสาวกมลชนก    ชากุทน
2. นายธนภณ    อุ่นวิเศษ
39
6 6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นายฐิติกร    งามเลิศ
2. นายรัฐธรรมนูญ    ศรีครซ้าย
3. นายณัชพล    เตินขุนทด
1. นางสาวสุรนุช    ประชุมชน
2. นายสุรศักดิ์    พ่อโคตร
44
7 7 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายบัญญัติ    มั่นปรีอ่อน
2. นายเรืองชัย    บุญบำเรอ
3. นางสาวจันจิรา    ชื่นอารมณ์
1. นายศักดนัย สืบเสน และ    นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล
2. นายเฉลิม    บัวสิงห์
5
8 8 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นายธนดล    สายศิลป์
2. นางสาวสุชาดา    กายชาติ
3. นางสาวนฤมล    โนนกลาง
1. นางพรรณปพร    จำปาศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง    แซ่กัง
50
9 9 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นายพิทยาธร    สุขจันทร์
2. นางสาวกอบดาว    วิเศษพงษ์
3. นางสาวกอบเดือน    วิเศษพงษ์
1. นายศักดิ์ดา    แว่นเนตร
2. นางสาวสุภัควรรณ    อัครชาติ
45
10 10 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นางสาววิไลวรรณ    คำสุข
2. นายภาณุพันธ์    มูลแก้ว
3. นายทศพร    แก้วสว่าง
1. นางสาวภูษนิศา    บัวหลาย
2. นายสันติ    แสงสีดา
52
11 11 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายวิศรุต    คิละลาย
2. นายศิริโรจน์    สารี
3. นายเกียรติศักดิ์    นักผูก
1. นางทัศนีย์    เนื่องแนวน้อย
2. นางสาววิมลฉัตร    ภูศรีฐาน
36
12 12 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นายพัทสิทธิ์    โพนงาม
2. นายพีรณัฐ    สุนทรา
3. นายนพรัตน์    บุญทวี
1. นางกนิษฐา    มูลสาร
2. นายพิสัน    โพนทัน
24
13 13 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นายวรวุฒิ    วงภูทร
2. นายสุรศักดิ์    สุวรรณแสง
3. นายวิสิทธิ์    ผาสุข
1. นายสหัสชัย    ถมยา
2. นางสาวสิริพงษ์    พิจารณ์จันทร์
9
14 14 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายภูธเนศ    อ้อมนอก
2. นายธนากร    วัดแสงศรี
3. นายพีรพล    นนทคำจันทร์
1. นายธีระพงศ์    มูลคำศรี
2. นางสุดาทิพย์    สิริบุตรวงศ์
48
15 15 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นายสหภาพ    ปัญญะ
2. นายไกรวุฒิ    เดือนกอง
3. นายกฤษฎา    ชนะสะแบง
1. นางนันทรัตน์    แก้วไกรษร
2. นายวงค์ณภา    แก้วไกรษร
11
16 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายณัฐวัฒน์    สารทอง
2. นายอภิวัฒน์    สีใส
3. นายพิทักษ์    สิงห์อ้น
1. นายศักดิ์ชัย    คันธี
2. นายสุทธิดล    สุรพงษ์รัตน์
41
17 17 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงษ์    เจริญวงศ์
2. นายเศรษฐพงษ์    ทาคำสุข
3. นายสุริโย    ขวัญเงิน
1. นายกรกต    วรรณวงศ์
2. นายอดิศักดิ์    เดชะศิริ
21
18 18 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายธรรมนิตย์    บุญทัน
2. นายโอเว่น    บาลุน
3. นางสาวธยานี    โจระสา
1. นายกีรดิต    ไทยสะเทือน
2. นายเอกพันธ์    ลาเลิศ
55
19 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นายชลสิทธิ์    คำโฮม
2. นางสาวณัฐชญา    จันทร์ภักดี
3. นายวีระพัฒน์    ท่อนจันทร์
1. นางสาวลัดดาวัลย์    ทีฆายุพรรค
2. นายศตภิษัช    ไกรษี
40
20 21 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นายอธิวัช    มณีสาย
2. นายอดิศักดิ์    วงศ์ศรีแก้ว
3. นายณัฐวุฒิ    สิงห์เงิน
1. นายประภาส    บุญสนอง
2. นายวิทวัช    สิมทอง
14
21 22 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายไตรภพ    สัจธรรม
2. นายณัฐพล    จำปานนท์
3. นายธีระวัฒน์    เเก้วโท
1. นายดารากรณ์    อัปกาญจน์
2. นายทองแสง    หน่อแก้ว
ชนะเลิศ
22 23 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอุทิตย์    ตั้งเศวตชัย
2. นายณัฐชนนท์    เทิดเกียรติภูมิ
3. นายวิทยากร    พงศ์แผนศรี
1. นายขัตติย    แปลนดี
2. นางณิชาภา    เจนจาคะ
33
