เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางพรปวีณ์ ไชยจักร ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
2 นางวิรมณ หาญสุวรรณ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
3 นางกฤษณา ประทุมสันต์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
4 นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
5 นางลักษมี จันทร์เกษม ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
6 นางสาวชัญญชิตา จงธนกิตติ์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
7 นางสุรภา ไลไธสง ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
8 นายชัชวาลย์ ขจรนำโชค ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
9 นางสาวสุภัทรา พยุงเจริญ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
10 นางสาวสุกัญญา อินทร์สิลา ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
11 นางรัสรินทร์ ธนโชติกิติพัฒน์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
12 นางจารุณี การรัมย์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
13 นางสาวสาลินี ราชวงศ์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
14 นางสาวเสาวรีย์ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
15 นายนิธิศ สุริทะรา ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
16 นายธีรวัต นิธิยานันท์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
17 นางสาวกนกวรรณ ยินดีชาติ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
18 นางสาวสุภชา นิสสัยดี ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
19 นางสาวไพลิน มั่นยืน ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
20 นายโชคชัย หรีกประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
21 นางภานี อาญาเมือง ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
22 นางสาวอรุณวรรณ สรวลสันต์ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
23 นางเพ็ญเดือน ณรงค์เดช ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
24 นางจุฑาภรณ์ โพธิ์จันดี ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
25 นางรติกร หรีกประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
26 นางขนิษฐา จุฑาจันทร์ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
27 นางสาวบัณณารส สายแก้ว ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
28 นางสาวศุทธิณี เงินประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
29 นายอาวุธ ปุยะติ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
30 นางสาวยุวดี วงศาจันทร์ ครูผู้ช่วย ร.ร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
31 นายชัยพงษ์ โหระ พนักงานราชการ รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
32 นางสาววันนิภา โสประโคน ครูอัตราจ้าง รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
33 นางสาวนัยน์ปพร ชัยยอดน้อย เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
34 นางสาวศิรินพร ร่วมรส เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
35 นางทองใบ หาญประโคน ลูกจ้างชั่วคราว รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
36 นางจอมใจ ปานประโคน ลูกจ้างชั่วคราว รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
37 นางสาวทัศนีย์ ท้าวพยุง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
38 นางสาวปารวี เสารีกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
39 นางสาวอุไรรัตน์ สาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
40 นางสาววรรณภา จันศักดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
41 นายวรพงษ์ อ้วนเสมอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
42 นางสาวเกสร ชัยประโคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
43 นายณัฐพล สุนทรกูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
44 นางสาวรจนา คุณวงค์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
45 นายชัชวาล มุ่งเอื้อมกลาง รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประเมินผล  
46 นายคมกฤช นามบุดดี ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการดูแลระบบและประมวลผลการแข่งขัน  
47 นายปริญญา ดลเสมอ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการดูแลระบบและประมวลผลการแข่งขัน  
48 นางสาวอิสราภรณ์ ณ กาฬสินธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดูแลระบบและประมวลผลการแข่งขัน  
49 นายกรณ์ดนัย ศรีแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการดูแลระบบและประมวลผลการแข่งขัน  
50 นางสาวชยานิษฐ์ จิรกุลธิติพงศ์ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน  
51 นางสาวนิสาภรณ์ ศรีทนท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน  
52 นายบุญเยี่ยม โพธิ์เงิน ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน  
53 นางสาวสุดารัตน์ กริดรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน  
54 นางสาวโอนี่ กุมารสิทธิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน  
55 นางสาววนิดา ยินดีมาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน  
56 นายพรชัย ว่องไว ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน  
57 นางสาวหทัยรัตน์ อินทรประสิทธิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน  
58 นายโกญจนาท ไปนาวะดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน  
59 ว่าที่ ร.ต.หญิงวันทนีย์ ศรีเมืองแพน ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน  
60 นางสาวหรรษา จันโท นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดแข่งขัน  
61 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยา คณะกรรมการกลางประจำสนามแข่งขัน (ศูนย์อำนวยการ)  
62 นายจินดา กรองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำสนามแข่งขัน (ศูนย์อำนวยการ)  
63 นายพล บุญโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำสนามแข่งขัน (ศูนย์อำนวยการ)  
64 นายชนัญญู ทะนวนรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำสนามแข่งขัน (ศูนย์อำนวยการ)  
65 นายเพชรไพฑูรย์ กาญจนทรัพย์สิน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำสนามแข่งขัน (ศูนย์อำนวยการ)  
66 นายพิทักษ์ฉัตร เทพราชา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำสนามแข่งขัน (ศูนย์อำนวยการ)  
67 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำสนามแข่งขัน (ศูนย์อำนวยการ)  
68 นายสุริยันต์ แก้วชนะ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำสนามแข่งขัน (ศูนย์อำนวยการ)  
69 นางพัทธ์ธีรา เชาว์ชัยพัฒน์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
70 นางนฏกร แก้วชนะ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
71 นางสาวนพวรรณ สอดทรัพย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
72 นางสาวพาวินี ช่อรักษ์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
73 นางสาวสุภาลักษณ์ โสพันนา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
74 นางสาวปรียาภรณ์ แสงสุขสว่าง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
75 นายปราการ วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
76 นายเพชรไพฑูรย์ กาญจนทรัพย์สิน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
77 นางอนุช อาจสาลี ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
78 นายพิทยา ตรวจมรรคา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
79 นางสาวดวงพร ปุลันรัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
80 นางสาวคำแก้ว นะมิตรัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
81 นางสาวธัญวัลย์ มุมทอง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
82 นางสาวดริยาภรณ์ แก้วผลึก ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
83 นางสาวนิตยา วงษ์เมือง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
84 นางสาวพรรณิภา พะนิรัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
85 นางสาวชุดาภา เชื้อแก้ว ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
86 นางสาวดารารัตน์ สุภาวหา ผู้ช่วยครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
87 นายจิติพงษ์ ผดุงพัฒนากูล ผู้ช่วยครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
88 นางสาวศศิประภา ศาลางาม ผู้ช่วยครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
89 นางสาวจินตนา อาจทวีกุล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
90 นางสาววรรณทนา ตรวจมรรคา พนักงานธุรการ ๔ โรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
91 นางสาวสว่างจิต รุ่งราม นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
92 นางสาวกัญชลิกา โลแพทย์ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
93 นางสาวจิตติญาภรณ์ สร้างพล นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
94 นางสาวพัชราภรณ์ พวงจำปา นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
95 นางสาวณิชารีย์ ดลเสมอ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
96 นางสาวครองจิต เทียมตรี นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
97 นางสาววรุณยุพา นิทะรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
98 นายพล บุญโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
99 นายสนั่น ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
100 นายลิขิต แก่นอินทร์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
101 นายกิตติกรณ์ จวงพลงาม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
102 นางสาวเกษแก้ว วิเศษชาติ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
103 นายนำเกียรติ ทรงวัฒนะสิน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
104 นายวีระศักดิ์ ไชยโย ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
105 นายธีรภัทร์ สัตตารัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
106 นายทศพล ศรีสม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
107 นายโอภาส บุญแย้ม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
108 นางสาวณชา พิมวัน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
109 นางกิ่งดาว พาจันทึก ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
110 นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
111 นางสาวอมรรัตน์ ตับกลาง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
112 นายปิติภูมิ กีรติธร ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
113 นายประยอง ดาราย้อย ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
114 นายชิณพนธิ์ ชมชื่น ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
115 นางสาวลักษณ์นารา บัวสร้อย ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
116 นางสาวนพวรรณ ศาลางาม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
117 นางสาวนพวรรณ สอดทรัพย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
118 นางสาวศีตกาล ทวีลาภ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
119 นายตฤน เปรียรัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
120 นายชัยพร พันธุ์ยุลา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
121 นายวัฒนา นารีรัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
122 นายสุทัศน์ เปลี่ยนไธสง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
123 นางสาวเกษแก้ว วิเศษชาติ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
124 นายกอบเกียรติ มฤทุกุล ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
125 นายจักรพงษ์ เครือทะนุ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
126 นายชลธี นุชาญรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
127 นางศิริวรรณ มาวิเศษ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
128 นางสาวศีตกาล ทวีลาภ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ  
129 นายวุฒิไกร ชมถาวร ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ  
130 นายประกิจ วรเลิศ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ  
131 นายปองพล โพธิ์วัด ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ  
132 นายนวพันธ์ นันโช นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ  
133 นางสาวภัสชา มาลีหวล นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ  
134 นายศรายุทธ เรืองสุขสุด นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ  
135 นายธีรวัฒน์ เทพบุตร ครู ร.ร.ตาจงพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ  
136 นายจินดา กรองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
137 นางจิราพร รอดเข็ม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
138 นางกัลยารัตน์ แป้นศิริมงคลกุล ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
139 นางถนอมสิน ถาวร ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
140 นางปราณี ประจันบาล ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
141 นางสาวกุลริสา นาคนวล ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
142 นายทัศนัย จันทร์งาม ผู้ช่วยครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
143 นางธัญพร แซ่เทียน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
144 นางสาวศิริพร ระดมสุข ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
145 นายปิติภูมิ กีรติธร ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบอินเตอร์เน็ต  
146 นางสาวอมรรัตน์ ตับกลาง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบอินเตอร์เน็ต  
147 นายสุริยันต์ แก้วชนะ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบอินเตอร์เน็ต  
148 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน  
149 นายสุริยันต์ แก้วชนะ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน  
150 นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน  
151 นายทศพล ศรีสม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน  
152 นายโชคทวี ชาญชาติ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน  
153 นายชิณพนธิ์ ชมชื่น ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน  
154 นายพีรพล กล้าหาญ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน  
155 นางสาวจุฑามาศ มุกดา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน  
156 นายพิทักษ์ฉัตร เทพราชา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลโปรแกรมการแข่งขัน  
157 นางบงกช ฤกษ์นาวา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
158 นางบัวผัน สัตตารัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
159 นางสาวนัยนา รักษาสมบัติ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
160 นางสาวชนัญชิดา ดำเสนา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
161 นางสาวอิสรีย์ วงคง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
162 นายภูดิส ถิรชาติมงคลกุล ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
163 นางสาวปรานีต จินดาศรี ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
164 นางสาวพาวินี ช่อรักษ์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
165 นางสาวจรรยวรรณ จรัสจรูญฤทธิ์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
166 นางวิภารัตน์ แทนไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
167 นางสาวปาริฉัตร ประทุมทอง นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
168 นางสาวนิสาชน หมายสุข นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
169 นางสาวปรียานุช เกิดบุตร นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
170 นางสาวมาริสา สื่อพรหม นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
171 นางสาววิภาวรรณ อยู่หอม นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
172 นางสาวดาราวดี อินทร์ชู นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
173 นางสาวอัญธิกา นิเวศสวรรค์ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
174 นางสาวมินตรา ขจรจิตต์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
175 นางสาวฐานิกา จันทคาต ผู้ช่วยครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
176 นายสุทัศน์ เปลี่ยนไธสง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
177 นายธีรภัทร์ สัตตารัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
178 นายนำเกียรติ ทรงวัฒนะสิน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
179 นายวีระศักดิ์ ไชยโย ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
180 นายทศพล ศรีสม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
181 นายโอภาส บุญแย้ม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
182 นางกิ่งดาว พาจันทึก ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
183 นางสาวอมรรัตน์ ตับกลาง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
184 นางสาวเกษแก้ว วิเศษชาติ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
185 นายชิณพนธิ์ ชมชื่น ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
