งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 163
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นายเกริกชัย    สุวรรณพันธ์
2. เด็กชายธนภัทร    เตชะนอก
3. เด็กชายพชรพล    อันทะลัย
1. นางขนิษฐา    เตชะนอก
2. นางไอลัดดา    ปามุทา
13
2 4 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชระพงศ์    อ่อนสิงห์
2. เด็กชายกฤษฎา    อ่อนพรม
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    ศรีจันทร์
1. นายอนุชา    บุญแสนแผน
47
3 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรพัฒน์    ศรีบุญแสง
2. เด็กชายขวัญ    เพชรมณีจันทร์
3. เด็กชายชนาธิป    ไพคำนาม
1. นางสาวฐิติภา    วะหาโล
2. นายพุทธชัย    พูนเจริญผล
12
4 6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรภัทร    สอนบ้านไผ่
2. เด็กชายวรวัส    วัลลา
3. เด็กชายรณกร    เบื้องสูง
1. นายกฤษกร    วรรณชู
2. นายเอกวัฒน์    ทาศรีภู
30
5 7 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุพงษ์    บุญสติ
2. เด็กชายสิรวิชญ์    เขียวอ่อน
3. เด็กชายอดิศักดิ์    สหัสจันทร์
1. นางจงกล บัวสิงห์ และ    นายทิว พจนา
2. นายเฉลิม    บัวสิงห์
24
6 8 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอิชยา    ใชโย
2. เด็กชายวีรวัฒน์    อินทนิล
3. เด็กชายอรรถพล    ผกาแดง
1. นายภัทรียานาฏ    วรโชติโชคอนันต์
2. นายวิทูล    จันทร์เพ็ญ
31
7 9 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กชายภัคนันท์    อุ่นคำ
2. เด็กชายรัฐภูมิ    สุบเสนี
3. เด็กชายปิยวัฒน์    พงษ์สุวรรณ
1. นายกฤดากร    สมบัติกำไร
2. นายเสถียร    คำชมภู
41
8 10 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กชายธัชชัย    หาสุข
2. เด็กชายณัฐพล    อัครวงค์
3. เด็กชายพนมฉัตร    เสนคราม
1. นางสาวภูษนิศา    บัวหลาย
2. นายสันติ    แสงสีดา
46
9 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนาเมธ    สุจิรัตนวิมล
2. เด็กชายธัชพล    เวฬุวนารักษ์
3. นายภาวัติ    เนตรวงษ์
1. นางวราภรณ์    ค้าคล่อง
2. นางสาววริยา    แสงโชติ
52
10 12 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภกร    ไชยแสง
2. เด็กชายเกียรติวุฒิ    มูลสาร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    อกอุ่น
1. นางกนิษฐา    มูลสาร
2. นายพิสัน    โพนทัน
4
11 13 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายฉัตรภัทร    โพระกัน
2. เด็กชายธนาธิป    เจริญเพ็ง
3. เด็กชายอาทิตย์    วิรุฬปักษี
1. นางธาราวดี    สงวนนาม
2. นางนิลุบล    เจริญพันธ์
54
12 14 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายจิรพนธ์    วงละคร
2. นายธีรศักดิ์    ต้นกันยา
3. นายปัญญากร    คำมงคล
1. นางสาวดาราภรณ์    นันทราช
2. นางปรุงจิตร    สุคำภา
40
13 15 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักริน    ชิยางคบุตร
2. เด็กชายปวริศร์    มนตรีนอก
3. เด็กชายเอกชัย    อาร้อน
1. นางนันทรัตน์    แก้วไกรษร
2. นายวงค์ณภา    แก้วไกรษร
35
14 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณภัทร    สีขันโท
2. เด็กชายนพรัตน์    บุญคง
3. เด็กชายกัญจน์ตะศักดิ์    จันทะวงษ์
1. นายศักดิ์ชัย    คันธี
2. นางสาวศิริวรรณ    โนนทะราช
37
