หนังสือเขิญเป็นกรรมการตัดสิน
เรียนคณะกรรมการตัดสินทุกท่านดาวน์โหลดหนังสือเชิญเป็นกรรมการตัดสิน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และเทคโนโลยี 
ปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 06 ธันวาคม 2561 เวลา 12:48 น.