186 นางสาวลักษณ์นารา บัวสร้อย ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
187 นางสาวนพวรรณ ศาลางาม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
188 นายสุริยันต์ แก้วชนะ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
189 นางสาวณชา พิมวัน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
190 นายปิติภูมิ กีรติธร ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
191 ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา ขอเยือกกลาง ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
192 นางสาวสุนีย์ เลี้ยววานิชย์ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
193 นางสาวกุลนัฐ กองพิลา นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
194 นางสาวปวรรณรัตน์ เนาว์ประโคน นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
195 นางสาววาสนา ไวสูงเนิน นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
196 นางสาวอรวรรณ บุญเหมาะ นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
197 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ประโคน นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
198 นางสาวนฤภร เสประโคน นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
199 นางสาวนิชาภัทร ล้อประโคน นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
200 นางสาวกฤตพร หรีกประโคน นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
201 นายภาณุวิชญ์ ผิวสุข นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
202 นางสาวจิรัฐติกาล เถินมงคล นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
203 นางสาวศศิธร ดอกไม้ทอง นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
204 นางสาวเรืองนภา แซ่เทียน นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
205 นางสาวแววตา แก้วยก นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
206 นางสาวอนุสรา คนซื่อ นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
207 นางสาวกชนันท์ เมืองนา นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
208 นางสาวนารี สังเกตกิจ นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
209 นายสราวุธ ยุบรัมย์ นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
210 นางสาวสาวิตรี พรมวัน นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
211 นางสาวประวีณา ม่วมกระโทก นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
212 นาวสาวกันติยา รักษะประโคน นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
213 นางสาวชลิตา แป้นประโคน นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
214 นางสาวกุลปรียา โพยประโคน นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
215 นางสาวสุวพิชชา พรมวิจิตร นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
216 นายอริญชัย ตุ๊ประโคน นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
217 นายเจษฎากร เงางาม นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
218 นายไกรวิชญ์ ปริเวทำ นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
219 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ นักเรียน ร.ร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
220 นางสาวสาวิตรี พรมวัน นักเรียน ร.ร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
221 นายพิภัทร รอยประโคน นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
222 นายธนกร อยู่ทอง นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
223 นางสาวอารยา วิงประโคน นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
224 นางสาวธนภรณ์ แม่นปืน นักเรียน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจุดแข่งขัน  
225 นายชนัญญู ทะนวนรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
226 นายสนิท การเพียร ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
227 นายสุทัศน์ เปลี่ยนไธสง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
228 นายโอภาส บุญแย้ม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
229 นายวีระศักดิ์ ไชยโย ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
230 นายทศพล ศรีสม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
231 นายกิตติกรณ์ จวงพลงาม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
232 นายฐานิศวร์ ผลเจริญ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
233 นางสาวลักษณ์นารา บัวสร้อย ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
234 นางสาวจิราภรณ์ นากลาง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
235 นางสาวรุจาภา รมยาคม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
236 นายจักรพงษ์ เครือทะนุ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
237 นายชลธี นุชาญรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
238 นางสาวนพวรรณ ศาลางาม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
239 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
240 นายสุริยันต์ แก้วชนะ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
241 นางสาวอิสรีย์ วงคง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
242 นายโชคทวี ชาญชาติ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
243 นางสาวจุฑามาศ มุกดา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
244 นางสาวฐานิกา จันทคาต ผู้ช่วยครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
245 นางบัวผัน สัตตารัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
246 นางสาวมินตรา ขจรจิตต์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
247 นายสมพิศ ทวีลาภ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
248 นางอมลสิริณ กันชัย ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
249 นางสาวสุวจนา บุญมีป้อม ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
250 นายธนพล นามลัย ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
251 นางสาวพลอยพรรณ กุสุมาลย์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
252 นางสาวสถาพร เพ็ชร์ทองกลม ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
253 นางสาวอจิมาภรณ์ แทบทาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
254 นายวันชัย สินโพธิ์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
255 นางสาวขนิษฐา พันธ์ุตะคุ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
256 นายไพบูลย์ มั่นยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
257 นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
258 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
259 นายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
260 นายอนิวรรต ติมุลา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำดวนพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
261 นายศุภฤกษ์ พลายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
262 นายพรศักดิ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม.28 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
263 นายวนัส พรมสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม.27 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
264 นายจินดา กรองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
265 นายพล บุญโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
266 นายชนัญญู ทะนวนรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
267 นายเพชรไพฑูรย์ กาญจนทรัพย์สิน ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
268 นายนำเกียรติ ทรงวัฒนะสิน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
269 นายวีระศักดิ์ ไชยโย ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
270 นายธีรภัทร์ สัตตารัมย์ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
271 นายทศพล ศรีสม ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
272 นายโอภาส บุญแย้ม ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
273 นางสาวณชา พิมวัน ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
274 นางสาวลักษณ์นารา บัวสร้อย ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
275 นายชิณพนธิ์ ชมชื่น ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
276 นางกิ่งดาว พาจันทึก ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
277 นางสาวอมรรัตน์ ตับกลาง ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
278 นางสาวเกษแก้ว วิเศษชาติ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
279 นายปิติภูมิ กีรติธร ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
280 นางสาวนพวรรณ สอดทรัพย์ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
281 นางสาวศีตกาล ทวีลาภ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
282 นายวัฒนา นารีรัมย์ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
283 นายสนั่น ประเสริฐศรี ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
284 นายประยอง ดาราย้อย ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
285 นายลิขิต แก่นอินทร์ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
286 นายกิตติกรณ์ จวงพลงาม ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
287 นายตฤน เปรียรัมย์ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
288 นางอนุช อาจสาลี ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
289 นายพิทยา ตรวจมรรคา ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
290 นางสาวดวงพร ปุลันรัมย์ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
291 นางธัญพร แซ่เทียน ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
292 นางถนอมสิน ถาวร ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
293 นางปราณี ประจันบาล ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
294 นายฐานิศวร์ ผลเจริญ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
295 นายปองพล โพธิ์วัด ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
296 นางสาวสุภาลักษณ์ โสพันนา ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
297 นางนฏกร แก้วชนะ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
298 นางบงกช ฤกษ์นาวา ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
299 นางบัวผัน สัตตารัมย์ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
300 นางสาวนัยนา รักษาสมบัติ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
301 นางสาวชนัญชิดา ดำเสนา ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
302 นางสาวอิสรีย์ วงคง ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
303 นายพิทักษ์ฉัตร เทพราชา ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
304 นางสาววรรณทนา ตรวจมรรคา พนักงานธุรการ ๔ โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
305 นางวิภารัตน์ แทนไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
306 นางสาวฐานิกา จันทคาต ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
307 นายนวพันธ์ นันโช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
308 นางสาวปาริฉัตร ประทุมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
309 นางสาวภัสชา มาลีหวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
310 นายจักรพงษ์ เครือทะนุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
311 นายชลธี นุชาญรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
312 นายศรัทธา เหมือนถนอม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
313 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
314 นายสุทัศน์ เปลี่ยนไธสง ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
315 นายสุริยันต์ แก้วชนะ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สนามแข่งโรงเรียนกระสังพิทยาคม  
316 นายสุรธี เครือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
317 นางพรหมภัสสร พนาดร รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
318 นายอุดม นามสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
319 นายธนาภพ โคตรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
320 นายเชิดชัย อุ่นไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
321 นางอรพิน ขุนเพ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
322 นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
323 นายดิษฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
324 นายจักรพันธ์ พิรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
325 นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรุ้ง คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
326 นายประสิทธิ์ โคตรภูธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
327 นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
328 นายวิธี มัจฉาชาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรุ้ง คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
329 นายอายุปข่าน สยามประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
330 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
331 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
332 นายวิชัย เรืองจำรัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
333 นายกีรติ การรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
334 นายไทยรัฐ วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
335 นางทิพย์พร จัตุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
336 นางสาวทัศนา เทียนวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขัน  
337 นางเนตรนภิส มณฑล ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขัน  
338 นางสาวสุภชา นิสสัยดี ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขัน  
339 นายกมล กุมผัน ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขัน  
340 นายธีรวัต นิธิยานันท์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขัน  
341 นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประธานกรรมการ (ดำเนินงาน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
342 นายดงสุริยา หนูแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ดำเนินงาน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
343 นางศิรินาถ กะฐินสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ดำเนินงาน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
344 นางสาวอรวรรณ สุขสว่าง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ดำเนินงาน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
345 นายเฉลิมพล วาลีประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
346 นางเพ็ญยุภา ปุยะติ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
347 นางสาวสุพัตรา อาจยิ่งยง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
348 นางสาวประภาศิริ มัทกิจ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
349 นางสาวกรภัคมน วึกประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
350 นางสาวสุพรรณี แจ่มใส ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
351 นางสาวชนกานต์ สมนึกในธรรม ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
352 นางสาวจิรารัตน์ จันทร์แดง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
353 นางพัชรนันท์ ปราบริปู ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
354 นางสาววัชราภา เจริญศิริมณี ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
355 นายสมเกียรติ รองประโคน ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ (รับรายงานตัว) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
356 นางจิตย์วาส แก้วประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ประมวลผลการแข่งขัน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
357 นางสาวครองขวัญ มมประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ประมวลผลการแข่งขัน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
358 นางสาวพิกุลกิตติ์ สิทธิสังข์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ประมวลผลการแข่งขัน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
359 นายสุติยะ สธนโสภณ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายสถานที่) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
360 นายพิทยา จารุวงษ์เสถียร ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายสถานที่) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
361 นายพิพัฒน์ ดลเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายสถานที่) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
362 นายทวีป ปาประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายสถานที่) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
363 นายเสน่ห์ หัดไทยทระ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายสถานที่) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