15 17 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิยะวัฒน์    วันหนา
2. เด็กชายตติพันธ์    คืนดี
3. เด็กชายศุภสิทธิ์    คำเครือ
1. นายคงศักดิ์    วิเวกวิน
2. นายเสมอ    สร้อยคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 18 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายไชยพร    โสภา
2. นายสุรสิทธิ์    หล้าเพชร
3. นายณรงค์ชัย    ประสานสี
1. นายทัศภูมิ    เขียวอยู่
2. นายสุรชัย    สมสนิท
ชนะเลิศ
17 19 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายนวพล    ศรีรักษา
2. เด็กหญิงกนกอร    สีหาเวช
3. เด็กชายอานนท์    นามสมดี
1. นางสาวณัฐวดี    เฉลิมศรี
2. นางสาวธนพร    ธรรมปัตร
25
18 20 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายอภิเชษฐ์    ไชยคง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    วังษาลุน
3. เด็กชายกิตติทัต    บันดาเทา
1. นางจิตติมา    วัฒราช
2. นายศุภชัย    จันทร์งาม
48
19 21 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กชายธานินทร์    ราชรินทร์
2. เด็กชายอภินัทต์    ศรีภักดี
3. เด็กชายธีรวัฒน์    ชูจิตร
1. นายประภาส    บุญสนอง
2. นางอำพร    คำเอี่ยม
55
20 22 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กชายทนงศักดิ์    จิตรจำลอง
2. เด็กชายพีรณัฐ    ยืนสุข
3. เด็กชายธนพัทธ์    สาระบุตร
1. นายจีรพงษ์    แข็งแรง
2. นายรุ่งตะวัน    มูลธิสาร
5
21 23 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกาญจน์ชนัตถ์    กิรณะวัฒน์
2. เด็กชายภูวิช    มากชุมแสง
3. เด็กชายณัฐกฤต    สุ่นจันทร์
1. นางจุฑามาศ    มีกุดเวียน
2. นายอลงกต    หาญชนะ
27
22 24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิริชัย    โค้งนอก
2. เด็กชายเอกรัตน์    พิมไทย
3. เด็กชายพิสิษฐ์    พรมกระโทก
1. นายอลงกรณ์    ยุวเดชกุล
2. นางสาวอัญชลี    รัตนนท์
33
23 25 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูพิรัฐ    วิเศษสมบูรณ์
2. เด็กชายอุดมเดช    ทองแข่
3. เด็กชายวรวุฒิ    ลอยกระโทก
1. นายธีรศักดิ์    ตรีชะลา
2. นายสุรศักดิ์    ขามก้อน
15
24 27 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายภูธเนตร    เตียนขุนทด
2. เด็กหญิงปิยาพัชร    จริรัมย์
3. เด็กหญิงอรทัย    กิจขุนทด
1. นางสาวจันทิมา    ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์    ดอกสันเทียะ
39
25 28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายธรรเทพ    เชื้อจันอัด
2. นายธนวัฒน์    ไทยธานี
3. นายนิธิกร    มุ่งเอื้อมกลาง
1. นายบุญยวัตร​    คำศิริ
2. นายูมีชัย    ศรีกำพล
56
26 29 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธนภัทร    ภู่ชัย
2. เด็กชายธนวรรธก์    ขอพิมาย
3. เด็กชายพีรวัฒน์    พลนรา
1. นางสาวสุมามาลย์    ทะวาปี
2. นางสุรัส    สายโต
20
27 30 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นายชัช    หงษ์ชุมแพ
2. เด็กชายณพวุฒิ    เอนกวิชณกูล
3. นายต่อเกียรติ    ผาสุจิตร
1. นายจตุรงค์    กมลเลิศ
2. นางพวงลดา    วรสาร
16
28 31 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณรงค์ชัย    บาไสย์
2. เด็กชายณัฐกฤต    ภูดอนนาง
3. เด็กชายวรินทร    หารสมเศษ
1. นางสาวสายทิพย์    อนุกูล
2. นายเกียรติศักดิ์    ภูบัวบาง
44
