เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางพรปวีณ์ ไชยจักร ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
2 นางวิรมณ หาญสุวรรณ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
3 นางกฤษณา ประทุมสันต์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
4 นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
5 นางลักษมี จันทร์เกษม ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
6 นางสาวชัญญชิตา จงธนกิตติ์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
7 นางสุรภา ไลไธสง ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
8 นายชัชวาลย์ ขจรนำโชค ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
9 นางสาวสุภัทรา พยุงเจริญ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
10 นางสาวสุกัญญา อินทร์สิลา ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
11 นางรัสรินทร์ ธนโชติกิติพัฒน์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
12 นางจารุณี การรัมย์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
13 นางสาวสาลินี ราชวงศ์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
14 นางสาวเสาวรีย์ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
15 นายนิธิศ สุริทะรา ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
16 นายธีรวัต นิธิยานันท์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
17 นางสาวกนกวรรณ ยินดีชาติ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
18 นางสาวสุภชา นิสสัยดี ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
19 นางสาวไพลิน มั่นยืน ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
20 นายโชคชัย หรีกประโคน ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
21 นางภานี อาญาเมือง ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
22 นางสาวอรุณวรรณ สรวลสันต์ ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
23 นางเพ็ญเดือน ณรงค์เดช ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
24 นางจุฑาภรณ์ โพธิ์จันดี ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
25 นางรติกร หรีกประโคน ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
26 นางขนิษฐา จุฑาจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
27 นางสาวบัณณารส สายแก้ว ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
28 นางสาวศุทธิณี เงินประโคน ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
29 นายอาวุธ ปุยะติ ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
30 นางสาวยุวดี วงศาจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
31 นายชัยพงษ์ โหระ พนักงานราชการ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
32 นางสาววันนิภา โสประโคน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
33 นางสาวนัยน์ปพร ชัยยอดน้อย เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
34 นางสาวศิรินพร ร่วมรส เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
35 นางทองใบ หาญประโคน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
36 นางจอมใจ ปานประโคน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
37 นางสาวทัศนีย์ ท้าวพยุง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
38 นางสาวปารวี เสารีกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
39 นางสาวอุไรรัตน์ สาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
40 นางสาววรรณภา จันศักดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
41 นายวรพงษ์ อ้วนเสมอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
42 นางสาวเกสร ชัยประโคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
43 นายณัฐพล สุนทรกูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
44 นางสาวรจนา คุณวงค์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
45 นายมงคล สายบุตร นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร
46 นายชัชวาล มุ่งเอื้อมกลาง รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประเมินผล
47 นายคมกฤช นามบุดดี ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการดูแลระบบและประมวลผลการแข่งขัน
48 นายปริญญา ดลเสมอ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการดูแลระบบและประมวลผลการแข่งขัน
49 นางสาวอิสราภรณ์ ณ กาฬสินธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดูแลระบบและประมวลผลการแข่งขัน
50 นายกรณ์ดนัย ศรีแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการดูแลระบบและประมวลผลการแข่งขัน
51 นางสาวชยานิษฐ์ จิรกุลธิติพงศ์ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน
52 นางสาวนิสาภรณ์ ศรีทนท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน
53 นายบุญเยี่ยม โพธิ์เงิน ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน
54 นางสาวสุดารัตน์ กริดรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน
55 นางสาวโอนี่ กุมารสิทธิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน
56 นางสาววนิดา ยินดีมาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน
57 นายพรชัย ว่องไว ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน
58 นางสาวหทัยรัตน์ อินทรประสิทธิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน
59 นายโกญจนาท ไปนาวะดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน
60 ว่าที่ ร.ต.หญิงวันทนีย์ ศรีเมืองแพน ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน
61 นางสาวหรรษา จันโท นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน
62 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยา คณะกรรมการกลางประจำสนามแข่งขัน (ศูนย์อำนวยการ)
63 นายจินดา กรองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำสนามแข่งขัน (ศูนย์อำนวยการ)
64 นายพล บุญโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำสนามแข่งขัน (ศูนย์อำนวยการ)
65 นายชนัญญู ทะนวนรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำสนามแข่งขัน (ศูนย์อำนวยการ)
66 นายเพชรไพฑูรย์ กาญจนทรัพย์สิน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำสนามแข่งขัน (ศูนย์อำนวยการ)
67 นายพิทักษ์ฉัตร เทพราชา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำสนามแข่งขัน (ศูนย์อำนวยการ)
68 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำสนามแข่งขัน (ศูนย์อำนวยการ)
69 นายสุริยันต์ แก้วชนะ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำสนามแข่งขัน (ศูนย์อำนวยการ)
70 นางพัทธ์ธีรา เชาว์ชัยพัฒน์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
71 นางนฏกร แก้วชนะ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
72 นางสาวนพวรรณ สอดทรัพย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
73 นางสาวพาวินี ช่อรักษ์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
74 นางสาวสุภาลักษณ์ โสพันนา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
75 นางสาวปรียาภรณ์ แสงสุขสว่าง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
76 นายปราการ วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
77 นายนิติกานต์ ห่อไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
78 นายเพชรไพฑูรย์ กาญจนทรัพย์สิน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
79 นางอนุช อาจสาลี ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
80 นายพิทยา ตรวจมรรคา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
81 นางสาวดวงพร ปุลันรัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
82 นางสาวคำแก้ว นะมิตรัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
83 นางสาวธัญวัลย์ มุมทอง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
84 นางสาวดริยาภรณ์ แก้วผลึก ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
85 นางสาวนิตยา วงษ์เมือง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
86 นางสาวพรรณิภา พะนิรัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
87 นางสาวชุดาภา เชื้อแก้ว ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
88 นางสาวดารารัตน์ สุภาวหา ผู้ช่วยครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
89 นายจิติพงษ์ ผดุงพัฒนากูล ผู้ช่วยครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
90 นางสาวศศิประภา ศาลางาม ผู้ช่วยครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
91 นางสาวจินตนา อาจทวีกุล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
92 นางสาววรรณทนา ตรวจมรรคา พนักงานธุรการ ๔ โรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นางสาวสว่างจิต รุ่งราม นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางสาวกัญชลิกา โลแพทย์ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางสาวจิตติญาภรณ์ สร้างพล นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางสาวพัชราภรณ์ พวงจำปา นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางสาวณิชารีย์ ดลเสมอ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางสาวครองจิต เทียมตรี นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางสาววรุณยุพา นิทะรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นายกิตติศักดิ์ หาญประโคน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางสาววรรณธนา ทรงประโคน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นายพล บุญโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นายสนั่น ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นายลิขิต แก่นอินทร์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 นายกิตติกรณ์ จวงพลงาม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 นางสาวเกษแก้ว วิเศษชาติ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นายนำเกียรติ ทรงวัฒนะสิน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นายวีระศักดิ์ ไชยโย ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นายธีรภัทร์ สัตตารัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นายทศพล ศรีสม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นายโอภาส บุญแย้ม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นางสาวณชา พิมวัน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
113 นางกิ่งดาว พาจันทึก ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
114 นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
115 นางสาวอมรรัตน์ ตับกลาง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
116 นายปิติภูมิ กีรติธร ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
117 นายประยอง ดาราย้อย ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
118 นายชิณพนธิ์ ชมชื่น ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
119 นางสาวลักษณ์นารา บัวสร้อย ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
120 นางสาวนพวรรณ ศาลางาม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
121 นางสาวนพวรรณ สอดทรัพย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
122 นางสาวศีตกาล ทวีลาภ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
123 นายตฤน เปรียรัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
124 นายชัยพร พันธุ์ยุลา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
125 นายวัฒนา นารีรัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
126 นายสุทัศน์ เปลี่ยนไธสง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
127 นางสาวเกษแก้ว วิเศษชาติ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
128 นายกอบเกียรติ มฤทุกุล ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
129 นายจักรพงษ์ เครือทะนุ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
130 นายชลธี นุชาญรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
131 นางศิริวรรณ มาวิเศษ ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
132 นางสาวศีตกาล ทวีลาภ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ
133 นายวุฒิไกร ชมถาวร ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ
134 นายประกิจ วรเลิศ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ
135 นายปองพล โพธิ์วัด ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ
136 นายนวพันธ์ นันโช นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ
137 นางสาวภัสชา มาลีหวล นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ
138 นายศรายุทธ เรืองสุขสุด นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ
139 นายจินดา กรองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
140 นางจิราพร รอดเข็ม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
141 นางกัลยารัตน์ แป้นศิริมงคลกุล ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
142 นางถนอมสิน ถาวร ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
143 นางปราณี ประจันบาล ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
144 นางสาวกุลริสา นาคนวล ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
145 นายทัศนัย จันทร์งาม ผู้ช่วยครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