364 นายกีรติ กีรตินิตยา ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
365 นายฐิติวัฒน์ สมพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
366 นางสาวณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
367 นางสุภารัตน์ น้อยพรม ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
368 นายนิคม สังข์ลอย ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
369 นางอาทิตยา หนูประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
370 นางอาทิตยา หนูประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
371 นางสาวนันทิยา ธาสถาน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
372 นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ดำเนินงาน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
373 นางรัชตาพร เสนามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ (ดำเนินงาน) การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง ) ม.1-ม.6  
374 นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) ม.1-ม.6  
375 นางสาวนฤมล จิตต์หาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) ม.1-ม.6  
376 นางสุรางค์ศรี อรุณโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมกรรมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
377 นายเด่น เกี้ยวไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมกรรมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
378 นางสาวสุพัตรา กุสิรัมย์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมกรรมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
379 นางอรพิชา ต้ายไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมกรรมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
380 นายจักรพงษ์ โจไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมกรรมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
381 นางสาวโสพิศ ดัดธุยาวัตร ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมกรรมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
382 นางสุดาวรรณ เพชรแก้ว ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมกรรมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
383 นางสาวพรรณิภา อยู่สบาย ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมกรรมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
384 นายชาญ สิ่วไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล  
385 นางรัตนกันย์ เพียพยัคฆ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล  
386 นายเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล  
387 นางสีอำพร สอนไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล  
388 นางสาวรวิภักดิ์ เทวรัตน์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล  
389 นางสาวชนานันท์ ศรีภา ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล  
390 นางอุไรรัตน์ ศรีวงษ์ชัย ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล  
391 นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล  
392 นางสาวมนนภัส หงษ์สา ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล  
393 นายอิสระพงษ์ ทาฤทธิ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล  
394 นางศราธร อุนาริเน ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล  
395 นางบังอร พรโพธิ์งาม ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานและประเมินผล  
396 ผศ.เรขา อินทรคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) ม.1-ม.6  
397 นายโสโชค สู้โนนตาด ครูภูมิปัญญาไทย (ศิลปกรรมพิณอีสาน) จากสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) ม.1-ม.6  
398 นายธงชัย คำโสภา ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) ม.1-ม.6  
399 นางสาวทวีพร เพชรเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี พื้นบ้าน (โปงลาง) ม.1-ม.6  
400 นายภูกฤษ สอนภักดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
401 นางสาวนวพร คงพลปาน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
402 นางสาวมิ่งขวัญ เครือจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
403 นางสาวสุวลักษณ์ ชาติประเสริฐ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
404 นางสาวพรรณประภา ชูวา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
405 นางสาวอิศราภรณ์ มาตรคำจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
406 นางสาวปวีณา โฉมดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
407 นางสาวจิรัชญา สังข์รัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
408 นางสาวสุุทธิดา อาจเสียงรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
409 นางสาวจิตรลดา ปัญญาเรืองตระกูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
410 นางสาวณิชกานต์ ศรีโมรา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
411 นางสาวพิชญาพร พงศ์ประภัสสร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
412 นางสาวปาลิดา สร่างไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
413 นางสาวลักษมน เห็นงาม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
414 นางสาวชีวรัตน์ แสงตระการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
415 นางสาวพิมพ์ปรียา ขีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
416 นางสาวกวิตา พุดสระน้อย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
417 นางสาวจณิสตา นิยมรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
418 นางสาวภัทรวดี สุทธสนธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
419 นางสาวรติมา แก้ววิเชียร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
420 นายธนกร วงษ์ถาวร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
421 นายรณฤทธิ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
422 นางสาวณอมร เปรียบสม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
423 นางสาวพิชชาภา ชุกชุม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
424 นางสาวอริสา จะเรียนรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
425 นางสาวบงกชทิพ คู่วัฒนา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
426 นางสาวกุลธิดา อัปปะมะกา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
427 นางสาวสลิลทิพย์ วิรัตนภานุ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
428 นางสาวกุลธิดา สังข์กูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
429 นางสาวชัญญานุช ขันทะโส โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
430 นางสาววีรินทร์ เหลืองทองใบ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
431 นางสาวปฏิมากร สุมหิรัญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
432 นางสาวจุฑาทิพย์ ไพรสินธุ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
433 นางสาวพรนภา เพชรเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
434 นางสาวกัลยรัตน์ พรมงาม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
435 นางสาวรัมณีย์ วรรณะวีระโชติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
436 นายนครินทร์ บุญก่อสร้าง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
437 นางสาวกัญญาวีร์ ทวยมีฤทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
438 นางสาวสุนิสา เอการัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
439 นางสาวสุพัตรา เกิดสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
440 นางสาวพัณณ์ชิตา ปาณพงศ์จรัส โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
441 นางสาววรารัฐ กุลธินี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
442 นางสาววิมลสิริ แร่เพ็ชร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
443 นางสาวชญาดา สุกทน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
444 นางสาวพรรณประภา ชูวา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
445 นางสาวสุวลักษณ์ ชาติประเสริฐ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
446 นางสาวอิศราภรณ์ มาตรคำจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
447 นางสาวปวีณา โฉมดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
448 นายพีรณัฐ พรมไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
449 นางสาวนวพร คงพลปาน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
450 นายภูกฤษ สอนภักดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
451 นางสาวมิ่งขวัญ เครือจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
452 นายคุณาสิน โคหนองบัว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
453 นายอัฐนันท์ พยุงวิวัฒนกูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
454 นางสาวธมนวรรณ แสนศักดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
455 นางสาวจุฑาทิพย์ เชียงหลี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
456 นายกฤติกร คีติกานต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
457 นายธราทิป ศรีชนะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
458 นายปนพัธ แท่นแก้ว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
459 นายพงศธร ชานอุไร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
460 นายกิตติ สมใจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
461 นางสาวไมนัส ชาญนิติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
462 นางสาวดลชนก ปิยะรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
463 นางสาวนภัสนันท์ ลี้ประเสริฐ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
464 นางสาวพิจิตรา ดาศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
465 นางสาวลลิตพรรณ เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
466 นายจักรฤษณ์ ประสาระเอ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผูัช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน  
467 นายชาญ เริ่มรักรัมย์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการประมวลผล  
468 นางอารดา พลอาษา ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการประมวลผล  
469 นายเลิศศักดิ์ บันรัมย์ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการประมวลผล  
470 นางเบ็ญวรรณ นุแรมรัมย์ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการประมวลผล  
471 นายอาวุธ ปุยะติ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการประมวลผล  
472 นางนิเกต อุ่นทะเล ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการประมวลผล  
473 นางทิวารัศม์ หลำคำ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการประมวลผล  
474 นายสุพัด เขาน้อย ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการประมวลผล  
475 นางสาวปัณฑิตา ปานะโปย ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการประมวลผล  
476 ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการอำนวยการ  
477 นางพลอยไพลิน สว่างพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการอำนวยการ  
478 นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
479 นางสุรางค์ศรี อรุณโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
480 นางดาวรุ่ง สุระศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
481 นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
482 นายจรรยา จิตไธสง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
483 นายวิทยา สืบสำราญ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
484 นายอรรถพร มาศภูมิ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
485 นางจิตติมา อุ่นทานนท์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
486 นายนัทรพงษ์ แพงเพ็ง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
487 นายอิศรา ซอสันเทียะ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
488 นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
489 นายพงศ์จักร ยามสุข ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
490 นายคธาวุธ ภักดี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
491 นายชาญ สิ่วไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
492 นายเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
493 นางรัตนกันย์ เพียพยัคฆ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
494 นางบังอร พรโพธิ์งาม ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการอำนวยการ  
495 นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
496 นางสาวเมณิศา ประนามะกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
497 นางเสาวคนธ์ บุญชู รักษาการรองผู้อำนวยกาโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
498 นางขจร ไพรแสงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยกาโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
499 นายภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ  
500 นายอภิชิต คารศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ  
501 นายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการอำนวยการ  
502 นายสุรธี เครือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
503 นายธนาภพ โคตรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
504 นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
505 นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรุ้ง คณะกรรมการอำนวยการ  
506 นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
507 นายไทยรัฐ วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
508 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 คณะกรรมการอำนวยการ  
509 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
510 นายอุดม นามสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการอำนวยการ  
511 นายจักรพันธ์ พิรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการอำนวยการ  
512 นายประสิทธิ์ โคตรภูธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการอำนวยการ  
513 นางดารินทร์ เสลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการอำนวยการ  
514 นายอายุปข่าน สยามประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
515 นายวิชัย เรืองจำรัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
516 นางสาวทัศนา เทียนวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
517 นายวิธี มัจฉาชาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรุ้ง คณะกรรมการอำนวยการ  
518 นางพรหมภัสสร พนาดร รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 คณะกรรมการอำนวยการ  
519 นายกีรติ การรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
520 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
521 นายรังสิมันต์ุ เชือนรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
522 นางสาววิภาวี บุบพาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
523 นางกัญญา คู่กระสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก คณะกรรมการอำนวยการ  
524 นายโกศล เสนาปักธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก คณะกรรมการอำนวยการ  
525 นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก คณะกรรมการอำนวยการ  
526 นางรุ่งจิต สุวรรณธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก คณะกรรมการอำนวยการ  
527 นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก คณะกรรมการอำนวยการ  
528 นางอารดา พลอาษา ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการอำนวยการ  
529 นายอุทัย รอดกระโทก ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
530 นายพรเทพ สังฆะมณี ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
531 นายฌินพัทธ์ ชวาลธีรสิทธิ์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
532 นายธนกร นาคปัญญพินิจ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
533 นางอรชา สิริเบญจพรหม ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
534 นายวิศิษฐ์ เทพทอง ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
535 นางวานิตย์ พลสถิตย์กุล ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
536 นางสาววรนุช ตระกูลดี ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
537 นายจินดา กรองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
538 นายชนัญญู ทะนวนรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
539 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
540 นายสุทัศน์ เปลี่ยนไธสง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
541 นายสุริยันต์ แก้วชนะ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
542 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
543 นายสุเทพ ปักเคทัง ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
544 นายมนต์ชัย ใจเอื้อ ครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการอำนวยการ  
