แจ้งคณะกรรมการตัดสินประชุม

คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่อไปนี้

  เชิญประชุมคณะกรรมการในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.
  ณ ห้องประชุมรติภัทร โรงเรียนภัทรบพิตร

1.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย         ระดับชั้น    ม.1-ม.3
2.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย         ระดับชั้น    ม.4-ม.6
3.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง        ระดับชั้น    ม.1-ม.3
4.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง        ระดับชั้น    ม.4-ม.6
5.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย        ระดับชั้น    ม.1-ม.3
6.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย        ระดับชั้น    ม.4-ม.6
7.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง        ระดับชั้น   ม.1-ม.3
8.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง        ระดับชั้น   ม.4-ม.6
9.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย                ระดับชั้น   ม.1-ม.3
10.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย              ระดับชั้น   ม.4-ม.6
11.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง             ระดับชั้น   ม.1-ม.3
12.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง             ระดับชั้น   ม.4-ม.6
13.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย    ระดับชั้น   ม.1-ม.3
14.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย    ระดับชั้น    ม.4-ม.6
15.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง   ระดับชั้น    ม.1-ม.3
16.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง   ระดับชั้น    ม.4-ม.6
17.การประกวดวงดนตรีสตริง                                    ระดับชั้น    ม.1-ม.3
18.การประกวดวงดนตรีสตริง                                    ระดับชั้น    ม.4-ม.6
หนังสือชิญประชุม
วันอังคาร ที่ 04 ธันวาคม 2561 เวลา 12:09 น.