งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   6 ธ.ค. 2561   7 ธ.ค. 2561   8 ธ.ค. 2561   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 3 ห้อง ห้อง 321,322 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 4 ห้อง ห้อง 432, 433 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 4 ห้อง ห้อง 421,424 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 4 ห้อง ห้อง 434 ,435 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 4 ห้อง ห้อง 425,426 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 4 ห้อง ห้อง 436 ,437 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 4 ห้อง ห้อง 443,444 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 4 ห้อง ห้อง 445,446 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 4 ห้อง ห้อง 447, 448 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 1 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด(เก็บตัว ห้องเกียรติยศ) 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 3 ห้อง ห้อง 331, 333, 335, 336 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 3 ห้อง ห้อง 323, 324, 325 ,326 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 3 ห้อง ชั้นล่าง 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่าง 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 และ 335 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 และ 345 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดมอเนกประสงค์ ห้อง โดมอเนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดมอเนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดมอเนกประสงค์ ห้อง โดมอเนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดมอเนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม หอประชุมรัชตกุล ห้อง หอประชุมรัชตกุล 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.30
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม หอประชุมรัชตกุล ห้อง หอประชุมรัชตกุล 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.30
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม หอประชุมรัชตกุล ห้อง หอประชุมรัชตกุล 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม หอประชุมรัชตกุล ห้อง หอประชุมรัชตกุล 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม หอประชุมรัชตกุล ห้อง หอประชุมรัชตกุล 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม หอประชุมรัชตกุล ห้อง หอประชุมรัชตกุล 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม หอประชุมรัชตกุล ห้อง หอประชุมรัชตกุล 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
10.30-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ หอประชุม จภ.บร. ชั้น 2 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ หอประชุม จภ.บร. ชั้น 2 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ หอพักชายศิลป์นาคร ห้อง ใต้หอพัก 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ หอพักหญิงขวัญนารา ห้อง study 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ หอพักหญิงศรีกานดา ห้อง ใต้หอพัก 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-16.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ หอพักหญิงอุษาวดี ห้อง ใต้หอพัก 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-16.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ เวทีเสริม ห้อง โดมราชวิทย์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
08.00-16.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ หอพักหญิงแก้วกัญญา ห้อง ลานหน้าหอพักฯ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 20 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
08.00-16.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ หอประชุม จภ.บร. ชั้น 1 หอประชุมฯ ชั้นล่าง 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-16.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ เต็นท์หน้าอาคารวิทยาศาสตร์ 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-16.00
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ โรงพลศึกษา ห้อง โรงพลศึกษา 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ โรงพลศึกษา ห้อง โรงพลศึกษา 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ลานข้างปราสาทเขาพนมรุ้งจำลอง 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 332 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 337 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เต็นท์หน้าอาคาร 3 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 3 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เต็นท์หน้าอาคาร 2 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 2 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 227 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 237 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โดมอเนกประสงค์ ฝั่งทิศตะวันตก 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โดมอเนกประสงค์ ฝั่งทิศตะวันออก 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง 501 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคารอุตสาหกรรม ห้อง 601 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 221 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 31

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 231 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 31