545 นายสิทธิ์ศักดิ์ กาสิทธ์ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
546 นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
547 นายประภาส สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
548 นายปัญญา กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
549 นายถนอม เยี่ยมรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
550 นายธนา โด่งพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
551 นายบุญหนา อินทร์สิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนิพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
552 นายอนันต์ สะโม รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
553 นายอภิชัย วันล้วน รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
554 นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
555 นางสาวกมลลักษณ์ จำปาศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
556 นายจีรศักดิ์ กิตตินพเกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
557 นายพรพรต เจนสุวรรณ์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
558 นางอรุณทิพย์ ทองศรี ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
559 นางรัติกาล อภิรักษ์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
560 นายเกษม ศรีวราลักษณ์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
561 นายสมบัติ ศรีผดุง ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
562 นางอุไรรัตน์ พงษ์นาคินทร์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
563 นายสมชาย สกุลไพศาล ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
564 นางเกษรา สุชิรัมย์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
565 นางสาวสรินทร์ยา พิมพ์วัน ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
566 นายรัฐภูมิ ภูมิทัศน์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
567 นายมงคล ม่วงรัตน์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
568 นายรณกร ศรีโสภา ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
569 นางสาวอัษฎาพร โพธิ์วิเศษ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
570 นางสาวดุษฎี วัฒนะ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
571 นายธาราดล สิงห์สูงเนิน ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
572 นางสายทอง นันทะพันธ์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
573 นางสาวสุพิศ ริสา ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
574 นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
575 นายชัยธนกฤต เสนามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
576 นายประหยัด เมื่อประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
577 นายเลิศศักดิ์ บันรัมย์ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
578 นายโชคชัย หรีกประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
579 นายชิษณุพงศ์ ไชยรินทร์ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
580 นางสมบัติ ปลัดศรีช่วย ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
581 นายชยพล แปลงไล ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
582 นายธัชพงศ์ ทรงประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
583 นายประโมทย์ เมียวประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
584 นางสาวสุภาพร วงศ์อุดมเลิศ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
585 นางเบญจวรรณ นุแรมรัมย์ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
586 นายชัชวาล มุ่งเอื้อมกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
587 นางมาลี น้อยพลี ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
588 นายสุพัด เขาน้อย ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
589 นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
590 นางดวงเดือน เขื่อนคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
591 นางสาวแอนนา พิลาภ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
592 นายจักรพันธุ์ สินธุรัมย์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
593 นายกมล แก้วมุงคุณ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
594 นายลิขสิทธิ์ บาลวรเศรษฐ์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงาน  
595 นางสำเนียง ประยุทธเต ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงาน  
596 นางกิตติยา กุลแก้ว ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงาน  
597 นายไพฑูรย์ ทุมทุมา ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงาน  
598 นางปภัสรินทร์ คริช ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงาน  
599 นางสาวอัลิปรียา แก้วกล้า ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงาน  
600 นางวาสนา ศรีศิลา ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงาน  
601 นายนิคม วุฒิเกรียงไกร ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงาน  
602 นางวาทินี พลอามาตย์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงาน  
603 นางโสภา วันทา ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงาน  
604 นางสุวรรณทนา จันทร์เพ็ญ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงาน  
605 นางสาวกนกวรรณ วงษาสนธิ์ ลูกจ้าง โรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงาน  
606 นายวิโรจน์ สุริเทศ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
607 นายสุพล สอนสำนึก ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
608 นายพุฒิพงศ์ หงษ์แก้ว ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
609 นายอภิชาต จินดาศิริพันธ์ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
610 นายวราวุธ อุตรรัมย์ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
611 นายชนินทร์ จันทร ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
612 นายสัมฤทธิ์ ค้ำคูณ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
613 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
614 นายจินดา กรองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
615 นายพล บุญโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
616 นายชนัญญู ทะนวนรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
617 นายเพชรไพฑูรย์ กาญจนทรัพย์สิน ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
618 นายนำเกียรติ ทรงวัฒนะสิน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
619 นายวีระศักดิ์ ไชยโย ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
620 นายธีรภัทร์ สัตตารัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
621 นายทศพล ศรีสม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
622 นายโอภาส บุญแย้ม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
623 นางสาวณชา พิมวัน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
624 นางกิ่งดาว พาจันทึก ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
625 นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
626 นางสาวอมรรัตน์ ตับกลาง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
627 นางสาวเกษแก้ว วิเศษชาติ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
628 นายปิติภูมิ กีรติธร ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
629 นายชิณพนธิ์ ชมชื่น ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
630 นางสาวลักษณ์นารา บัวสร้อย ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
631 นางสาวนพวรรณ ศาลางาม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
632 นางสาวนพวรรณ สอดทรัพย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
633 นางสาวศีตกาล ทวีลาภ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
634 นายสุทัศน์ เปลี่ยนไธสง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
635 นายสุริยันต์ แก้วชนะ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
636 นายพิทักษ์ฉัตร เทพราชา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
637 นางดารินทร์ เสลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
638 นายอุดม นามสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
639 นายจักรพันธ์ พิรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
640 นายประสิทธิ์ โคตรภูธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
641 นางศิริกุล ปิยานุกูล ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
642 นายธนาชัย ทะยอมใหม่ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
643 นางมยุรี หมวดสันเทียะ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
644 นายโสม แพร่งนคร ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
645 นายสมพิศ ทวีลาภ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
646 นางนันทา แป้นดวงเนตร ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
647 นางกิตติยา ผาดำ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
648 นางเนตรนภิส มณฑล ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
649 นายกมล กุมผัน ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
650 นางมนิสตา แดงสี ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
651 นายอาทิตย์ สงวนรัมย์ ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
652 นางสาวชญาดา ตะวันหะ ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
653 นางณัฐดารัตน์ ศกุนะสิงห์ ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
654 นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์ ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
655 นายประเสริฐ สังข์รัมย์ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
656 นางนวลพรรณ เทพทอง ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
657 นางฐิตารีย์ ผลเจริญ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
658 นายชะนะ โชคศิริ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
659 นางระภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรี ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
660 นางสุธีรา วรรธนปิยกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
661 นายสมศักดิ์ มณีศรี ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
662 นายอรรถพล อาจยิน ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
663 นางกรวิกา ทัศนาวิวัฒน์ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
664 นางสาวกิตติยา มุ่งชอบกลาง ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
665 นางสาวธิดารัตน์ สวนสระน้อย ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
666 นายจักรกฤษณ์ ไชยศรีรัมย์ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
667 นายบัญญัติ แก่นสา ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
668 นายวรงค์ โสภา ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
669 นายทินกร สีโสภณ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
670 นางสาวกรุณา เหมือนถนอม ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
671 นางสำรวย โสภา ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
672 นายสันติสุข อุตสาห์รัมย์ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
673 นายชาตรี อุทาน ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
674 นางรมิดา มนีวรรณ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
675 นางสาวกัญญพัชร บุราณสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
676 นายชัชวาล มุ่งเอื้อมกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
677 นางละออ สุวรรณวงศ์ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
678 นางอารีย์ กลมกล่อม ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
679 นางสาวยุวดี วงศาจันทร์ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
680 นางกุหลาบ บุติมาลย์ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
681 นางมิรดา อภิโชติเมธินี ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
682 นางประภารัตน์ ทรงประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
683 นางสงวนศรี ปักกระโทก ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
684 นางสาวประกิจ หลอมประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
685 นายพรชัย สมพงษ์พันธุ์ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
686 นางสาววันนิภา โสประโคน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
687 นางราพร จ่างจิตต์ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
688 ว่าที่ ร.ต.หญิงวันนิสา วินประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
689 นางสาวกาญจนา หมั่นการ ครูอัตราจ้าง รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
690 นายจรรยา บุญเลิศ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
691 นางวรกิจ วุฒิชัย ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
692 นายเพียร สมอาษา ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
693 นางสุพัตรา ศิริสงวน ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
694 นางสาวมณเฑียร เสือโคร่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
695 นางสาวรัตติยา เหมือนวาจา ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
696 นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพกุล ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
697 นางภัควลัญชญ์ นพไธสง ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
698 นางสาวกชพร กาละซิรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
699 นางเอ็มอร พรมดิราช ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
700 นางชนนิกานต์ บุญยะประทีป ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
701 นางสาวอภิญญา ไวรโชติธนัน ครูอัตราจ้างโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
702 นางสาวอนุชตรา มาลัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
703 นางบุญส่ง แช่มรัมย์ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
704 นางสิริกร พลายงาม ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
705 นางสาวณัฐธิดา ทองเชื้อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
706 นางสาวธันยธรณ์ สุทธิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
707 นางชูศรี แน่ประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
708 นางวิริยา อึงนันทศิริกุล ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
709 นางสาวจุฑามาศ ห้าวจันทึก ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
710 นายจีรพงษ์ คำสียา ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
711 นางรวิภาส นักปราชญ์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
712 นายโยธิน วงศ์คำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
713 นางนภัสวรรณ สราญบุรุษ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
714 นางรสสิยา ปิยะรัมย์ ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
715 นางไปรยา สุภาพรหม ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
716 นายเกษฎา สีดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
717 นายสรรชัย ชูรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
718 นางสาวราตรี คอนรัมย์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
719 นางอารีวรรณ คะเรียงรัมย์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
720 นางมณฑาทิพย์ หงษ์หิรัญ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
721 นายประจักษ์ เบียนรัมย์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
722 นายสุรพงศ์ พิมโพธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
723 นายนนทิวรรธน์ ไชโย ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
724 นางสาวอรดี พันไธสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
725 นางสาวศิริรัตน์ อนุพันธ์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
726 นางสาวจิณณพัจน์ มีตุวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
727 นางสาวสุขุมาล ทิพย์อาภรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
728 นายรังสี สุนทรรักษา ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
729 นางนันทยา วันทวี ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
730 นางสาวกัลญารัตน์ เทพชาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
731 นางสาวชาลิสา หาญกิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
732 นายปฏิภาณ โกศลวิทยานันต์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
733 นางผาณิต สืบขำเพชร ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
734 นายกฤษฎา บุญสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
735 นางศิริพงษ์ ดาราสว่าง ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
736 นางสาวสุลีวัลย์ ทวดอาจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