146 นางธัญพร แซ่เทียน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
147 นางสาวศิริพร ระดมสุข ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
148 นางสาวพีรญา แก้วศรีหา ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
149 นายปิติภูมิ กีรติธร ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบอินเตอร์เน็ต
150 นางสาวอมรรัตน์ ตับกลาง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบอินเตอร์เน็ต
151 นายสุริยันต์ แก้วชนะ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบอินเตอร์เน็ต
152 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน
153 นายสุริยันต์ แก้วชนะ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน
154 นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน
155 นายทศพล ศรีสม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน
156 นายโชคทวี ชาญชาติ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน
157 นายชิณพนธิ์ ชมชื่น ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน
158 นายพีรพล กล้าหาญ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน
159 นางสาวจุฑามาศ มุกดา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน
160 นายพิทักษ์ฉัตร เทพราชา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน
161 นางบงกช ฤกษ์นาวา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
162 นางบัวผัน สัตตารัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
163 นางสาวนัยนา รักษาสมบัติ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
164 นางสาวชนัญชิดา ดำเสนา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
165 นางสาวอิสรีย์ วงคง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
166 นายภูดิส ถิรชาติมงคลกุล ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
167 นางสาวปรานีต จินดาศรี ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
168 นางสาวพาวินี ช่อรักษ์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
169 นางสาวจรรยวรรณ จรัสจรูญฤทธิ์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
170 นางวิภารัตน์ แทนไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
171 นางสาวปาริฉัตร ประทุมทอง นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
172 นางสาวนิสาชน หมายสุข นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
173 นางสาวปรียานุช เกิดบุตร นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
174 นางสาวมาริสา สื่อพรหม นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
175 นางสาววิภาวรรณ อยู่หอม นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
176 นางสาวดาราวดี อินทร์ชู นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
177 นางสาวอัญธิกา นิเวศสวรรค์ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
178 นางสาวมินตรา ขจรจิตต์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
179 นางสาวฐานิกา จันทคาต ผู้ช่วยครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
180 นายสุทัศน์ เปลี่ยนไธสง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
181 นายธีรภัทร์ สัตตารัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
182 นายนำเกียรติ ทรงวัฒนะสิน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
183 นายวีระศักดิ์ ไชยโย ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
184 นายทศพล ศรีสม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
185 นายโอภาส บุญแย้ม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
186 นางกิ่งดาว พาจันทึก ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
187 นางสาวอมรรัตน์ ตับกลาง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
188 นางสาวเกษแก้ว วิเศษชาติ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
189 นายชิณพนธิ์ ชมชื่น ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
190 นางสาวลักษณ์นารา บัวสร้อย ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
191 นางสาวนพวรรณ ศาลางาม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
192 นายสุริยันต์ แก้วชนะ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
193 นางสาวณชา พิมวัน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
194 นายปิติภูมิ กีรติธร ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
195 ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา ขอเยือกกลาง ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
196 นางสาวสุนีย์ เลี้ยววานิชย์ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
197 นางสาวกุลนัฐ กองพิลา นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
198 นางสาวปวรรณรัตน์ เนาว์ประโคน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
199 นางสาววาสนา ไวสูงเนิน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
200 นางสาวอรวรรณ บุญเหมาะ นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
201 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ประโคน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
202 นางสาวนฤภร เสประโคน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
203 นางสาวนิชาภัทร ล้อประโคน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
204 นางสาวกฤตพร หรีกประโคน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
205 นายภาณุวิชญ์ ผิวสุข นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
206 นางสาวจิรัฐติกาล เถินมงคล นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
207 นางสาวศศิธร ดอกไม้ทอง นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
208 นางสาวเรืองนภา แซ่เทียน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
209 นางสาวแววตา แก้วยก นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
210 นางสาวอนุสรา คนซื่อ นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
211 นางสาวกชนันท์ เมืองนา นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
212 นางสาวนารี สังเกตกิจ นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
213 นายสราวุธ ยุบรัมย์ นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
214 นางสาวสาวิตรี พรมวัน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
215 นางสาวประวีณา ม่วมกระโทก นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
216 นาวสาวกันติยา รักษะประโคน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
217 นางสาวชลิตา แป้นประโคน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
218 นางสาวกุลปรียา โพยประโคน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
219 นางสาวสุวพิชชา พรมวิจิตร นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
220 นายอริญชัย ตุ๊ประโคน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
221 นายเจษฎากร เงางาม นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
222 นายไกรวิชญ์ ปริเวทำ นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
223 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
224 นางสาวสาวิตรี พรมวัน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
225 นายพิภัทร รอยประโคน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
226 นายธนกร อยู่ทอง นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
227 นางสาวอารยา วิงประโคน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
228 นางสาวธนภรณ์ แม่นปืน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
229 นางสาวเกศรา ราชประโคน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน
230 นายชนัญญู ทะนวนรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
231 นายสนิท การเพียร ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
232 นายสุทัศน์ เปลี่ยนไธสง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
233 นายโอภาส บุญแย้ม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
234 นายวีระศักดิ์ ไชยโย ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
235 นายทศพล ศรีสม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
236 นายกิตติกรณ์ จวงพลงาม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
237 นายฐานิศวร์ ผลเจริญ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
238 นายนันท์ธร ตุ้งประโคน นักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
239 นางสาวลักษณ์นารา บัวสร้อย ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
240 นางสาวจิราภรณ์ นากลาง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
241 นางสาวรุจาภา รมยาคม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
242 นายจักรพงษ์ เครือทะนุ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
243 นายชลธี นุชาญรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
244 นางสาวนพวรรณ ศาลางาม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
245 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
246 นายสุริยันต์ แก้วชนะ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
247 นางสาวอิสรีย์ วงคง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
248 นายโชคทวี ชาญชาติ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
249 นางสาวจุฑามาศ มุกดา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
250 นางสาวฐานิกา จันทคาต ผู้ช่วยครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
251 นางบัวผัน สัตตารัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
252 นางสาวมินตรา ขจรจิตต์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
253 นายสมพิศ ทวีลาภ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
254 นางอมลสิริณ กันชัย ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
255 นางสาวสุวจนา บุญมีป้อม ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
256 นายธนพล นามลัย ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
257 นางสาวพลอยพรรณ กุสุมาลย์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
258 นางสาวสถาพร เพ็ชร์ทองกลม ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
259 นางสาวอจิมาภรณ์ แทบทาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
260 นายวันชัย สินโพธิ์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
261 นางสาวขนิษฐา พันธ์ุตะคุ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
262 นายไพบูลย์ มั่นยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
263 นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
264 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
265 นายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
266 นายอนิวรรต ติมุลา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำดวนพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
267 นายศุภฤกษ์ พลายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
268 นายพรศักดิ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม.28 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
269 นายวนัส พรมสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม.27 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
270 นายจินดา กรองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
271 นายพล บุญโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
272 นายชนัญญู ทะนวนรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
273 นายเพชรไพฑูรย์ กาญจนทรัพย์สิน ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
274 นายนำเกียรติ ทรงวัฒนะสิน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
275 นายวีระศักดิ์ ไชยโย ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
276 นายธีรภัทร์ สัตตารัมย์ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
277 นายทศพล ศรีสม ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
278 นายโอภาส บุญแย้ม ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
279 นางสาวณชา พิมวัน ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
280 นางสาวลักษณ์นารา บัวสร้อย ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
281 นายชิณพนธิ์ ชมชื่น ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
282 นางกิ่งดาว พาจันทึก ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
283 นางสาวอมรรัตน์ ตับกลาง ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
284 นางสาวเกษแก้ว วิเศษชาติ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
285 นายปิติภูมิ กีรติธร ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
286 นางสาวนพวรรณ สอดทรัพย์ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
287 นางสาวศีตกาล ทวีลาภ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
288 นายวัฒนา นารีรัมย์ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
289 นายสนั่น ประเสริฐศรี ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
290 นายประยอง ดาราย้อย ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