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 131 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนกระสังพิทยาคม โดมอเนกประสงค์ ทิศเหนือ ห้อง โดมอเนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนกระสังพิทยาคม โดมอเนกประสงค์ ทิศใต้ ห้อง โดมอเนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนกระสังพิทยาคม ห้องประชุมสุขอนันต์ ห้อง ห้องประชุมสุขอนันต์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สวนสุขฤทัย ห้อง หน้าที่ว่าการอำเภอกระสัง 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนกระสังพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ห้องกระสังมัลติมีเดีย 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนกระสังพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ห้องกระสังมัลติมีเดีย 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพระครูพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 123-125 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 123-125 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 333-335 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 333-335 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 341-343 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 341-343 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพระครูพิทยาคม หอประชุม ห้อง หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 431-433 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 431-433 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพระครูพิทยาคม โดมหน้าเสาธง ห้อง โดมหน้าเสาธง 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม โดมหน้าเสาธง ห้อง โดมหน้าเสาธง 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ห้อง หอประชุมทิวสน 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ห้อง หอประชุมทิวสน 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง 421 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง 421 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ห้อง ห้องสมุด 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ห้อง ห้องสมุด 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง 411 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง 411 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง 216 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง 216 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง 235 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง 235 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้อง 311 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้อง 311 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง 232 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง 232 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้อง 326 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้อง 326 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้อง 323 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้อง 232 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้อง 323 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง 411 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง 216 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ห้อง หอประชุมทิวสน 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง เวทีกลางแจ้ง สนามหญ้าด้านทิศเหนือ ติดสนามซ้อม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง เวทีกลางแจ้ง สนามหญ้าด้านทิศเหนือติดตลาดเซราะกราว 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง ลานกลางแจ้งด้านหน้าสนามช้างฯ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง ลานกลางแจ้งด้านหน้าสนามช้างฯ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง ข้างสนามฯด้านทิศเหนือ เวที 1 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง ข้างสนามฯด้านทิศเหนือ เวที1 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง ข้างสนามฯด้านทิศเหนือ เวที 2 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง ข้างสนามฯด้านทิศเหนือ เวที 2 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง ข้างสนามฯด้านทิศใต้ เวที 1 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง ข้างสนามฯด้านทิศใต้ เวที 2 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง ข้างสนามฯด้านทิศเหนือ เวที 3 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง ข้างสนามฯด้านทิศเหนือ เวที 3 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง ข้างสนามฯด้านทิศใต้ เวที 2 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง ข้างสนามฯด้านทิศใต้ เวที 2 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง ข้างสนามฯด้านทิศใต้ เวที 3 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง ข้างสนามฯด้านทิศใต้ เวที 3 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง หน้าทางเข้าสนามฟุตบอล ช้างอารีน่า ด้านขวา 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง หน้าทางเข้าสนามฟุตบอล ช้างอารีน่า ด้านขวา 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง หน้าทางเข้าสนามฟุตบอล ช้างอารีน่า ด้านซ้าย 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ห้อง หน้าทางเข้าสนามฟุตบอล ช้างอารีน่า ด้านซ้าย 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สวนธรรมะ ห้อง สวนธรรมะ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
46 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สวนธรรมะ ห้อง สวนธรรมะ 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
47 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง อาคาร 10 ชั้น 5 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
48 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง อาคาร 10 ชั้น 5 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เวทีใต้ถุนอาคาร 5 ห้อง เวทีใต้ถุนอาคาร 5 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีใต้ถุนอาคาร 6 ห้อง เวทีใต้ถุนอาคาร 6 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เวทีหอประชุมโรงอาหาร ห้อง เวทีหอประชุมโรงอาหาร 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีหอประชุมอเนกประสงค์ ห้อง เวทีหอประชุมอเนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เวทีโครงเหล็กในโดมอเนกประสงค์ด้านทิศใต้ ห้อง เวทีโครงเหล็กในโดมอเนกประสงค์ด้านทิศใต้ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 29