737 นางปราณีต สุกุมลนันท์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
738 นางสาวเบญจพร โปรยขุนทด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
739 นางรัตนา แก้วอรสาน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
740 นางสมบัติ ปลัดศรีช่วย ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
741 นางราตรี น้อยพลี ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
742 นางประนอม มีเวที ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
743 นางวราพร จ่าภา ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
744 นางนงลักษณ์ ทาประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
745 นางสาววีรญา ศรีสุข ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
746 นางวชิราภรณ์ ปาประโคน พนักงานราชการ รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
747 นางกิตติญา ชัยปลัด ครูอัตราจ้าง รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
748 นางสาวเกสร ชัยประโคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
749 นายวรพงษ์ อ้วนเสมอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
750 นายณัฐพล สุนทรกูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
751 นางสาวปิยฉัตร ขิมทอง ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
752 นางสาวรัตนา อินทร์ลุน ครูผู้ช่วย รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
753 นางศิริพร บุญเลิศ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและรายงานตัว  
754 นายชาญ สิ่วไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
755 นางสีอำพร สอนไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
756 นางสาวชนานันท์ ศรีภา ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
757 นายปฏิญญะ สังสะนา ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
758 นายพิเชษฐ์ เพ่งเล็งดี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
759 นายศิวกร เสริมประเสริฐ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
760 นางสาวนาทอะนงค์ เกียรติสุข ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
761 นายนฤนาท สามารถกุล ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
762 นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
763 นางสาวมนนภัส หงษ์สา ครูผู้ช่วยโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
764 นายสมพร จงจอหอ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
765 นายเทวฤทธิ์ จันเสริม ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
766 นางสาวภัทรภรณ์ ละมุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
767 นายธนวิชญ์ ไร่นา ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
768 นางสาวอนุชิดา สีนาค ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
769 นายประจิม เจิมแหล่ ลูกจ้างประจำโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
770 นางสาวอิสยาห์ ถือสยม ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
771 นางศศิธร พันธ์พานิชย์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
772 นางสาวปิ่นอนงค์ ศิลประกอบ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
773 นาางสาววรัญพร สุรทิพย์ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
774 นางมณี จันทวงษ์ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
775 นางธนูรัตน์ พิมพ์บุญญามาศ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
776 นางสาวพัชรี โล่ห์สุวรรณ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
777 นางจันทร์เพ็ญ วิลาศ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
778 นางสาวมัณทนาพร แสนเสริม ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
779 นางสาววันดี ประจักษ์ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
780 นายธีรศักดิ์ เวฬุวนารักษ์ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
781 นางสาวนุสรา ตองติรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
782 นางสาวธัญนันทฺ์ ตระกูลรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
783 นางสาวศวินณา สุโพธิ์ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
784 นางลลนา ผลศิริ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
785 นางสาวปูชนีย์ ช่วยไธสง ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
786 นายสุรเดช ปุยะติ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
787 นางสาวโสภิตา สาลี ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
788 นางสาวขจิตรารัตน์ แสนรัมย์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
789 นางสาวอรยา กัลยาณกุล ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
790 นางสาวดิฐมน ศรีเดช ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
791 นางสาวปรียา เปจะยัง ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
792 นางสาวจุฑาทิพย์ เต็มวิบูลย์โชค ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
793 นางสาวธาริณี จ๋าพิมาย ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
794 นางสาวดวงใจ โพธกัง ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
795 นางทิพรดา สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
796 นางศันสนีย์ สำรวมรัมย์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
797 นางกฤษณา คล่องแคล่ว ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
798 นางสาวกนกวรรณ ศริญญาวัจน์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
799 นางสาวชุติกาญจน์ คำแก้ว ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
800 นางนฤมล เหล็กดี ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
801 นางปราณี ศรีเพชร ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
802 นางสาวอัญมณี พิทึกทักษ์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
803 นางสาวกุลรัตน์ ชัยเฉลียว ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
804 นายโอภาส ขำมะลัง ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
805 นางสาวกาญจนา ไร่ขาม ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
806 นางสาวฉวีวรรณ นิพิฐกุล ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
807 นางกัลยา พวงยอด ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
808 นางสาวธันยาภัทร์ พิรุณ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
809 นางสาวตรีรัตน์ เรืองปรัชญากุล ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
810 นางสาวจิรนันท์ บุญสุข ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
811 นายภาณุพงศ์ พลซื่อ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
812 นางสาวปานรวี สุริเทศ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
813 นางสาวจุฑามาศ กาวไธสง ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
814 นางสาวหทัยชนก เหล็กดี ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
815 นางสาวชวัลรัตน์ สีสุระ พนักงานราชการโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
816 นางสาวมัสยมาศ ด่านแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
817 นายพฤฒิรัฏฐ์ วุฒิพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
818 นางสาวจุรีพร สวัสดิกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
819 นางสาวรสรินทร์ กิ่งเกษ ครูอัตราจ้างโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
820 นางสาวจุมพิตา เพ็ชรจำรัส ครูอัตราจ้างโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
821 นายกฤษณ์ สัตยาพิทักษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
822 นางสาวประยูร ยอดรัก ผู้ประสานงานครูต่างชาติโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
823 นางสาวเสาวลักษณ์ คุณเถื่อน ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
824 นางสายใจ ภูมิฐาน ครูโรงเรียนบ้านเรือ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
825 นางสาวสถาพร เพ็ชร์ทองกลม ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
826 นางสาวกัลยาณี จิตกุมาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
827 นางภณิตา เกื้อกระโทก ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
828 นายธนาเทิง เรืองปรัชญากุล ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
829 นางทัศนีย์ โพธิ์พุ่ม ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
830 นางสาวศศมล อาทวัง ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
831 นางอภิวันท์ สุนิมิตพงศ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
832 นายสุจริต มณฑล ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
833 สิบเอกอภิเชษฐ์ เพ็งสอน ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
834 นายภาณุพงศ์ สังขรักษ์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
835 นายประเสริฐ สุขจันทร์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
836 นางสาวกัญญมล ชำนาญทาง ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
837 นางสาวสายหมอก ขุนศักดา ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
838 นางสาวกนกลักษณ์ กิ่งแก้ว ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
839 นางกรกฎ ลัทธิ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
840 นางสาวจินตนา ตันนอก ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
841 นางสาวมานา หมายสุข ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
842 นางสาวแก้วตา ภาคีอิสระ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
843 นายเสาร์ แสงปราบ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
844 นางสาวสุชญา ร่วงสูงเนิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
845 นางสาวปฐมาพร สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
846 นายสมเกียรติ ปิงรัมย์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
847 นายพีระพงษ์ มีพวงผล ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
848 นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
849 นางสาวสุวจนา บุญมีป้อม ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
850 นางสาวขนิษฐา พันธ์ุตะคุ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
851 นางสาวเครือฟ้า อุปฮาด ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
852 นางสาวกานต์มณี สารสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
853 นางสาวสุนิศา สมศรี ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
854 นางสาวพลอยพรรณ กุสุมาลย์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
855 นางสาวนพวรรณ ทองพลับพลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
856 นายวันชัย สินโพธิ์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
857 นางสาวเบญจภรณ์ คำแดง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
858 นางสาวพิมผกา แก้วสุข ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
859 นายภาสกร แก้วประสงค์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
860 นายศิวดล คำพันธ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
861 นายวิทวัช จันทร์สำโรง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
862 นางสาวอัจฉราวรรณ์ บุษบงค์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
863 นางสาวพัชรีวรรณ กอสุวรรณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
864 นางสาวกัลยา กิจไธสง ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
865 นายอำนวย พันธุ์ฉลาด ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
866 นางสาวกาญจนา ย่องไธสง ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
867 นายธนพล นามลัย ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
868 นางนฤชล ศรีมหาพรหม ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
869 นางนันทา แป้นดวงเนตร ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
870 นางจีระวดี กลีบอุบล ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
871 นายธนาพงศ์ สุขเกษม ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
872 นางสมสุข แสงปราบ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
873 นายอนุวัฒน์ จำลองกุล ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
874 นางสินีนาถ สุขหนองบึง ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
875 นางอมลสิริณ กันชัย ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
876 นางนิภาภรณ์ พันลัดดา ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
877 นางสาวชวรีย์ มันกระโทก ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
878 นางสาวลาวัลย์ เรืองปรัชญากุล ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
879 นางสาวสมฤทัย อ่อนรัมย์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
880 นายอนันต์ หันสังข์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
881 นายศิรพงศ์ วงษ์เฉลิมมัง ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
882 นางสาวปทุมกาญจน์ เส็งน้อยกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
883 นายประมวล บุญหลาย ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
884 นายประจักษ์ ธาระธาร ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
885 นางสาวดวงพร พันธ์พิทักษ์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
886 นายประสิทธิ์ บุญนาม ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
887 นายทองใบ สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
888 นายอัคร ศรีเมือง ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
889 นายวรากร วัฒนานนท์เสถียร ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
890 นางสาวทิพวัลย์ สำราญดี ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
891 นางสมบัติ สยามประโคนธนายุ ครู โรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
892 นางปฏิญญา จันทร์สระบัว ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
893 นางสาวรัชรินทร์ พิทยานันท์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
894 นายศิริชัย ศรีสุข ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
895 นางรัตนา อนุมาตร์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
896 นางจุรีรัตน์ โอชารส ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
897 นางวาสนา ศรีศิลา ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
898 นางอุราภรณ์ พรมฮาด ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
899 นางวัชรีย์ มหาวงศ์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
900 นางสุภาพร แก้วพลงาม ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
901 นางสาวจริยา หล้าโคตร ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
902 นางสาวศรินทรา ภาพันธ์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
903 นายนุชา มาตรหนองแวง ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
904 นางสาววลัยพรรณ กระพันธ์เขียว ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
905 นางวิไลวรรณ เวศสุวรรณ์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
906 นางสาวพิชญ์ศินิตา ศักดิ์ศรีท้าว ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
907 นางกิตติยา กุลแก้ว ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
908 นางสาววิภาวดี สายที ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
909 นางสาวลักขณา เพ็ชรหงษ์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
910 นางสาวอภิชญา แสนมะโน ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
911 นายเดชา เขตกลาง ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
912 นางจิราพร จะรอนรัมย์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
913 นายสุธินันท์ มะลิงาม ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
914 นางสาวสุภัทรา สายกระสุน ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
915 นายศักดิ์ชาย มหาวงศ์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
916 นายธีรเมธ เสาร์ทอง ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
917 นางสาวศรุตยา แก้วกูล พนักงานราชการ โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
918 นายสุพรรณ ศิลาเณร ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
919 นายสุชาติ อยู่แท้กุล ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
920 นางสาวกุสุมา สมศรี ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
921 นางสาวมนัสวี วัชรวิศิษฏ์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
922 นางนวรินทร์ อินทะเกตุ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
923 นายรัชวุฒิ แหวนวิเศษ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
924 นายสิทธิชัย โสรัตน์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
925 นายไพฑูรย์ ทุมทุมา ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
926 นางสุบงกช ข่าขันมะลี ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