291 นายลิขิต แก่นอินทร์ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
292 นายกิตติกรณ์ จวงพลงาม ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
293 นายตฤน เปรียรัมย์ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
294 นางอนุช อาจสาลี ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
295 นายพิทยา ตรวจมรรคา ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
296 นางสาวดวงพร ปุลันรัมย์ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
297 นางธัญพร แซ่เทียน ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
298 นางถนอมสิน ถาวร ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
299 นางปราณี ประจันบาล ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
300 นายฐานิศวร์ ผลเจริญ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
301 นายปองพล โพธิ์วัด ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
302 นางสาวสุภาลักษณ์ โสพันนา ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
303 นางนฏกร แก้วชนะ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
304 นางบงกช ฤกษ์นาวา ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
305 นางบัวผัน สัตตารัมย์ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
306 นางสาวนัยนา รักษาสมบัติ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
307 นางสาวชนัญชิดา ดำเสนา ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
308 นางสาวอิสรีย์ วงคง ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
309 นายพิทักษ์ฉัตร เทพราชา ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
310 นางสาววรรณทนา ตรวจมรรคา พนักงานธุรการ ๔ โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
311 นางวิภารัตน์ แทนไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
312 นางสาวฐานิกา จันทคาต ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
313 นายนวพันธ์ นันโช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
314 นางสาวปาริฉัตร ประทุมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
315 นางสาวภัสชา มาลีหวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
316 นายจักรพงษ์ เครือทะนุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
317 นายชลธี นุชาญรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
318 นายศรัทธา เหมือนถนอม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
319 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
320 นายสุทัศน์ เปลี่ยนไธสง ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
321 นายสุริยันต์ แก้วชนะ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม
322 นายสุรธี เครือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
323 นางพรหมภัสสร พนาดร รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
324 นายอุดม นามสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
325 นายธนาภพ โคตรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
326 นายเชิดชัย อุ่นไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
327 นางอรพิน ขุนเพ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
328 นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
329 นายดิษฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
330 นายจักรพันธ์ พิรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
331 นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรุ้ง คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
332 นายประสิทธิ์ โคตรภูธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
333 นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
334 นายวิธี มัจฉาชาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรุ้ง คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
335 นายอายุปข่าน สยามประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
336 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
337 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
338 นายวิชัย เรืองจำรัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
339 นายกีรติ การรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
340 นายไทยรัฐ วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
341 นางทิพย์พร จัตุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
342 นางสาวทัศนา เทียนวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน
343 นางเนตรนภิส มณฑล ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขัน
344 นางสาวสุภชา นิสสัยดี ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขัน
345 นายกมล กุมผัน ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขัน
346 นายธีรวัต นิธิยานันท์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขัน
347 นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประธานกรรมการ (ดำเนินงาน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
348 นายดงสุริยา หนูแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ดำเนินงาน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
349 นางศิรินาถ กะฐินสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ดำเนินงาน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
350 นางสาวอรวรรณ สุขสว่าง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ดำเนินงาน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
351 นายเฉลิมพล วาลีประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
352 นางเพ็ญยุภา ปุยะติ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
353 นางสาวสุพัตรา อาจยิ่งยง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
354 นางสาวประภาศิริ มัทกิจ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
355 นางสาวกรภัคมน วึกประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
356 นางสาวสุพรรณี แจ่มใส ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
357 นางสาวชนกานต์ สมนึกในธรรม ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
358 นางสาวจิรารัตน์ จันทร์แดง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
359 นางพัชรนันท์ ปราบริปู ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
360 นางสาววัชราภา เจริญศิริมณี ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
361 นายสมเกียรติ รองประโคน ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
362 นางจิตย์วาส แก้วประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ประมวลผลการแข่งขัน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
363 นางสาวครองขวัญ มมประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ประมวลผลการแข่งขัน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
364 นางสาวพิกุลกิตติ์ สิทธิสังข์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ประมวลผลการแข่งขัน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
365 นายสุติยะ สธนโสภณ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายสถานที่) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
366 นายพิทยา จารุวงษ์เสถียร ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายสถานที่) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
367 นายพิพัฒน์ ดลเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายสถานที่) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
368 นายทวีป ปาประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายสถานที่) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
369 นายเสน่ห์ หัดไทยทระ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายสถานที่) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
370 นายกีรติ กีรตินิตยา ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
371 นายฐิติวัฒน์ สมพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
372 นางสาวณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
373 นางสุภารัตน์ น้อยพรม ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
374 นายนิคม สังข์ลอย ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
375 นางอาทิตยา หนูประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
376 นางอาทิตยา หนูประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
377 นางสาวนันทิยา ธาสถาน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
378 นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ดำเนินงาน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
379 นางรัชตาพร เสนามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ (ดำเนินงาน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6
380 นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) ม.1-ม.6
381 นางสาวนฤมล จิตต์หาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) ม.1-ม.6
382 นางสุรางค์ศรี อรุณโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมกรรมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
383 นายเด่น เกี้ยวไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมกรรมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
384 นางสาวสุพัตรา กุสิรัมย์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมกรรมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
385 นางอรพิชา ต้ายไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมกรรมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
386 นายจักรพงษ์ โจไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมกรรมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
387 นางสาวโสพิศ ดัดธุยาวัตร ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมกรรมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
388 นางสุดาวรรณ เพชรแก้ว ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมกรรมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
389 นางสาวพรรณิภา อยู่สบาย ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมกรรมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
390 นายชาญ สิ่วไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล
391 นางรัตนกันย์ เพียพยัคฆ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล
392 นายเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล
393 นางสีอำพร สอนไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล
394 นางสาวรวิภักดิ์ เทวรัตน์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล
395 นางสาวชนานันท์ ศรีภา ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล
396 นางอุไรรัตน์ ศรีวงษ์ชัย ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล
397 นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล
398 นางสาวมนนภัส หงษ์สา ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล
399 นายอิสระพงษ์ ทาฤทธิ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล
400 นางศราธร อุนาริเน ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล
401 นางบังอร พรโพธิ์งาม ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล
402 ผศ.เรขา อินทรคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) ม.1-ม.6
403 นายโสโชค สู้โนนตาด ครูภูมิปัญญาไทย (ศิลปกรรมพิณอีสาน) จากสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) ม.1-ม.6
404 นายธงชัย คำโสภา ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) ม.1-ม.6
405 นายภูกฤษ สอนภักดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
406 นางสาวนวพร คงพลปาน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
407 นางสาวมิ่งขวัญ เครือจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
408 นางสาวสุวลักษณ์ ชาติประเสริฐ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
409 นางสาวพรรณประภา ชูวา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
410 นางสาวอิศราภรณ์ มาตรคำจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
411 นางสาวปวีณา โฉมดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
412 นางสาวจิรัชญา สังข์รัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
413 นางสาวสุุทธิดา อาจเสียงรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
414 นางสาวจิตรลดา ปัญญาเรืองตระกูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
415 นางสาวณิชกานต์ ศรีโมรา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
416 นางสาวพิชญาพร พงศ์ประภัสสร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
417 นางสาวปาลิดา สร่างไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
418 นางสาวลักษมน เห็นงาม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
419 นางสาวชีวรัตน์ แสงตระการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
420 นางสาวพิมพ์ปรียา ขีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
421 นางสาวกวิตา พุดสระน้อย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
