แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน สพม.
 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
งาน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561"
สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 15:19 น.