927 นางสาวชนาภา เศษไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
928 นางพรพิมล เหลืองอุดมชัย ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
929 นางสาวพิกุล ปักเคธาติ ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
930 นางสาวชุติมา ฃุดไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
931 นางปุณยนุช ชื่นรัมย์ ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
932 นางอนุลักษณ์ เลไธสง ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
933 นางสาวพจนา เบญจมาศ ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
934 นางสาวอุทุมพร งิ้วไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
935 นางนภัสนันท์ พรหมทา ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
936 นางสาวสรณีย์ แสงล้ำ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
937 นางสาวธนิษฐา แคไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
938 นางสาวพิมพ์ชนก พงษ์ภักดี นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
939 นางสาวณัฏฐ์ธัญศา คิมรัมย์ ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
940 นางสาวดรุณี มูลหา ครูธุรการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
941 นางสาวพรปวีณ์ สุวรรณศรี นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
942 นางเกษสุวรรณ คำปะทา ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
943 นางวาสนา ภูมิพยัคฆ์ ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
944 นางสาวศุภธิดา วิรุฬพัฒน์ ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
945 นางสาวจิรภา ลาฮาม ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
946 นางสาวธนิดาพร สุระศรี นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
947 นางสาวจุฑาพร สีเขียว นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
948 นางสาวสุมิตา บุญวงค์ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
949 นางสาวนันทิชา วิชิต นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
950 นางสาวปุญญิศา พงศธรวรโชติ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
951 นางสาววิไลลักษณ์ ดุระนิกร ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
952 นางสาวกนิษฐา สงวนแก้ว ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
953 นางสาวเสาวลักษณ์ บุบผาสังข์ ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
954 นางสาวอัมพร บรรเทิงใจ ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
955 นางสาวอาภาวรรณ เลิศวิลัย นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
956 นางสาววงศ์ชนก เกลียววงศ์ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
957 นางสาวธัญญาเรศ สีไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
958 นางสาวสาริศา จิตไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
959 นางสาวภรณี สุดประโคน ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
960 นางสาวสิเรียม ลวดไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
961 นางสาวประภาพร วรกะโทก ครูผู้ช่วยโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
962 นางสาวชุติญา อุ่นทานนท์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
963 นางสาวอาภัสรา กิจจา นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
964 นางสาวรัตติยาพร พันธ์ภักดี นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
965 นายวรวุฒิ ทานะขันธ์ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
966 นางสาวธนัญญา กาสินธุ์ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
967 นางสาววรินธร เดชโคบุตร นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
968 นางสาวจิรัญญา สนิทวัฒนกุล ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
969 นางสาวภรณี สุดประโคน ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
970 นางสาววาสนา ตองติดรัมย์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
971 นางสาวปริยากร สุภาพ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
972 นายภัทรภาวัฒน์ ตองติดรัมย์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
973 นางสาวสมฤทัย คำด้วง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
974 นางสาวพรรณาราย เทพผา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
975 นายนิติพงษ์ พิศพล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
976 นายทนงศักดิ์ โพธิขำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
977 นางสาวสุดาวรรณ ถาวะโร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
978 นางสาวพรพิศ กระอาจ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
979 นายวิสุทธิ์ ธีระกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
980 นายพล บุญโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
981 นายเพชรไพฑูรย์ กาญจนทรัพย์สิน ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
982 นางสาววรินทร ปัดกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
983 นายจันทร เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
984 นายประมุข ปักเคธาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
985 นายทิพยา ฉ่ำเมืองปักษ์ ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
986 นายมิตร ปุเลโต ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
987 นางสาวพิรุณรัตน์ นิมิตร ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
988 นางวีระ สมคะเน ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
989 นางฉัตรปวีณ์ ศรีชลบวรวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
990 นายสุเทพ ณกาฬสินธุ์ ครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการอำนวยการ  
991 นายสมเกียรติ แก้ววัชรกุล ครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการอำนวยการ  
992 นายสุรพล สิงห์ทองทราย ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
993 ดร.พินิจ อุไรรักษ์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
994 นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
995 นายเวียง โสตะพรหมณ์ นักการโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
996 นางบุญผิน สมกลาง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
997 นายธนาเมธ เชิญรัมย์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
998 นายราชัน อาจปรุ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
999 นายสำเริง โสมกุล ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1000 นายจีรพัฒน์ ชัยพร ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1001 นายณัฐพงศ์ รสหอม ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1002 นายชรินทร์ ชื่นอุรา พนักงานราชการโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1003 นายประหยัด เมื่อประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1004 นายชิษณุพงศ์ ไชยรินทร์ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1005 นายวรวุฒิ พรมตวง ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1006 นายชยพล แปลงไล ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1007 นายเฉลิมพงศ์ สีนาม ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1008 นายโกวิทย์ ปักกระโทก ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1009 นายสุพรรณ โสประโคน ลูกจ้างชั่วคราว รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1010 นายสุเชษฐ์ ฉิมพลีพันธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1011 นายทวีศักดิ์ เทาประโคน ลูกจ้างชั่วคราว รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1012 นายทวีศักดิ์ บุรินทร์ประโคน ลูกจ้างชั่วคราว รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1013 นายพรพิรุณ วูประโคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1014 นายชิษณุพงษ์ แสงสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1015 นายณัฐพล สุนทรกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1016 นางมาลี น้อยพลี ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1017 นางอารีย์ กลมกล่อม ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1018 นายบัญชา หาญประเทศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1019 นายชาญ สิ่วไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1020 นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1021 นายวิทยา สืบสำราญ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1022 นายอรรถพร มาศภูมิ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1023 นางจิตติมา อุ่นทานนท์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1024 นายนัทรพงษ์ แพงเพ็ง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1025 นายอิศรา ซอสันเทียะ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1026 นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1027 นายพงศ์จักร ยามสุข ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1028 นายคธาวุธ ภักดี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1029 นายไกรศร เจียมทอง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1030 นายโกศักดิ์ เชาวนพุทธิสาร ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1031 นายอิสระพงษ์ ทาฤทธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1032 นายเกรียงไกร ไชยสุวรรณ ลูกจ้างประจำโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1033 นายสมควร แดงสอน ลูกจ้างประจำโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1034 นายกิตติ ฉวีวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1035 นายเด่นพงษ์ ภาษี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1036 นายพรศักดิ์ ฉวีวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1037 นายสุบิน ปักกาสาร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1038 นายชลธิศ แซ่เหง้า ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1039 นายจารุวัตร พันธุ์พงศ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1040 นางเรืองนิตย์ ปลั่งกลาง ลูกจ้างประจำโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1041 นางบัวลี ฉวีวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1042 นางศิริพร คำนึงเนตร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1043 นายเด่น เกี้ยวไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1044 นายจักรพงษ์ โจไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1045 นายอุทัย ยิ่งยง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1046 นางศราธร อุนาริเน ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1047 นายวิรัช วงสวาห์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1048 นายอุดม เคลื่อนไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1049 นายสมเดช คำดำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1050 นายธนวิน เกิดประโคน ครูผู้ช่วยโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1051 นางสาวอำภา พรมโสภา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1052 นายธีระชัย เถลิงลาภ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1053 นายเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1054 นางมาลีรัตน์ อรรคบาล ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1055 นายวัชรกุล ศรีคุณ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1056 นายประมวล กะกันดี ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1057 นายกานต์ เลิศไกร ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1058 นายกำพล ศรีละพันธ์ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1059 นายธีรศักดิ์ เวฬุวนารักษ์ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1060 นางสาววิยะดา เอี่ยมมาลา พนักงานราชการ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1061 นายชัชวาลย์ วิเศษสัตย์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1062 นางมาลี ตอรบรัมย์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1063 นายวิชิต จำปาลา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1064 นายสุรทิน บุญหว่าน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1065 นายตี๋ บุญเขื่อง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1066 นายฐานธัปกรณ์ วงศรีชู ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1067 นางศิริมาศ ดาพัวพันธุ์ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1068 นายไตรรงค์ จันทะบาล ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1069 นางเสาวคนธ์ บุญชู รักษาการรองผู้อำนวยกาโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1070 นายอนุชา ไชยจะแสนสุข ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1071 นายวรรณะ สุขจร ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1072 นายสมพงษ์ เฟื่องจรัส ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1073 นางลำดวน เคนรัมย์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1074 นางสาวสิรินทร์ยา พิมพ์วัน ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1075 นางโศภิษฐประภา พงษ์ศิริ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1076 นางนภัสรพี เสนาะกลาง ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1077 นางสุวันลา ม่วงรัตน์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1078 นางสุพาพร วัฒนศรี ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1079 นางสาวสุทธิกานต์ พันชนะ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1080 นางวงศ์จันทร์ อนุรักษากรกุล ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1081 นางสาวรัตนลักษณ์ เจริญวนวิจิตร ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1082 นายสมบูรณ์ แข็งฉลาด ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1083 นางประนอม แข็งฉลาด ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1084 นายสมาน สอนสะอาด ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1085 นางรัตนาวดี ประเสริฐโส ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1086 นางสาวดุษณีย์ ชะลุนรัมย์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1087 นายกฤตติชัย ไกรสร ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1088 นางสาวจันทร์จิรา เพ็ญกลาง ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1089 นายธนู หมื่นดอน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1090 นางศิริวรรณ หมื่นดอน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1091 นายสิน ตาน้อย ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1092 นางภิสยา มาประจง ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1093 นางกาญลดา แก้วชนะ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1094 นางสาวลัคณา ทองศรี ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1095 นายสัมพันธ์ สวงรัมย์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1096 นางจำปี สะอิ้งรัมย์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1097 นายขวัญชัย จิตสำรวย ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1098 นางสาวโคมแก้ว กุเลารัมย์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1099 นายนิวัฒน์ เพ็งเภา ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1100 นายธนภัทร ปีนะภา ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1101 นายณรงค์ เพียงไธสง ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1102 นายมโน พงศ์พรหมนาถ พนักงานราชการโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1103 นางลำยอง อาจณรงค์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1104 นางบัวลี พันธะนาม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1105 นายขรรค์ชัย พันธุยา ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1106 นายชวน พงษ์สิงห์จันทร์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1107 นายมิตร โรปริรัมย์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1108 นายยรรยงค์ กะซิรัมย์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1109 นายอนันต์ เขียวอ่อน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1110 นายวิชิต ชนะนาน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1111 นายวัชรินทร์ เจาะประโคน ครูอัตราจ้างโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1112 นายสุริวงศ์ บุลาลม ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1113 นายภาสกร อึงนันทศิริกุล ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1114 นายชาญยุทธ วรรณสุทธิ์ ครูโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1115 นายจักรพันธ์ พิรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1116 นายศุกรี ประโลมรัมย์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1117 นายวัชรินทร์ วันทวี ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1118 นางภณิตา เกื้อกระโทก ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1119 นางสาวกาญจนา ย่องไธสง ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1120 นางสาวอัจฉราวรรณ์ บุษบงค์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1121 นายวิฑูรย์ ศักดิ์ศิริ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1122 นายประจักษ์ ธาระธาร ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1123 นางสาวกนกลักษณ์ กิ่งแก้ว ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1124 นางกรกฎ ลัทธิ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1125 นายธนาชัย ทะยอมใหม่ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1126 นายประเสริฐ ปิ่นแก้ว ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1127 ว่าที่ร้อยตรีบำรุง ถนิมกาญจน์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1128 นางสรรเพชญ บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1129 นางนุชจรี คู่กระสังข์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1130 นายชัยมงคล หรัญรัตน์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1131 นายวีรชาติ สุภะเสถียร ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1132 นายสมโภชน์ บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1133 นายสุขเฉลิม คู่กระสังข์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1134 นายสุวิทย์ สมันรัมย์ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1135 นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพร ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1136 นางสาววิภาวี บุบพาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1137 นายนุภาพ อพรรัมย์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1138 นายกนกนารถ ศลาประโคน ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1139 นายสุระสิทธิ์ สืบขำเพชร ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1140 นายพีรวัส มะลิ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1141 นายรัชภูมิ ยิงนารัมย์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1142 นายสมพงษ์ ไชยโย ลูกจ้างประจำโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1143 นางวงค์รัตน์ นิพรรัมย์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1144 นายถวัลย์ พยัฆฑร ลูกจ้างประจำโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1145 นายสุรศักดิ์ ดีรูป ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1146 นายลำพวน เรียบร้อย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1147 นายจักริน จันทรวิรุจ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1148 นายไพบูลย์ บุราสิทธิ์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1149 นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพร ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1150 นายประหยัด เมื่อประโคน รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1151 นายธัชพงศ์ ทรงประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1152 ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ บุติมาลย์ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1153 นายโกวิทย์ ปักกระโทก ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1154 นายเทพบัญชา จุลท่าหว้า ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1155 นายแพร ปานประโคน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1156 นางจอมใจ ปานประโคน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1157 นางทองใบ หาญประโคน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1158 นายดาวเรือง ภู่จีน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1159 นางสาวนัยปพร ชัยยอดน้อย เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1160 นางสาวนันธิยา เจนไพร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1161 นางสาวพรรณทิพย์ นะรินรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1162 นายสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1163 นายธนศักดิ์ บุญมี พนักงานราชการ รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1164 นายภาคภูมิ พัชนี พนักงานราชการ รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1165 นายวงค์วิสันต์ ดุระนิกร ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1166 นายณัฐพนธ์ปกรณ์ ถวิลไพร ครูผู้ช่วย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1167 นายสุริยัน สินทร ครูผู้ช่วย โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1168 นายบัวศรี จาริยะมา พนักงานธุรการ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1169 นายวิชัย ขาวพา ช่างไฟฟ้า โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1170 นายสถาพร พิมพ์ทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1171 นายบุญเหลือ พลพิทักษ์ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1172 นายคูณ มีฉลาด ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตูมใหญ๋วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1173 นายกฤษณุ เชื้อบุตรดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1174 นายอโณทัย ตาสีรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1175 นายอดิสรณ์ แก้วกูล พนักงานราชการ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1176 นายสกุณ จ่าไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1177 นายชัย โมกศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1178 นายทนงค์ศักดิ์ โพธิขำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1179 นายนิติพงษ์ พิศพล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1180 นางสาวสมฤทัย คำด้วง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1181 นางสาวพรรณราย เทพผา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1182 นางสาวสุดาวรรณ ถาวะโร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1183 นายชลทิศ แช่เหง้า ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1184 นางสาวมณฑิชา ชาญประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1185 นายโชคชัย หรีกประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1186 นางกุหลาบ บุติมาลย์ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1187 นางสาวสุทธิณี เงินประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1188 นางสาวสมเจตน์ อุระศิลป์ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1189 นางสาวนัยน์ปพร ชัยยอดน้อย ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1190 นางสาววันนิภา โสประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1191 นางทองใบ หาญประโคน ลูกจ้างชั่วคราว รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1192 นางสาวสุจินดา เอี่ยมศิริ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1193 นางสาวศิรินพร ร่วมรส เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1194 นางขจร ไพรแสงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยกาโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1195 นางสลับ เดิมทำรัมย์ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1196 นางดาวรุ่ง สุระศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1197 นางอุบลรัตน์ มาศภูมิ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1198 นางสุวรรณี เถลิงลาภ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1199 นางสถาพร ศรีหาวงษ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1200 นางสาวเพชรา เพชรแก้ว ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1201 นางอรพิชา ต้ายไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1202 นางสาวศิริวิจิตร อำไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1203 นางพรลภัส แสงสีงาม ครูผู้ช่วยโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1204 นางพรพิมล เตยสระน้อย ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1205 นางกรองทอง กิติสกนธ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1206 นางสาวจริยาภรณ์ บุญนำพา ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1207 นางสาวปริยากร สุภาพ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1208 นางสาวพรพิศ กระอาจ พนักงานราชการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1209 นางสาววิไลลักษณ์ พิริยะตระกูล พนักงานราชการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1210 นางพัชราพร ศรีคุณ พนักงานราชการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1211 นางสาวจุฑารัตน์ ทาฤทธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1212 นางรุ่งทิวา โจไธสง ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1213 นางสาวณัฐกฤตา มาศสง่า ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1214 นางเรืองนิตย์ ปลั่งกลาง ลูกจ้างประจำโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1215 นางสาวบุศรากร ศรีคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1216 นางสาวณัฐกฤตา แสนเจ๊ก ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1217 นางสาวสุดารัตน์ ปะโกติโย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1218 นางสาวบุษกร พัชราชีวิน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1219 นางสาวพิมพ์มาดา ชาติไธสง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1220 นางสาวธิดารัตน์ สมมงคล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1221 นางสาวชฎาพร ศรีหาวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1222 นางสาวจิราภรณ์ ภูมิกอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1223 นางบัวลี ฉวีวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1224 นางศิริพร คำนึงเนตร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1225 นางสาวศิริกุล อุ่นศิลป์ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1226 นางรชาดา เหล่าอัจฉริยะพร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1227 นางสาวจันทร์เพ็ญ จะหวังผล ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1228 นางกาญจนา กลีบบัวแก้ว ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1229 นางเพียรจิต เกษสร ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1230 นางไพรวัลย์ พรมมาลุน ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1231 นางอมรพงศ์ ดอนเหนือ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1232 นางสุวณี วรเสฏฐ์ฐากูร ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1233 นางตรงจิต บุญปก ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1234 นางกฤตยา ศรีริ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1235 นางสาวอนงคเลขา จันทนะสาโร ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1236 นางสาวสุรัญชา เทพอินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1237 นางสาวสุธิดา คำพระ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1238 นางสาวกัลยาณี ตรีเดช ครูผู้ช่วยโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1239 นางสกุนตรา ธงศรี ครูธุรการโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1240 นางลำใย คะเลารัมย์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1241 นางพัฒนา ยิ่งนอก ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1242 นางสาวพัชรา ทองศรี ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1243 นางสาวปณิชา เพ็ชรน้อย ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1244 นางสาวจิอาภา ทิพเหลือง ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1245 นางจิราภรณ์ กุลพิมล ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1246 นางสาวสุภาภรณ์ เกิดสันเทียะ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1247 นางสาวกมลวรรณ กาญจนากาศ พนักงานราชการโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1248 นางสาวชไมพร อาสนสุวรรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1249 นางยุพิน กะซิรัมย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1250 นางสาวพุทธิชา สะโม ครูอัตราจ้างโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1251 นางสาวสุกัญญา วังสนาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1252 นางสาวกนกอร สมัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1253 นายยิ่งยศ ร่มสบาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1254 นางสาวกนกวรรณ ทองเชิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1255 นายวัชรินทร์ อินอักษร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1256 นายศตรรฆพงษ์ รอดทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1257 นางสาวประดิษฐา ปาปะเก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1258 นายวราเทพ เที่ยงแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1259 นางสาวธนพร จำปาทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1260   นางสาวอภิญญา ยิ่งนอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1261 นางสาวมินทรา บุญประกอบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1262 นางวนิดา จานิกร ครูโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1263 นางสาวสกาวเดือน ชินวงศ์ ครูโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1264 นางภารุณี หอมรวง ครูโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1265 นางพิณภรณ์ วิทย์ศลาพงษ์ ครูโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1266 นางนภาพร ฉลูรัมย์ ครูโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1267 นางดวงใจ นาคกูล ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1268 นางสาวพัชรีวรรณ กอสุวรรณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1269 นางอภิวันท์ สุนิมิตพงศ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1270 นางกรรณิการ์ อรัญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1271 นางสาวสุชญา ร่วงสูงเนิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1272 นายวิฑูรย์ ศักดิ์ศิริ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1273 นางสาวขนิษฐา พันธ์ุตะคุ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1274 นายวิทวัธ จันทร์สำโรง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1275 นางสาวอจิมาภรณ์ แทบทาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1276 นางสาวละอองดาว ไชยดิษฐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1277 นางสาวอัญตรา อาสานอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1278 นายธาวิน อยู่ยืด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1279 นายนพรัตน์ เพ็ญเดิมพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1280 นางสาวกานต์มณี สารสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1281 นางสาวธิดารัตน์ พานทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1282 นางสาวกัลยาณี จิตกุมาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1283 นางสาวเบญจภรณ์ คำแดง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1284 นางสาวนพวรรณ ทองพลับพลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1285 นายพงศธร เย็นพู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1286 นายภูริ ผาดำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1287 นางสาวปทุมกาญจน์ เส็งน้อยกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1288 นางสาวปภาวรินทร์ สุมาลุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1289 นางเยาวภา สมานชาติ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1290 นางสาวทิพวัลย์ สำราญดี ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1291 นางนวรินทร์ อินทะเกตุ ครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1292 นางสาวเจนจิรา ปะโส ลูกจ้าง โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1293 นางสาวละออง สุรัมย์ ลูกจ้าง โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1294 นางสาวปวรรัตน์ อุทัยฉาย ลูกจ้าง โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1295 นางสาวภิญญาดา คาสมบัติ ลูกจ้าง โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1296 นางสาวช่อผกา เกรัมย์ ลูกจ้าง โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1297 นางสาวพีรยา ศาลางาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1298 นางสาวพัชรวรรณ บัวแสง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1299 นางสาวกัญญาณัฐ ตาวงษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1300 นางสาววันทนีย์ เข็มพิลา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1301 นายโอฬาร ชะรัดรัมย์ นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1302 นางสาวกษิตินาถ มางาม นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1303 นางสาวชนกสุดา วาดพิมาย นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1304 นางสาวพิมพ์อักษร บุญเที่ยง นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1305 นางสาวสุธิดา ยำรัมย์ นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1306 นางสาวสมฤทัย อุ่มพิมาย นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1307 นางสาวนันท์นลิน สมอหอม นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสตึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1308 นางสินีนุช ชาญประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1309 นางวาสนา จันเสริม ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1310 นางเกษรินทร์ กระจ่างวงศ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1311 นางเพ็ญนภา อุปภา ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1312 นางรำไพ โมกศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1313 นางสาวสุพัตรา จันทร์วงศ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1314 นางกัญญาภัค แสงสาย ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1315 นางสาวอรัญนี ลอยหา ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1316 นางละมุด ศรีสุข ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1317 นางสิริกร เครือคำ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1318 นางสาวศศิธร เจริญพันธุวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1319 นางพรลภัส แสงสีงาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1320 นางสาวทิวาพร โพธิ์ชื่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1321 นางสาวสุณิศา แผ้วพลสง ครูผู้ช่วย โรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1322 นางสาวพรพิศ กระอาจ พนักงานราชการ โรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1323 นางสาววิไลลักษณ์ พิริยะตระกูล พนักงานราชการ โรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1324 นางสาวปารฉัตร ปะโสทะกัง ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1325 นายเสริมศักดิ์ ทองนำ ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1326 นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพร ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
