แจ้งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ
แจ้งการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
งาน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561" (สนามจัดการแข่งขันดำเนินการจัดประชุม)

คอมพิวเตอร์
ดนตรีไทย


กิจกรรมศิลปะ - ทัศนศิลป์  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

แจ้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทัศนศิลป์ประชุมพร้อมกันในวันที่ 5 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมช่อตะแบก  โรงเรียนพระครูพิทยาคม


หนังสือเชิญประชุม
กิจกรรมภาษาไทย และหุ่นยนต์  โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหุ่นยนต์ 
ในวันที่  5 ธันวาคม  2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ (อาคาร 3) 

รงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
 
หนังสือเชิญประชุม
หุ่นยนต์
กิจกรรมการงานอาชีพ  โรงเรียนสตึก
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ในวันที่  30 พฤศจิกายน  2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตึก


รายชื่อคณะกรรมการ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

หนังสือเชิญประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนนางรอง
ภาษาต่างประเทศ
1) รายการ multi skill  ทั้งต้นและปลายให้เตรียมอุปกรณ์ตามรายการต่อไปนี้เข้าแข่งขันด้วย
              1.   ดินสอ   2. ยางลบ  3. ดินสอสี   4. ปากกา   5. กบเหลาดินสอ

2) รายการ speech ทั้งต้นและปลาย ให้เตรียมดินสอและยางลบเข้าแข่งขันเอง

หนังสือเชิญประชุม

 
ศิลปะ-นาฏศิลป์   โรงเรียนพุทไธสง
เชิญประชุมเลื่อนลำดับการแข่งขัน
 
วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:22 น.