แจ้งประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประชาสัมพันธ์
คณิตศาสตร์  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
วิทยาศาสตร์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นักบินน้อย สพฐ.
คอมพิวเตอร์  โรงเรียนกระสังพิทยาคม
โครงงานคอมพิวเตอร์ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสตึก
ศิลปะ- นาฏศิลป์  โรงเรียนพุทไธสง  
         
แจ้งส่งเอกสาร
                   แจ้งเตรียมอุปกรณ์
                   แจ้งการจัดลำดับ
 
สังคมศึกษา ฯ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
การส่งเอกสารกลุ่มสาระฯสังคมฯ

1. เพลงคุณธรรม ส่งเอกสารวันแข่ง  จำนวน 5 ชุด
2. โครงงานฯ ส่งเอกสารวันแข่ง จำนวน 5 ชุด
3. ภาพยนตร์สั้น ส่งภายใน  30 พ.ย. 61 
1) รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน5 ชุด
2) DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน 5 แผ่น
3) บทภาพยนตร์จำนวน 5 เล่ม  
ผู้ส่ง ภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1  ชุดในวันนำเสนอผลงาน
4.  ละครคุณธรรม ส่งเอกสารวันแข่ง 5 ชุด
5. ละครประวัติศาสตร์ ส่งดอกสารวันแข่ง 5 ชุด
6.  เล่านิทานฯ ส่งเอกสารวันแข่ง 5  ชุด ค่ะ

ให้ส่งเป็นหนังสือราชการ มาที่ นายมานัส  เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ที่อยู่ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 199 หมู่ 1 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2561  โดยให้ยึดวันประทับตราไปรษณียากรเป็นหลัก

ส่วนรายการที่ไม่ได้เขียนคือไม่มีเอกสารที่ต้องส่งค่ะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม   
แจ้งให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการสภานักเรียนและกิจกรรม (YC : Youth Counselor)
 

1)  กิจกรรมสภานักเรียนส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม
สามารถจัดส่งโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
มาที่  นางสาววรัญพร  สุรทิพย์  โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม  363  ม. 6  ต.คูเมือง   
อ. คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 31190  (โทร  088 – 582 – 9526)  
2) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) 
ส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม  สามารถจัดส่งโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
มาที่ นางขจร  ไพรแสงอรุณ  โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม  363  ม. 6  ต.คูเมือง  อ. คูเมือง 
จ.บุรีรัมย์ 31190   (โทร  086 – 244 – 0419) 
วงเล็บมุมซองว่า  “ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น  ม.1-3 หรือ  ม.4–6”
3)  เอกสารส่งไม่เกินวันที่ 22  พฤศจิกายน  2561 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์
4) การตัดสินของคณะกรรมการยึดตามเกณฑ์การตัดสินระดับชาติ


 
วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19:03 น.