29 32 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายกังวาลไพร    ชัยนัด
2. เด็กชายพัฒนพล    คู่กระสังข์
3. เด็กชายธีรวัฒน์    วิยะวรรณ์
1. นางสาวนลินรัตน์    ครทน
2. นายอนุพันธ์    เขตบุญพร้อม
11
30 33 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กชายอชิรวิทย์    ศรีทองจันทร์
2. เด็กชายชลธาร    ชุบศรี
3. เด็กชายปรีติ    สุตนนท์
1. นางสาวชวัลนุช    ครองสนั่น
2. นายสุพล    งามแก้ว
23
31 34 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนาธิป    โชคแสน
2. เด็กชายสมชาย    ดาบชัย
3. เด็กชายนิธิกร    อินทร์งาม
1. นายพิชิต    ศรีหาวัตร
2. นายอภิวัฒน์    ภูระวงษ์
7
32 35 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายพัดยศ    สมนึก
2. นายเจษฎา    ชูรัตน์
3. นายสุรศักดิ์    สร้อยเสนา
1. นายอุบล    ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์    วรรณจรูญ
28
33 36 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชรชัย    คำไพ
2. เด็กชายจตุพล    วงศ์ศิริ
3. เด็กชายธีระศักดิ์    คุณอุตส่าห์
1. นายทวีศักดิ์    พงศ์ด้วง
2. นางรัชนี    กมลเพชร
50
34 37 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กชายฉายแสง    โชติชัย
2. เด็กหญิงธิติยาพร    พลนิกร
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    โชคบัณฑิต
1. นายสุธากรณ์    ชาติเสนา
2. นายองค์อาจ    บำรุงสุข
43
35 39 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายศักดิ์ชลสิทธิ์    มั่นสกุล
2. เด็กชายจิณณวัตร    แสงวงค์
3. เด็กชายนัฐวุฒิ    อุปคิ
1. นายนวรัตน์    พรหมจักร
2. นางลำไพ    โชคศรี
18
36 40 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายศรันย์    จันทร์เลิศ
2. เด็กหญิงสุธาดา    ทองนาเมือง
3. เด็กชายอนุวัฒน์    สารบรรณ
1. นายรังสรรค์    วงศ์ษา
2. นางสาวอัญชลี    หมู่มาก
32
37 41 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายสิทธิชาติ    คำพันธ์
2. เด็กชายนันทิพัฒน์    สุขรี
3. เด็กชายชิษณุพงษ์    พันธุ์เสนา
1. นางพิไลพร    สวัสดิ์
2. นายสืบศักดิ์    สวัสดิ์
21
38 42 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรพจน์    หินศรี
2. เด็กชายรัชพล    เรืองสวน
3. เด็กหญิงศุภัทรธิดา    ภัทรวงศา
1. นายฉลอง    รักษาภักดี
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
29
39 43 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษฎา    สีลากลาง
2. เด็กชายจารุพัฒน์    โมรีรัตน์
3. เด็กชายภัทรกรณ์    มณีศิริ
1. นายกวีพงษ์    อบมาลี
2. นายชัชวาล    วงคำซาว
26
40 44 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุรวุฒิ    กระลาม
2. เด็กชายณัฐพัฒน์    ชมสีฉันท์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    มิตะโค
1. นางทองไส    ทิพย์โพธิ์สิงห์
2. นางสุพัตรา    พลรักษา
42
41 45 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายเกริกเกียรติ    บุตรชาติ
2. เด็กชายวชิระ    นามวงษา
3. เด็กชายธนากร    น้อยเสนา
1. นางสาวชญาณิทิพย์    เขจรสิทธิ์
2. นายธีรวัฒน์    เขจรสิทธิ์
53
42 46 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอิทธิ    ธรรมมา
2. เด็กชายศุภวิชญ์    ธรรมแสง
3. เด็กชายชินกฤต    บัวบกหวาน