422 นางสาวจณิสตา นิยมรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
423 นางสาวภัทรวดี สุทธสนธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
424 นางสาวรติมา แก้ววิเชียร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
425 นายธนกร วงษ์ถาวร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
426 นายรณฤทธิ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
427 นางสาวณอมร เปรียบสม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
428 นางสาวพิชชาภา ชุกชุม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
429 นางสาวอริสา จะเรียนรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
430 นางสาวบงกชทิพ คู่วัฒนา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
431 นางสาวกุลธิดา อัปปะมะกา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
432 นางสาวสลิลทิพย์ วิรัตนภานุ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
433 นางสาวกุลธิดา สังข์กูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
434 นางสาวชัญญานุช ขันทะโส โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
435 นางสาววีรินทร์ เหลืองทองใบ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
436 นางสาวปฏิมากร สุมหิรัญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
437 นางสาวจุฑาทิพย์ ไพรสินธุ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
438 นางสาวพรนภา เพชรเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
439 นางสาวกัลยรัตน์ พรมงาม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
440 นางสาวรัมณีย์ วรรณะวีระโชติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
441 นายนครินทร์ บุญก่อสร้าง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
442 นางสาวกัญญาวีร์ ทวยมีฤทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
443 นางสาวสุนิสา เอการัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
444 นางสาวสุพัตรา เกิดสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
445 นางสาวพัณณ์ชิตา ปาณพงศ์จรัส โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
446 นางสาววรารัฐ กุลธินี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
447 นางสาววิมลสิริ แร่เพ็ชร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
448 นางสาวชญาดา สุกทน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
449 นางสาวพรรณประภา ชูวา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
450 นางสาวสุวลักษณ์ ชาติประเสริฐ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
451 นางสาวอิศราภรณ์ มาตรคำจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
452 นางสาวปวีณา โฉมดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
453 นายพีรณัฐ พรมไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
454 นางสาวนวพร คงพลปาน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
455 นายภูกฤษ สอนภักดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
456 นางสาวมิ่งขวัญ เครือจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
457 นายคุณาสิน โคหนองบัว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
458 นายอัฐนันท์ พยุงวิวัฒนกูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
459 นางสาวธมนวรรณ แสนศักดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
460 นางสาวจุฑาทิพย์ เชียงหลี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
461 นายกฤติกร คีติกานต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
462 นายธราทิป ศรีชนะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
463 นายปนพัธ แท่นแก้ว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
464 นายพงศธร ชานอุไร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
465 นายกิตติ สมใจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
466 นางสาวไมนัส ชาญนิติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
467 นางสาวดลชนก ปิยะรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
468 นางสาวนภัสนันท์ ลี้ประเสริฐ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
469 นางสาวพิจิตรา ดาศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
470 นางสาวลลิตพรรณ เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
471 นายจักรฤษณ์ ประสาระเอ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
472 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
473 นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
474 นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
475 นายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
476 นายชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
477 นายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
478 นายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
479 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
480 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
481 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
482 นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
483 นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
484 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
485 นายณรงศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
486 นายวรากร เสนามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
487 นายสุเทพ จำเนียรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
488 นายจันทร เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
489 นายไพบูลย์ มั่นยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
490 นางสุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
491 นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
492 นางเพ็ญพิมล เทพทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
493 นายสถิต การเพียร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
494 นางปราณีต ธนะนิมิตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
495 นางปราณีต ธนะนิมิตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
496 นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
497 นางสาวศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
498 นางสาวสุจิตรา กุสิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
499 นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
500 นายศรัทธา เหมือนถนอม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
501 นายทัศวิน โขรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
502 นางสาวธัญดา ศรีณรงค์ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการอำนวยการ
503 นางสาวกรุณา เหมือนถนอม ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
504 นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการพิธีเปิดมหกรรมฯ
505 นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการพิธีเปิดมหกรรมฯ
506 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการพิธีเปิดมหกรรมฯ
507 นายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการพิธีเปิดมหกรรมฯ
508 นายชาตรี อัครสุขบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการพิธีเปิดมหกรรมฯ
509 นางระพีพรรณ มะลิพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการพิธีเปิดมหกรรมฯ
510 นายสรายุทธ์ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
511 นางสุเนตร พรอมตตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
512 นายณรงศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
513 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
514 นายประภาส สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
515 นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
516 นายทัศวิน โขรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
517 นางธันยชนก เรืองวัชรศักดิ์ นักวิชาพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
518 นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
519 นางสาวอาลิสา งามพานิชกิจ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
520 นางชญาภา บุญศักดาพร พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
521 นางสรารัตน์ ชาวนา พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
522 นางสุภาพร ขจัดโรคา นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
523 นางสุภชาดา ธนธรรมนนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
524 นายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนแคนดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
525 นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
526 นางเพ็ญพิมล เทพทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
527 นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
528 นายทัศวิน โขรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
529 นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
530 นายอนิวรรต ติมุลา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำดวนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
531 นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
532 นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
533 นายมนตรี นิวัฒนุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
534 นางสาวพิรยา เอกวิเศษ ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
535 นางสาวภรณ์ณภสร ลอยเทียนโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
536 นางรังสิยา สีจันทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
537 นายเมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
538 นายวิษณุกร จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
539 นายวิชัย ช่างถม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
540 นางภัคคินี โขรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเก็ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
541 นายภาคภูมิ พัชนี พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
542 นายคงศักดิ์ ศิรัมย์ ครูอัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
543 นายจันทร เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
544 นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
545 นางสาวกฤติกา ทองเพ็ชร ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน
546 นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
547 นางกิตยาภรณ์ ทินปราณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
548 นายสัคสม พระภูจำนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
549 นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
550 นางสุเนตร พรอมตตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
551 นางระพีพรรณ มะลิพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
552 นางแสงจันทร์ สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
553 นางพันทิพา สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
554 นางปราณี อารีรัมย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
555 นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
556 นางเพ็ญพิมล เทพทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
557 นายสถิต การเพียร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
558 นางประณีต ธนะนิมิตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
559 นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
560 นางสาวศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
561 นางสาวสุจิตรา กุสิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
562 นายทัศวิน โขรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
563 นายศรัทธา เหมือนถนอม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
564 นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ณ สนามช้าง อารีนา
565 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ณ สนามช้าง อารีนา
566 นายภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผู้อำนายการโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ณ สนามช้าง อารีนา
567 นายจันทร เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ณ สนามช้าง อารีนา
568 นายไพบูลย์ มั่นยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม คณะกรรมการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ณ สนามช้าง อารีนา
569 นายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ คณะกรรมการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ณ สนามช้าง อารีนา
570 นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร คณะกรรมการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ณ สนามช้าง อารีนา
571 นายสุเทพ จำเนียรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม คณะกรรมการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ณ สนามช้าง อารีนา