23 24 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอภิสิทธิ์    ดั้งชาลี
2. นายสุภัทร    พิมพ์วัน
3. นายวงศกร    นูนกระโทก
1. นายมณเฑียร    งามแก้ว
2. นายวินัย    หนุนกระโทก
43
24 26 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวจรรยา    รักษาสุวรรณ
2. นางสาวชลธิชา    หวังเฝ้ากลาง
3. นางสาวญาดา    พนอนุอุดมสุข
1. นายจิรวัฒน์    สีปากดี
2. นายชาตรี    ตรวจนอก
22
25 27 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธัญญาทิตย์    เติมสันเทียะ
2. นายภานุพงศ์    สัมมาแก้ว
3. นายวีรพล    ศิริวัฒน์
1. นางธัญชนก    พลไธสง
2. นายไพฑูรย์    พลไธสง
42
26 28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายจิรโชติ    คำมะปะนา
2. นายปริวรรษ    สุขแม้น
3. นายอภิรักษ์    ศรีก้อม
1. นายธงพัฒน์ภาธร    รอยดีวัฒนะ
2. นายบุญยวัตร​    คำศิริ
57
27 29 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธีรเดช    ทาวัน
2. นายกรศิวะ    ภูมิกระจ่าง
3. นายเอกวัฒน์    แสนโยธา
1. นางสาวสุมามาลย์    ทะวาปี
2. นายสุรชัย    โชติกลาง
10
28 30 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นายวรายุธ    ภูส่งศรี
2. นายจุลนันท์    ทรงวัฒนะสิน
3. นายเจษฎาภรณ์    อรรคนันท์
1. นายจตุรงค์    กมลเลิศ
2. นายมารุต    วรสาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
29 31 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นายอดิศร    ภูกองไชย์
2. นายธนพงษ์    ภูจอมจิตร
3. นายเรวัฒน์    ภูหลักด่าน
1. นางนริศรา    ดอนพรทัน
2. นางสาวสายทิพย์    อนุกูล
25
30 32 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายเสกสรรค์    คนใจบุญ
2. นายทรงเกียรติ    ดวงบุญชู
3. นายกฤณรงค์    แจ่มประเสริฐ
1. นายศรีนคร    อิ่มบุญตา
2. นายอนุพันธ์    เขตบุญพร้อม
34
31 33 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายภัทรดล    แสงกุล
2. เด็กชายปริชญา    หงส์ทองคำ
3. เด็กชายรัชพล    กาลพันธา
1. นายชัยมงคล    ภูโกสัย
2. นายปริญญา    เกษมสุข
18
32 34 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายสรศักดิ์    มามี
2. นายรัชพล    สำราญสุข
3. นายอภิศักดิ์    สิงห์เดช
1. นายจิรพิพัฒน์    ลินทอง
2. นางสาวชุติมา    พาโคกทม
12
33 35 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายกุลพฤกษ์    กุลสท้าน
2. นายธนพล    รู้สูงเนิน
3. นายบารมี    สุขทวี
1. นายธนาคร    ศรีแนน
2. นายศักดิ์สิทธิ์    สาขามุละ
38
34 36 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายสมหวัง    บุญทัศน์
2. นายพูลผล    แสงปาก
3. นายกิตติชัย    ประสานศักดิ์
1. นางสาวพลอยรสา    แสงลุน
2. นายสนธยา    เหิมหาญ
8
35 37 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายศรายุทธ    ปานหว่าง
2. นายภานุวัฒน์    วงศ์สวัสดิ์
3. นางสาวกมลลักษณ์    สิงห์คะบูลย์
1. นายปรมัตถ์    สวงโท
2. นายปรีชา    ทาลี
37
36 39 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายทิชากร    คันทะนาด
2. นายสราวุธ    เครือตาแก้ว
3. นางสาวสุทธิดา    อินธิแสง
1. นายนวรัตน์    พรหมจักร
2. นายสิทธิพงษ์    จันทร์สว่าง
28
37 40 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายสหัสวรรษ    ทาลุน
2. นางสาวภัทรวรรณ    เกล้าพิมาย
3. นายสิริวัฒน์    ธงศรี
1. นายรังสรรค์    วงศ์ษา
2. นายสุชาติ    สาระกุล
19
38 41 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายบุญสลัก    ธุระนนท์
2. นายพัทธกานต์    นาสพัส
3. นายรัชพล    สิงห์ปั้น
1. นางพิไลพร    สวัสดิ์
2. นายสืบศักดิ์    สวัสดิ์
16
39 42 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงศ์    ผลเลไร
2. นางสาวอรวรรณ    มูลตา
3. นางสาวปรางทิพย์    คำนวน
1. นายอลงกรณ์    บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
27
40 43 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอภิสิทธิ์    ดีสุข
2. นายธีรภัทธิ์    มาศยะ
