สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 383 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 4 6 5
2 384 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 5 10 7
3 385 โรงเรียนชนบทศึกษา 19 143 46
4 386 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 2 6 4
5 387 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 8 19 15
6 388 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1 3 2
7 389 โรงเรียนบ้านไผ่ 71 280 133
8 390 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 5 7 6
9 391 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 4 13 8
10 392 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 2 2 2
11 393 โรงเรียนมัญจาศึกษา 33 105 57
12 394 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1 2 2
13 396 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 6 27 12
14 397 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 4 28 11
15 398 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 3 3 3
16 399 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 12 27 17
17 395 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 17 62 30
รวม 197 743 360
1103

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]