572 นายวรากร เสนามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม คณะกรรมการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ณ สนามช้าง อารีนา
573 นายฉลอง งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๑ ด้านการจราจร
574 นายศักดิ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๑ ด้านการจราจร
575 นายวิรัตน์ แสงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแคนดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๑ ด้านการจราจร
576 นายณัฐพงษ์ วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๑ ด้านการจราจร
577 นายศุภฤกษ์ พลายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๑ ด้านการจราจร
578 นายสมคิด สิทธิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๑ ด้านการจราจร
579 นายธนา โด่งพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๑ ด้านการจราจร
580 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
581 นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
582 นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
583 นางสาววรารัตน์ ช่างคำ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
584 นายไพบูลย์ มั่นยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
585 นายภูวนาท ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
586 นายจันทร เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
587 นายสุเทพ จำเนียรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
588 นายวรายุทธ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
589 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
590 นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
591 นายชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
592 นายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
593 นายสุรธี เคลือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
594 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
595 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
596 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
597 ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
598 นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
599 นายสรายุทธ์ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
600 นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
601 นายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
602 นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
603 นายชาตรี อัครสุขบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
604 นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
605 นายประภาส สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
606 นายสมคิด สิทธิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
607 นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
608 นายณัฐพงศ์ วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
609 นายธนาภพ โคตรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
610 นางสุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
611 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
612 นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
613 นายอังกูร วัชรพงศ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
614 นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
615 นายธนภณ ธนะสีรังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
616 นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
617 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
618 นายฉลอง งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
619 นายศักดิ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
620 นายวิรัตน์ แสงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแคนดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
621 นายบุญชาย โชยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองห้องพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
622 นายธีราพัฒน แก้วพลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
623 นายธีมานันท์ ลีประโคน ครู รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกลันทาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
624 นายปัญญา กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
625 นายธนา โด่งพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
626 นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
627 นายบุญหนา อินทร์สิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนิพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
628 นายอนิวรรต ติมุลา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำดวนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
629 นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
630 นายศุภฤกษ์ พลายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
631 นายปฐพี มีบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
632 นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
633 นายไทยรัฐ วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
634 นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
635 นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
636 นายสุบิน ฝ่ายเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
637 นายธนภณ ธนะสีรังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
638 นายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
639 นายทักษิณ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
640 นายวีรเทพ เนียมหัตถี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
641 นายวิษณุ เรื่องไกล ครูรักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนปะคำพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
642 นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
643 นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
644 นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
645 นางสาววรินทร ปัดกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
646 นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
647 นายวทัญญู ซึ่งเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
648 นายถนอม เยี่ยมรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
649 นางกิตยาภรณ์ ทินปราณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
650 นายสัคสม พระภูจำนง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
651 นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
652 นางสุเนตร พรอมตตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
653 นางระพีพรรณ มะลิพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
654 นางแสงจันทร์ สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
655 นางพันทิพา สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
656 นางปราณี อารีรัมย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
657 นางปราณี อารีรัมย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
658 นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
659 นางเพ็ญพิมล เทพทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
660 นายสถิต การเพียร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
661 นางประณีต ธนะนิมิตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
662 นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
663 นางสาวศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
664 นางสาวสุจิตรา กุสิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
665 นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
666 นายศรัทธา เหมือนถนอม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
667 นายทัศวิน โขรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
668 นายวิษณุกร จันทรา ผู้อำนวยการผาเทิบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
669 นายวิชัย ช่างถม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
670 นายกนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
671 นางวราภรณ์ ยนต์ชัย ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
672 นายไสว สุครีพธ์ ครู โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
673 นางสาวรจนาท ธรรมสาร ครู โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
674 นางสาวฐาปนี ชินศิริพันธุ์ ครู โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
675 นางสาวจิณณ์จุฑา บุรินทร์รัมย์ ครู โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
676 นางธวัลรัตน์ เลิศวิชิตณรงค์ ครู โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
677 นางอารีรัตน์ จานรัมย์ ครู โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
678 นางจิมเส ศราวรณ์ ครู โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
679 นางอารีรัตน์ จานรัมย์ ครู โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
680 นางสาวทิมาพร ดิษฐเนตร ครู โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
681 นายธงชัย รุ่งรัตน์ ครู โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
682 นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๒ ด้านการรักษาความสะอาด
683 นายถนอม เยี่ยมรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๒ ด้านการรักษาความสะอาด
684 นายธนภณ ธนะสีรังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๒ ด้านการรักษาความสะอาด
685 นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๒ ด้านการรักษาความสะอาด
686 นายปัญญา กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๒ ด้านการรักษาความสะอาด
687 นายวีรเทพ เนียมหัตถี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๒ ด้านการรักษาความสะอาด
688 นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๒ ด้านการรักษาความสะอาด
689 นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๓ ด้านการรักษาความปลอดภัย
690 นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๓ ด้านการรักษาความปลอดภัย
691 นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๓ ด้านการรักษาความปลอดภัย
692 นายณัฐนันท์ ศรีคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๓ ด้านการรักษาความปลอดภัย
693 นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๓ ด้านการรักษาความปลอดภัย
694 นายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๓ ด้านการรักษาความปลอดภัย
695 นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๓ ด้านการรักษาความปลอดภัย
696 นายทักษิณ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๔ ด้านการบริการทั่วไปและสุขาเคลื่อนที่
697 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๔ ด้านการบริการทั่วไปและสุขาเคลื่อนที่
698 นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๔ ด้านการบริการทั่วไปและสุขาเคลื่อนที่
699 นายสัญญา บุญพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๔ ด้านการบริการทั่วไปและสุขาเคลื่อนที่
700 นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๔ ด้านการบริการทั่วไปและสุขาเคลื่อนที่
701 นายสุบิน ฝ่ายเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๔ ด้านการบริการทั่วไปและสุขาเคลื่อนที่
702 นายปฐพี มีบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๔ ด้านการบริการทั่วไปและสุขาเคลื่อนที่
703 นายอนิวรรต ติมุลา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำดวนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการชุดที่ ๔ ด้านการบริการทั่วไปและสุขาเคลื่อนที่
704 คณะกรรมการที่ปรึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
705 นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะกรรมการที่ปรึกษา
706 นายนคร ตังคะพิภพ ที่ปรึกษาสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะกรรมการที่ปรึกษา
707 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกเขต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกเขต คณะกรรมการที่ปรึกษา
708 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙-๓๓ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙-๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา
709 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
710 นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
711 นายนคร ตังคะพิภพ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
712 ว่าที่ร.ต.ไพศาล ประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
713 ชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
714 นายไตรรงค์ มณีสุธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
715 นายนิพนธ์ เสือก้อน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
716 นายทรงวิทย์ นิลเทียน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
717 นายลิขิต เพชรผล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
718 นายปรีดา ลำมะนา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