1327 นายบัวศรี จาริยะมา พนักงานธุรการ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
1328 นายวิชัย ขาวพา ช่างไฟฟ้า โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
1329 นายสถาพร พิมพ์ทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
1330 นายอดิสรณ์ แก้วกูล พนักงานราชการ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
1331 นายจรรยา จิตไธสง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1332 นายจำรูญ บุญที ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1333 นายศุภฤกษ์ ศุภรัตนสมัย ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1334 นายวรัทภพ สมันศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1335 นายเถลิงศักดิ์ ภูคำนวน ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1336 นายธรรมรัตน์ สว่างวงค์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1337 นายวิทยา รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1338 นายบันลือ กิจไธสง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1339 นายนิวัฒชัย ต้ายไธสง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1340 นายทนงศักดิ์ นาคแก้ว ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1341 นายอุทัย ยิ่งยง ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1342 นายเจษฎา อยากดี ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1343 นายปัญญา ติวงษา ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1344 นายอดินันท์ สิงห์โพนทัน ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1345 นายสหภพ ศรีบุญลือ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1346 นายพิชิต เรืองสุขสุด พนักงานราชการโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1347 นายชัชพงศ์ เครือจันทร์ พนักงานราชการโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1348 นายณัฐพล สายเล็ก ครูอัตราจ้างโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1349 นายชิดชนก กุลวราธร นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1350 นายธนาพร ลาดไธสง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1351 นายณัชภัทร คำน้อย นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1352 นายศิวกร โพธิ์ไทรย์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1353 นายนฤพล สาลีรัมย์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1354 นายนวภูมิ ศรีสุภาพ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1355 นายพัทธนันท์ แก้วเจ๊ก นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1356 นายสหภูมิ เทพบุรี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1357 นายธิติพัฒน์ โพธิ์ชัย นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1358 นายกิดากร กล่องแก้ว นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1359 นายศรรักษ์ กันยิ่ง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1360 นายกฤษฏิ์ อินทมน นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1361 นายธัญพิสิษฐ์ ผิวงาม นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1362 นายอภิวัฒน์ มะลัยสวรรค์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1363 นายพิชัย โพธิ์วิเศษ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1364 นายสาธิต พินิจดวง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1365 นายปองพล อุดมพันธ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1366 นายรัฐภูมิ เสาเคหา นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1367 นายธีรพัฒน์ ดงประถา นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1368 นายสหชัย สมิงรัมย์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1369 นายภูมิปรัชญา วาปีเก่า นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1370 นายวิโรจน์ จันทร์ดอน นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1371 นายพลวัฒน์ นนทะดี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1372 นายตนุภัทร จุลสม นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1373 นายธีระเดช ชะลอชน นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1374 นายรณชัย โนนพล นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1375 นายจุรินทร์ กินไธสง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1376 นายธนากร ปะทะวัง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1377 นายภาสกร ที่รัก นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1378 นายวัชรากร ศิลาเณร นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1379 นายวีรภัทร กองอรรถ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1380 นายธัชชัย ปานทอง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1381 นายศุภทัต จันทร์งาม นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1382 นายอนุพล ครุธสุวรรณ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1383 นายจิรากร เศษสุวรรณ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1384 นายเอกรินทร์ วิเศษสัตย์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1385 นายยุทธนา เกตุชาติ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1386 นายพงศกร พิมพ์โคตร นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1387 นายสหัสวรรษ ธนัทรุ่งโรจน์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1388 นายทักษิณ ทิศนอก นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1389 นายวรทัต วรรณสุข นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1390 นายเจษฎากร คำสิงห์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1391 นายพินิจ ไกรเพชร นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1392 นายจักรวุฒิ สาสุข นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1393 นายภาณุพงษ์ ลำดับมาก นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1394 นายจักรภัทร ที่รัก นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1395 นายชลสิทธ์ บุญเที่ยง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปลายมาศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1396 นายประสิทธิ์ โคตรภูธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1397 นายประเสริฐ ปิ่นแก้ว ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1398 นายวินัย การถาง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1399 นายปพน คุณรานนท์ นักเรียน โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1400 นายชลสิทธิ์ แสนกล้า นักเรียน โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1401 นายอภินันท์ จำลองกุล นักเรียน โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1402 นายภูมิ ตระกูลไตรพฤกษ์ นักเรียน โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1403 นายพุทธา เนาวิรัตน์ นักเรียน โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1404 นายกฤษณะ สุวิมล นักเรียน โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1405 นายภัทรดนัย ศรีชุมแสง นักเรียน โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1406 นายชัยวัฒน์ ศรีเชื้อ นักเรียน โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1407 นายกฤษฎา ศิริถาวรวงศ์ นักเรียน โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1408 นายสิทธิพล โกสิยานุรักษ์ นักเรียน โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1409 นางศิริกุล ปิยานุกูล ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1410 นางสาวพัชรากร สรวมศิริ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1411 นายสมชาย มาลาศรี ครู โรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1412 นายสมเด็จ โคตะคาร ครู โรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1413 นายชูศักดิ์ บาริศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1414 นายวิเชียร นูหาร ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1415 นายจักรนรินทร์ นามวิเศษ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1416 นายศิริพงษ์ คำไทย ครูผู้ช่วยโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1417 นายเชิดชัย จิตรโท พนักงานราชการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1418 นายปิยะนิติ วรรณวิจิตร พนักงานราชการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1419 นายภานุมาศ โพธิราช ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
1420 นางสาวมิรันตี ดีกลาง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1421 นางสาวศลิษา โลไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1422 นางสาวนิชาภัทร พุทธรา นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1423 นางสาวปรียานุช เพียญศริญ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1424 นายอัฏฐพร เกไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1425 นางสาวอิสราภรณ์ ชุ่มนาค นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1426 นางสาวณัฐธิดา บัวเมืองเพีย นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1427 นางสาววิรวรรณ พึ่งบุญ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1428 นางสาวเบญจมาศ บุยเหลือ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1429 นางสาวศุภานัน นึกรัมย์ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1430 นางสาวภัคจิรา พุดเหียง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1431 นางสาวพิยดา เที่ยมไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1432 นางสาวรสา พุสาโลนา นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1433 นางสาวอาทิตยา รักษา นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1434 นางสาวชนาภรณ์ แนวกลาง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1435 นางสาวภัณฑิรา มามิดา นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1436 นางสาวจิตมณี เมิดจันทึก นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1437 นางสาวพนิตตา ฉวยกระโทก นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1438 นายชลาวุธ เริ่มรักรัมย์ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1439 นางสาววราภรณ์ โพธิ์ชัย นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1440 นางสาวเสาวลักษณ์ เอี้ยนไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1441 นางสาวฐิตาริย์ พรมทา นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1442 นายองอาจ เวรุตัง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1443 นายภาคิไนย จันทร นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1444 นายภานุสรณ์ ปลายชัยภูมิ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1445 นายศุภวัฒน์ จรรยา นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1446 นายไกรภพ โยวิสัย นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1447 นายมงคล โพธิละเดา นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1448 นายนธิเบศร์ วะณาไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1449 นายอภิสิทธิ์ แก้วนิล นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1450 นายเอกพจน์ โอดเปี้ย นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1451 นางสาวกัญญารัตน์ เติมตัวรัมย์ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1452 นางสาวณัฐภัสสร ชุ่มเสนา นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1453 นางสาวอัญมณี ไชยอาษา นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1454 นางสาววรรณิภา แก้วคำ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1455 นางสาวสุจิณณา แก้วรถ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1456 นางสาวเกตนิภา สืบรัมย์ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1457 นางสาววริศรา ซานอก นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1458 นายพศิน แคว้นไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1459 นายณัฐปวีร์ ปลื้มจิต นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1460 นายธนาคาร มุ่งร่วมกลาง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1461 นายอภิรักษ์ ปัญญาสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1462 นายสุรสิทธิ์ ยศไชยวิบูลย์ นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1463 นายนพรัตน์ ผาดไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1464 นายธนวัฒน์ ประเสริฐกุล นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1465 นายอัครชัย มากพูน นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1466 นายอภิสิทธิ์ แตบไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1467 นายพิเชษฐ์ เพ่งเล็งดี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1468 นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1469 นางสาวมนนภัส หงษ์สา ครูผู้ช่วยโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1470 นายสมพร จงจอหอ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1471 นางสาวอิสยาห์ ถือสยม ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1472 นายสำราญ หอมกลิ่น ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1473 นางสาวธัญญลักษณ์ กกไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1474 นางสาวชาลิสา ขวาไธสง นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1475 นายดุษฎี แสงเนตร นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ วีดิทัศน์  
1476 นางสุรางค์รัฎ ประดาสุข ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1477 นางสุทิษา เมื่อประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1478 นางสาวปิยวรรณ หลอมประโคน ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1479 นายนิรัน หิงสันเทียะ ครู รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1480 นางสาวปภาวดีศ์ ทรงประโคน ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1481 นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1482 นางสาวรวิภักดิ์ เทวรัตน์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1483 นางปวัญญา นาคะวงศ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1484 นางถาวร เคลื่อนไธสง พนักงานราชการโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1485 นางวรพร กสานติ์ศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1486 นางอุบลรัตน์ แสนมณี ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1487 นางสาวอัญชลี ตรีไตรศูล ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1488 นายมนตรี บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1489 นางสาวเอมอร วิริยะขันติกุล ครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1490 นางวิภารัตน์ นาดี ครูโรงเร