คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินฯ


คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๔๖๑
 
https://drive.google.com/file/d/1FSrrKIUjW3x8j8MsAz005xjxDl8sYB6J/view?usp=sharing

 
วันพฤหัสบดี ที่ 03 มกราคม 2562 เวลา 10:19 น.