719 นายชัชวาลย์ สงวนศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
720 นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
721 นางสาวลัสดา กองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
722 นายชอบ ธาระมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
723 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
724 นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
725 นางสาวอุษา หลักดี สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
726 นางสมจิต มุ่งกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
727 นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
728 นางสุกัญญา ไชยคิรินทร์ ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
729 นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์ ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
730 นางสาววิภาพร ชิณะแขว ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
731 นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
732 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
733 นางสาวภูษณิศา ภูตาเลิศ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
734 นางสาวประยงค์ศรี พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
735 นางจิรา รังกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
736 นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
737 นางยุพาพักตร์ สะเดา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
738 นางสาวมุทิตา แพทย์ประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
739 นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
740 นางสาวกัลยาณี หนูพัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ สำนักงานเขต คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
741 นายโยธี เชิญขวัญชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
742 นางสาวลัดดาวัลย์ มางัดสาเระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะสวาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
743 นายวิชาญ กิ่งก้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
744 นางนภาพร ริทัศน์โส รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
745 นายทองคำ ริทัศน์โส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
746 นายสุวรรณชัย พรหมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
747 นายพลพักษ์ คนหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสยามกลการ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
748 ว่าที่พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด สพป.หนองคาย เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
749 นายนิมิตร มากกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาคง สพป.นครราชสีมา เขต ๑สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
750 นายวรวุฒิ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
751 นางณัฏฐิณี สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
752 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
753 นายบดินทร์ นารถโคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
754 นายปัญญา หัตถี ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
755 สิบเอกมงคล สอนนวล ผู้อำนวยการบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเบี้ย สพป.เลย เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
756 นายมนัส โฉมฉลวย ผู้อำนวยการบุญฑริกวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
757 นายรัฐกิจ กอบจันดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
758 นางรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
759 นางสาวสายสมร คงคำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
760 นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
761 นายโกเมศ หอยมุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
762 นายขันตรี โสภาพิศ ผู้อำนวยการบ้านมาบกราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
763 นางจรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
764 ว่าที่พันตรี.จักรพงษ์ กองพา ผู้อำนวยการโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
765 นายเฉลิมยศ พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
766 นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
767 นายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
768 นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ สพม.๓๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
769 นางมนัชยา หงษ์แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
770 นางวันพร นาคแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
771 นายปิยวัฒน์ เพชรศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
772 นางคัทลียา วงศ์วัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
773 นายทองคูณ หนองพร้าว ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
774 นางดาวดี คีรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
775 นายชาตรี อัครสุขบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
776 ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
777 นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
778 นายสุรธี เคลือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
779 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
780 นายประภาส สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
781 นายภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
782 นายสมคิด สิทธิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
783 นางสุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
784 นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
785 นายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
786 นายจิระพงศ์ วัชเรนทร์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
787 นายวิรัตน์ แสงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแคนดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
788 นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
789 นายวทัญญู ซึ่งเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
790 นางสาววรินทร ปัดกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
791 นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
792 นายศักดิ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
793 นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
794 นายสัญญา บุญยพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
795 นายอนิวรรต ติมุลา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำดวนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
796 นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
797 นายสุเทพ จำเนียรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
798 นายปฐพี มีบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
799 นายณัฐนันท์ ศรีคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
800 นายสุพจน์ ปานใจนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
801 นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
802 นายอภิชิต คารศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเกษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
803 นางสุธีรา วรรธยะปิยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
804 นางดารินทร์ เสลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
805 นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
806 นางรัชดา ไทวะกิรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
807 นายบัณฑิต สุดประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
808 นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
809 นายศรัทธา เหมือนถนอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
810 นายทัศวิน โขรัมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
811 นายสถิต การเพียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
812 นางสาวศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
813 นางสาวสุจิตรา กุสิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
814 นางอุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
815 นางวีรยา จุนใจ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
816 นางสาววรางคณา เชิดปรุ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
817 นางสาววรุณทิพย์ ทวีสินรัตน์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
818 นายนันทวัฒน์ หานามชัย ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
819 นางสาวอัญธีรารัศ จอมเป็ง ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
820 นางสาวเบญจภรณ์ ผินสู่ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
821 นางจุฑารัตน์ วงษ์แดง ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
822 นางสาวณิชกมล อุทัยดา ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
823 นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
824 นางสาวพนิดา ผาทอง ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
825 นายวิวรรธน์ ม่วงนางรอง ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
826 นายปรเมศวร์ บุญชม ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
827 นายพนาเวช แดงศรี ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
828 นายจิรศักดิ์ สรวลสันต์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
829 นางจำเนียรจิต จุดโต ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
830 นางศราธร อุนาริเน ครูโรงเรียนพุทไธสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
831 นางรัตนกันย์ เพียพยัคฆ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
832 นางสาวสิเรียม ลวดไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
833 นางสาววิมลศรี จงย่อกลาง ครูโรงเรียนสองห้องพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
834 นางศันสุนีย์ แสงพิมาย ครูโรงเรียนสองห้องพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
835 นางสาวญาณิสา สอนอินทร์ ครูโรงเรียนสองห้องพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
836 Mrs.Carola Deisberg ครูชาวต่างชาติโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
837 นางภัทรวี ศิลเสมอ ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
838 นายปริญญา สองสีดา ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
839 นายอธิราช ชึดนอก ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
840 นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
841 นางเพ็ญพิมล เทพทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
842 นางปราณีต ธนะนิมิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
843 นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
844 นางนัยนา ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการนำเสนอผลงานและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
845 นางวันพร นาคแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
846 นายสัคสม พระภูจำนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
847 นางกิตยาภรณ์ ทินปราณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
848 นางพันทิพา สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
849 นายธัชชัย โสขวัญฟ้า นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
850 นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
851 นายสมคิด สวาสุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
852 นางสาวฑติพร เหิดขุนทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
853 นายนิรันดร์ แซ่เตียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
854 นางสาวอมรรัตน์ เฮ่ประโคน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
855 นายอนุชิต ขุลีทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
856 นายวชิระ ชัยสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
857 นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
858 นางสาวสิฏฐิณิศา ประสงค์ดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
859 นางสุพิชฌาย์ วงค์สัมพันธ์ชัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
860 นายธีระนัย ไม้สูงเนิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
861 นายพนินทร์ อาโยวงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
862 นางสาวศศิประภา หาญภูมิ พนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
863 นายศุภกร สุวิทยศักดิ์ พนักงานราชการโรงเรียนลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
864 นางสาววัชราภรณ์ แสนท้าว นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
865 นางสาวรัชฎาภา แพงมา ครูอัตราจ้างโรงเรียนลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
866 นางจิตมณี นิ่มหัตถา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