3. นายเอกรินทร์    ศิริบุรี
1. นายชัชวาล    วงคำซาว
2. นายประมวล    สุขสนิท
26
41 44 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธนวัฒน์    สมอินทร์
2. นางสาวพรทิพย์    ทองยุทธ
3. นายปรีชา    หลงกุล
1. นางทองไส    ทิพย์โพธิ์สิงห์
2. นางสุพัตรา    พลรักษา
29
42 45 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายปริญญา    สร้อยชื่น
2. นายอติพล    พันทา
3. นายก้องภพ    ปัญญาแก้ว
1. นางกุลนฎา    ประสุนิงค์
2. นายสิริธัญญ์    ประสุนิงค์
56
43 46 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวไพรลิน    ชุ่มมา
2. นายภูมินทร์    โกมารภัฏจ์เวช
3. นายภราดร    เพ็งมาตร
1. นางสาวปุณยนุช    ทัพซ้าย
2. นายศิรวัฒน์    ศรีหาคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
44 47 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นายชาญณรงค์    ล่ามละคร
2. นายสุทธิพงษ์    เขินไพ
3. นางสาวจารุภา    บัวผดุง
1. นายปฏิพัทธ์    โสนาคา
2. นายสุรศักดิ์    เฟวท์
46
45 48 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นายปุญญพัฒน์    ปานโท้
2. นายณัฐสิทธิ์    ธนูศิลป์
3. นายณัฐกฤต    ไชยชาติ
1. นางรษา    วิลาจันทร์
2. นายสุเมฆ    วิลาจันทร์
49
46 49 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นายอรรถชัย    ด้วงชำนาญ
2. นายธีรศักดิ์    โสมะมี
3. นายกรกิต    เกวียนโคกกรวด
1. นายอธิภัทร    ยอดนางรอง
2. นายอุดมศักดิ์    สำรวจวงค์
47
47 50 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายธีระพล    หมั่นกิจ
2. นายวรัญญู    ทรดี
3. นายพันธ์กานต์    ด้วงขันคำ
1. นายกว้าง    ไปหนี้
2. นายภัทรพล    เทียมจันทร์
7
48 51 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นางสาววราภรณ์    รินทา
2. นายนุติพงษ์    สุทธิขันธ์
3. เด็กชายฐิติพันธ์    เชยกรีวงษ์
1. นายธวัชชัย    จันทร์บุตรสา
2. นายเทพนฤทธิ์    สุเภาแสน
23
49 52 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายวิทวัส    ดาศรี
2. นายพีรดนย์    ดวงลาปา
3. นางสาวกัญญาณัฐ    สอนมาลา
1. นายบุญเที่ยง    คนกล้า
2. นางสาวสุธาสินี    ไชยแสน
20
50 54 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นายธนกฤต    ทึงด้วง
2. นายสุทธิวัตร    ศิลาเกตุ
3. นายพยุพล    ราชบัวศรี
1. นายฤทธิ์ณรงค์    สาฆ้อง
2. นายอัครเดช    โพธิญาณ์
51
51 55 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายธนัฐพล    รองจำนงค์
2. นายภัคปกิจ    เรืองศรี
3. นายพิพัฒนชัย    พรหมกัลป์
1. นางรัฎใจ    ฉิมนิล
2. นายเทพทิพย์    วิชาเงิน
4
52 56 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายทนงศักดิ์    โคตรสา
2. นายธนาวุฒิ    มั่นทอน
3. นายนันทสิทธิ์    ศรีดาวงค์
1. นายพรชวัฒน์    ศรีสุราช
2. นายเชาวลิต    ยิ้มแย้ม
17
53 57 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายณกฤต    โพธิ์ละคร
2. นายอนันต์    วะลับ
3. นางสาวอรอนงค์    นาสิงเตา
1. นายธรณินทร์    เหง้าน้อย
2. นางสาวสิริยาพร    พลเล็ก
30
54 58 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นายอนุวัฒน์    พุทธเสน
2. นางสาวศรสวรรค์    สุพรรณโมก
3. นางสาวจิราภรณ์    สุพรรณโมก
1. นายกิติกร    ชุติมันตานนท์
2. นายคมกริช    ศรีชัย
54
55 59 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงษ์    ไชยงาม
2. นายวินัย    สิมลี
1. นายพรชัย    ศรีทอง
2. นางสาวอรวดี    วันโสภา
32
56 60 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายธนพล    ชั้นวงค์
2. นายวรเมธ    พาหา
3. นายชัยวัฒน์    สกุลรักษ์
1. นายทองเด่น    จันทร์เสน
2. นายสุขสวัสดิ์    สาศิริ
15
57 61 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นายสุทธิพงศ์    อิ่มหมื่นไวย
2. นายอนันตชัย    มณีปัญญา
3. นายอธิคม    จงใจงาม
1. นายอนัน    ขาวงาม
2. นายเอกกร    สีดามาตย์
35
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................