1. นางมาลัยรัก    สุปัญบุตร
2. นายศิรวัฒน์    ศรีหาคำ
6
43 47 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรวิทย์    พาสศรี
2. เด็กชายเจษฎา    เจนขนบ
3. เด็กหญิงธมลวรรณ    กิมเซีย
1. นายปฏิพัทธ์    โสนาคา
2. นางอุบล    รัตนาวิวัฒน์
34
44 48 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายทัตพงศ์    ธรรมนิยม
2. เด็กชายทิวัตถ์    พงษ์เรืองหนู
3. เด็กชายปณัย    ระวันประโคน
1. นางสาวรษา    วิลาจันทร์
2. นายสุเมฆ    วิลาจันทร์
36
45 49 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุภัสสร    สูงยิ่ง
2. เด็กชายศุภเชษฐ์    สาละ
3. เด็กชายพิเชษฐ์    คำเรือง
1. นายธนพัฒน์    ศิริสำราญ
2. นายอดิศักดิ์    แห่งธรรม
19
46 50 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูวภัทร    สืบทอง
2. เด็กชายณัฐดนัย    คันทา
3. เด็กชายดลณรงค์    ศรีคุณ
1. นายกว้าง    ไปหนี้
2. นายภัทรพล    เทียมจันทร์
17
47 51 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาคิน    ชินเสนา
2. เด็กชายวรกรณ์    มอญขาม
3. เด็กชายฐิติวุฒิ    งามนุมาส
1. นายธวัชชัย    จันทร์บุตรสา
2. นายเทพนฤทธิ์    สุเภาแสน
9
48 52 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายขจรพงศ์    ทองสุข
2. นายสุทธิพงษ์    แสนสมบัติ
3. นายธนาธิป    สายคำพล
1. นายธงศักดิ์    มาศรี
2. นายบุญเที่ยง    คนกล้า
8
49 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ผาบจันสิงห์
2. เด็กชายพีรภัทร    อภิพัฒน์เดชากุล
3. เด็กหญิงพิชญาภา    ฝายจะโปะ
1. นางสาวดุษฎี    ทรทึก
2. นายนฤดล    พนมคำ
49
50 55 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ทิพย์เนตร
2. เด็กชายทนงศักดิ์    จันทธิราช
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์    ภูพันธ์หงษ์
1. นางรัฎใจ    ฉิมนิล
2. นายเทพทิพย์    วิชาเงิน
14
51 56 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายคมชาญณ์    เชื้อสิงห์
2. เด็กชายแก้วขวัญ    หงษาวงษ์
1. นายพัชฎา    เชื้อสิงห์
2. นายวิเชียร    แก้วมณีชัย
51
52 57 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร    โคตรมิตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทันบุญ
3. เด็กชายภัสกร    ดาวน้อย
1. นายพิสิทธิ์    ฤทธิ์เนติกุล
2. นายภานุพงษ์    พรหมวงศ์
38
53 58 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นายกิตติชัย    วิเศษศรี
2. นายพรเทวา    ไชยเดช
3. นายปฏิภาณ    บุญเปี่ยม
1. นายกิติกร    ชุติมันตานนท์
2. นายคมกริช    ศรีชัย
22
54 59 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์    บุญเลิศ
2. เด็กชายปฏิวัติ    บุญเลิศ
3. เด็กชายภัทรพล    ศรีสุวรรณ
1. นายพรชัย    ศรีทอง
2. นางสาวอรวดี    วันโสภา
45
55 60 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิริยะพงษ์    แบบอย่าง
2. เด็กชายพชร    สระแก้ว
3. เด็กชายภูมิพันแสน    ศรีอ่อน
1. นายทองเด่น    จันทร์เสน
2. นายสมรัตน์    กนกแก้ว
10
56 61 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายรัชชานนท์    แก้วเรือง
2. เด็กชายศุภสิทธิ์    เกิดเหมาะ
3. เด็กชายภัครพล    เจนรอบ
1. นายนิรุช    เสาประโคน
2. นายภูมิพัฒน์    แสงสันติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................