867 นางสาวจันจิรา จันทรจิต พนักงานราชการโรงเรียนลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
868 นางสาวกัญญาณัฐ จอนดอน พนักงานราชการโรงเรียนลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
869 นายอัตตสิทธ์ บำรุงแคว้น พนักงานธุรการ ส.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
870 นายน้อมศักดิ์ แหลมสูงเนิน พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
871 นายมงคล เพชรเลิศ ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
872 นายณัฐพงษ์ เกษศิริ ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
873 นายสุระ สุระยา พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
874 นายไพโรจน์ หาญสกุล พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
875 นายไพศาล จันทร์แสงสว่าง พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
876 นางอำพร ศิลาอุดม พนักงานทำความสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
877 นายพงศ์ศาสตร์ บำรุงแคว้น ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
878 นางแสงจันทร์ สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
879 นางณัฐพร นะราณรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
880 นางสาวธัญดา ศรีณรงค์ พนักงานราชการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สถานที่ และลงทะเบียนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
881 นางสุเนตร พรอมตตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการการเงินเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
882 นางสาวปราณี อารีรัมย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการการเงินเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
883 นางธันยชนก เรืองวัชรศักดิ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สพม.๓๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการการเงินเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
884 นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๓๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการการเงินเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
885 นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพม.๓๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการการเงินเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
886 นางสาวอาลิสา งามพานิชกิจ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพม.๓๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการการเงินเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
887 นางสรารัตน์ ชาวนา พนักงานราชการ สพม.๓๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการการเงินเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
888 นางสาวชญาภา บุญศักดาพร พนักงานราชการ สพม.๓๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการการเงินเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
889 นางสาวอติพร สังกะเพศ พนักงานราชการโรงเรียนลำปลายมาศ สพม.๓๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการการเงินเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
890 นางสุภาพร ขจัดโรคา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพม.๓๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการการเงินเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
891 นางคัทลียา วงศ์วัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการการเงินเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
892 นางสุภชาดา ธนธรรมนนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพม.๓๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการการเงินเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
893 นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการสื่อและประชาสัมพันธ์เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
894 นายประกอบ จันทร์ประโคน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการสื่อและประชาสัมพันธ์เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
895 นายทรงศักดิ์ ทองนุช ครูอัตราจ้างโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการสื่อและประชาสัมพันธ์เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
896 นายบัณฑิต แสงประโคน พนักงานราชการโรงเรียนลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการสื่อและประชาสัมพันธ์เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
897 นางสาววิไลลักษณ์ บัวเกตุ ครูผู้ช่วยโรงเรียนสะแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการสื่อและประชาสัมพันธ์เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
898 นายประมาณ มีศิลป์ พนักงานราชการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการสื่อและประชาสัมพันธ์เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
899 นายสุรเดช ปุยะติ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการสื่อและประชาสัมพันธ์เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
900 นางสาวกฤติกา ทองเพ็ชร ครูอัตราจ้างโรงเรียนกลันทาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการสื่อและประชาสัมพันธ์เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
901 นายคงศักดิ์ ศิขิรัมย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพระครูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการสื่อและประชาสัมพันธ์เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
902 นายภาคภูมิ พัชนี พนักงานราชการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการสื่อและประชาสัมพันธ์เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
903 นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการวัดและประเมินผลเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
904 นายศรัทธา เหมือนถนอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการวัดและประเมินผลเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
905 นางมนัชยา หงษ์แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการวัดและประเมินผลเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
906 นางวันพร นาคแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการวัดและประเมินผลเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
907 นายปิยวัฒน์ เพชรศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการวัดและประเมินผลเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
908 นายทองคูณ หนองพร้าว ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการวัดและประเมินผลเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
909 นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการวัดและประเมินผลเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
910 นางสุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการวัดและประเมินผลเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
911 นางสาววรินทร ปัดกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการวัดและประเมินผลเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
912 นายวรากร เสนามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
913 นางสุภัทร์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
914 นายบุญช่วย สายลาม ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
915 นางมนิสตา แดงสี ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
916 นางสาวชญาดา ตะวันหะ ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
917 นางสาวชญาดา ตะวันหะ ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
918 นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์ ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
919 นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
920 นางเกื้อกูล ดีรัมย์ ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
921 นางเกื้อกูล ดีรัมย์ ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
922 นายพนัส วิโสรัมย์ ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
923 นางนิตยา โพธิ์เปี้ยศรี ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
924 นางสาวลีลาวดี แท่นดี ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
925 นางอเทตยา แก้วศรีหา ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
926 นายอาทิตย์ สงวนรัมย์ ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
927 นายอภิชาติ น้อยมะโน ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
928 นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
929 นางวารินทร์ แดงชาติ ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม)
930 นายสุเทพ จำเนียรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
931 นายนิกร บัวพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
932 นายประมวล พรมป่าชัด ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
933 นายสมคิด วิเศษวงษา ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
934 นางนภกานต์ วุฑฒยากร ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
935 นายวิโรจน์ สุริเทศ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
936 นายสมปอง สุภาพรหม ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
937 นายสันติสุข อุตสาห์รัมย์ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
938 นางน้ำทิพย์ เกตุพละ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
939 นางสุพรรณ สิงหนุวัฒนะ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
940 นางสาวจิตมณพิสุทธิ์ ยารัมย์ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
941 นายสมบูรณ์ ษมากิตติ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
942 นายสุพล สอนสมนึก ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
943 นายอภิชาติ จินดาศิริพันธ์ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
944 นางอ้อมใจ บุญทาทอง ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
945 นางสาวชาลี เกยรัมย์ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
946 นางสาวพรทิวา สีวิเส็ง ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
947 นายวราวุธ อุตรรัมย์ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
948 นายวรเชษฐ์ รักษา ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
949 นายวรเชษฐ์ รักษา ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
950 นายกิตติพงษ์ ภูพันนา ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
951 นางสาวจณิสตา เหล็งนุ้ย ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
952 นางสาวศิริยุภา ผมคำ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
953 นายสัมฤทธิ์ คำคูณ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
954 นายชนินทร์ จันทร ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม)
955 นายไพบูลย์ มั่นยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
956 นายอนิวรรต ติมุลา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำดวนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
957 นายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
958 นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
959 นายอภิชา เสาวรส รองผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
960 นางจุไรรัตน์ แก้วพลงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
961 นางจารุวรรณ ตอนสันเทียะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
962 นางขวัญลักษณ์ มณีราชกิจ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
963 นางสาวณิฐินันท์ วิชัยรัมย์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
964 นางสาววรุณอุษา นิสัยรัมย์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
965 นางญาดา ยุพานวิทย์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
966 นางศิริวรรณ์ อุสารัมย์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
967 นางรัตนา สาระรัมย์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
968 นางธนัญชกร บุตรพรหม ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
969 นายนิภักดิ์ กาละซิรัมย์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
970 นางชุติมันต์ โกรัมย์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
971 นางสาวอัญชลี วิสูตรตระการ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
972 นางชุติมันต์ โกรัมย์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
973 นางสาวอัญชลี วิสูตรตระการ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
974 นางสาวณัฏฐิกานต์ กองรัมย์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
975 นางจีราภรณ์ ทองจันดา ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
976 นางวิไล เกรัมย์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
977 นายรัชตโกมินทร์ อะโรคา ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
978 นางสาวทิพย์ฤดี ปะนุรัมย์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
979 นางสุชาดา ไทยจันทรารักษ์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
980 นางสายสุนีย์ วงศ์สุขสันต์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
981 นางสาวสุภาพร มหรรฆสุวรรณ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
982 นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วจงกุล ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
983 นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
984 นายทวีศักดิ์ ประเสริฐศรี ลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
985 นายธีรชัย นิโรจน์รัมย์ ลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
986 นายวินัย ทองอาจ ลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
987 นายสม เจริญรัมย์ อัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
988 นายสมบัตร วีระพันธ์ อัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
989 นางศุภางค์ จันทมุด อัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
990 นางสาวลลิตา ปาประโคน อัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามช้างอารีน่า (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม)
991 นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
992 นายดงสุริยา หนูแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
993 นางศิรินาถ กะฐินสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
994 นางสาวอรวรรณ สุขสว่าง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
995 นายเฉลิมพล วาลีประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
996 นางจิตย์วาส แก้วประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
997 นางสาวครองขวัญ มมประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
998 นางสาวพิกุลกิตติ์ สิทธิสังข์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
999 นางเพ็ญยุภา ปุยะติ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1000 นางสุพัตรา อาจยิ่งยง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1001 นางสาวปภาศิริ มัทกิจ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1002 นางสาวกรภัคมน วึกประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1003 นางสาวสุพรรณี แจ่มใส ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1004 นางสาวชนกานต์ สมนึกในธรรม ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1005 นางสาวจิรารัตน์ จันทร์แดง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1006 นางพัชรนันท์ ปราบริปู ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1007 นางสาววัชราภา เจริญศิริมณี ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1008 นายสุติยะ สธนโสภณ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1009 นายพิทยา จารุวงษ์เสถียร ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1010 นายพิพัฒน์ ดลเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1011 นายทวีป ปาประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1012 นายเสน่ห์ หัดไทยทระ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1013 นายกีรติ กีรตินิตยา ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1014 นายฐิติวัฒน์ สมพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1015 นายสมเกียรติ รองประโคน ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1016 นางสาวณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1017 นางสุภารัตน์ น้อยพรม ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1018 นายนิคม สังข์ลอย ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1019 นางอาทิตยา หนูประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1020 นางสาวจรัญญา ชัยปลัด ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1021 นางรัชตาพร เสนามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1022 นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
1023 นายจันทร เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1024 นายประมุข ปักเคธาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1025 นางฉัตรปวีณ์ ศรีชลบวรวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1026 นายทิพยา ฉ่ำเมืองปักษ์ ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1027 นายมิตร ปุเลโต ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1028 นายวีระ สมคะเน ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1029 นางสาวพิรุณรัตน์ นิมิตร ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1030 นางปุณยนุช ชื่นรัมย์ ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1031 นางพรพิมล เหลืองอุดมชัย ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1032 นางสาวศุภธิดา วิรุฬพัฒน์ ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1033 นางสาวกนิษฐา สงวนแก้ว ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1034 นางสาวเสาวลักษณ์ บุบผาสังข์ ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1035 นางอนุลักษณ์ เลไธสง ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1036 นางสาวณัฏฐ์ธัญศา คิมรัมย์ ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1037 นางสาวอัมพร บรรเทิงใจ ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1038 นางเกษสุวรรณ คำปะทา ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1039 นางสาวปราณีต สุจริต ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1040 นางสาวพจนา เบญจมาศ ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1041 นายอภิมุข อภัยศรี ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1042 นายอาทิจะรัญ สายทอง ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1043 นางวาสนา ภูมิพยัคฆ์ ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1044 นางสาวจิรภา ลาฮาม ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1045 นางสาววิไลลักษณ์ ดุระนิกร ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1046 นายวงค์วิสันต์ ดุระนิกร ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1047 นางนภัสนันท์ พรหมทา ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1048 นายสุรพงษ์ โยวะราช ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1049 นางสาวพิกุล ปักเคธาติ ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1050 นายปัญญา ชำระกิจ ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1051 นางสาวภัทรพรรณ ปุยะติ ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1052 นายพนธกร หาดี ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1053 นายเสถียร ปุริตังสันโต ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1054 นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพร ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1055 นายสุริยัน สินทร ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1056 นางสาวอลินรียา ทิพบำรุง ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1057 นายปรินทร์ ทุมจันทร์ ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1058 นายสุรศักดิ์ ผาบุตรา ครูผู้ช่วยโรงเรียนเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1059 นายณัฐพนธ์ปกรณ์ ถวิลไพร ครูผู้ช่วยโรงเรียนเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1060 นางสาวสุภาพร บุญทัน ครูผู้ช่วยโรงเรียนเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1061 นายบัวศรี จาริยะมา พนักงานธุรการ โรงเรียนเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1062 นายคูณ มีฉลาด ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1063 นายอดิสรณ์ แก้วกูล พนักงานราชการโรงเรียนเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1064 นางสาวกชนิภา มะรังศรี พนักงานราชการโรงเรียนเรียนตูมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1065 นายศุภวัฒน์ วิรุฬพัฒน์ ครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1066 นางสาวธิติสุดา ผดุงรัตน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1067 นายสถาพร พิมพ์ทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1068 นางสาวดรุณี มูลหา ครูธุรการโรงเรียนเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1069 Mr.JOHNREY CAMBOBO PACITO ครูต่างชาติโรงเรียนเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1070 นางสาวกนิษฐา บัวชุม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนเรียนตูมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1071 นายกฤษณุ เชื้อบุตรดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนเรียนตูมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1072 นายอโณทัย ตาสีรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนเรียนตูมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
1073 นายชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1074 นางนัยนา ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1075 นางรัชดา ไทวะกิรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1076 นายบัณฑิต สุดประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1077 นายพัฒณพงษ์ มมประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1078 นางอุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1079 นางภาวิณี ไวยารัตน์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1080 นางสุขสันติ์ ชื่นธีรพงศ์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1081 นางยุพา ปุยะติ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1082 นายพนาเวช แดงศรี ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1083 นายพงศ์ศักดิ์ สรวลสันต์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1084 นางชัชรีย์ อินประโคน ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1085 นายวิทิต สายกระสุน ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1086 นายพัฒนา พลวัน ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1087 นางชุติกาญจน์ นาวิเศษ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1088 นายยุทธนา ปรังประโคน ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1089 นางวัชรี วาลีประโคน ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1090 นางพรฤทัย กิจคณะ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1091 นายจิรศักดิ์ สรวลสันต์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1092 นางบุญสุข พรหมบุตร ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1093 นางสาววรางคณา เชิดปรุ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1094 นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1095 นางยุพา ศรีสุริยชัย ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1096 นางทัศนีย์ บุญโย ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1097 นายพุธทวี ชะชินรัมย์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1098 นายธนิต ปุ่นประโคน ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1099 นายเอกราช เครือศรี ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1100 นางสาวพรพิมล พรมนัส ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1101 นายอินทร์เพชร หายทุกข์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1102 ว่าที่ พ.ต.เจษฎาพงศ์ ภัณฑประทีป ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1103 นายธนู ครุฑกุล ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1104 นางชัชวลี กุดั่น ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1105 นางภาวิณี ไวยารัตน์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1106 นางมนทิรา วงศ์ปัดสา ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1107 นางยุคลธร สรวลสันต์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1108 นางวิภาพร แดงศรี ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1109 นางสุทธวรรณ สุพพัตกุล ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1110 นางอิศราพร พิมชัยโชค ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1111 นางอุไรวรรณ วอลเบิร์ก ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1112 นางสาววรารัตน์ ช่างคำ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1113 นายสมเกียรติ รองประโคน ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1114 นางจิตพิพัฒน์ ชำนิจ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1115 นางนิติยา วิรัตน์จินดา ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1116 นางปฏิญญา เนตรประโคน ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1117 นางสายสวาสดิ์ ทองศรี ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1118 นางสุตานันท์ เพียวพงศ์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1119 นางหนูกาญจน จรลำโกน ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1120 นายณัฐวุฒิ หาญประโคน ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1121 นายสุเมฆ วิลาจันทร์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์