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีโดมอเนกประสงค์ด้านทิศเหนือ ห้อง เวทีโดมอเนกประสงค์ด้านทิศเหนือ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เวทีโครงเหล็กหน้าอาคาร 4 (หน้าห้องสมุด) ห้อง เวทีโครงเหล็กหน้าอาคาร 4 (หน้าห้องสมุด) 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีโครงเหล็กหน้าอาคาร 3 (หน้าทางขึ้นด้านทิศตะวันตก) ห้อง เวทีโครงเหล็กหน้าอาคาร 3 (หน้าทางขึ้นด้านทิศตะวันตก) 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีในหอนิทรรศการศิลปะ ห้อง เวทีในหอนิทรรศการศิลปะ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง เวทีห้องโสตทัศนศึกษา 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ห้อง 418 ห้องพัก 416 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 1 ห้อง 122 ห้องพัก 121 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ห้อง 431 ห้องพัก 432 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ห้อง 433 ห้องพัก 434 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุมสมาคม ฯ ห้องพัก212 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ห้อง ห้องศูนย์สื่อฯ ห้องพัก 413 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องประกันคุณภาพ ห้องพักใต้ถุนอาคาร 6 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ุห้อง611 ห้องพักอุตสาหกรรม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่ง 648 ห้องพัก 647 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่ง 638 ห้องพัก 637 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่ง 625 ห้องพัก 624 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่ง 627 ห้องพัก 626 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่งขัน 645 ห้องพัก 646 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ห้อง ห้องแข่งขัน 435 ห้องพัก 436 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 1 ห้อง ห้องแข่งขัน 131 ห้องพัก 132 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่งขัน 631 ห้องพัก 633 ห้องรอแข่ง 632 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-16.00
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่งขัน 634 ห้องรอแข่ง 635 ห้องพัก 636 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 1 ห้อง ห้องแข่งขัน 133 ห้องรอแข่ง 134 ห้องพัก 135 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 2 ห้อง ห้องแข่งขัน 223 ห้องรอแข่ง 224 ห้องพัก 225 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่งขัน 641 ห้องพัก 642 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-16.00
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่งขัน 621 ห้องพัก 623 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ห้อง ห้องแข่งขัน 414 ห้องพัก 415 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่งขัน 643 ห้องพัก 644 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 2 ห้อง ห้องแข่งขัน 221 ห้องกรรมการตรวจ 222 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 2 ห้อง ห้องแข่งขัน 215 ห้องกรรมการตรวจ 216 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 2 ห้อง ห้องแข่งขัน 213 ห้องกรรมการตรวจ 214 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง ห้อง หอประชุมการเวก 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง ห้อง หอประชุมการเวก 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 122 และ 123 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 321 และ 322 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม โดมอเนกประสงค์ ห้อง โดมอเนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม โดมอเนกประสงค์ ห้อง โดมอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น.เป็นต้นไป
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ห้องประชุมหลังใหม่ ห้อง ห้องประชุมหลังใหม่ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ห้องประชุมหลังเก่า ห้อง ห้องประชุมหลังเก่า 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
2 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร ห้องรติภัทร ห้อง ห้องรติภัทร 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
3 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
4 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
5 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
6 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
7 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
8 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร ห้องรติภัทร ห้อง ห้องรติภัทร 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
9 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร ห้องรติภัทร ห้อง ห้องรติภัทร 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนกระสังพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 521, 523, 524 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกระสังพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง โดมห้องสมุด 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.0 - 16.30 น.
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกระสังพิทยาคม ห้องประชุมชมพู-ฟ้า ห้อง ห้องประชุมชมพู-ฟ้า 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.0 - 16.30 น.
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หอประชุมชัยวนัมรุง ห้อง ชั้นล่างโรงอาหาร 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หอประชุมชัยวนัมรุง ห้อง ชั้นล่างโรงอาหาร 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หอประชุมชัยวนัมรุง ห้อง หอประชุมชัยวนัมรุง 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หอประชุมชัยวนัมรุง ห้อง หอประชุมชัยวนัมรุง 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หอประชุมชัยวนัมรุง ห้อง หอประชุมชัยวนัมรุง 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หอประชุมชัยวนัมรุง ห้อง หอประชุมชัยวนัมรุง 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หอประชุมชัยวนัมรุง ห้อง ชั้นล่างโรงอาหาร 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หอประชุมชัยวนัมรุง ห้อง ชั้นล่างโรงอาหาร 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-17.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก อาคาร 7 ห้อง บริเวณชั้นล่าง 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก หอประชุม ห้อง หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก หอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก อาคาร 7 ห้อง อาคาร 7 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก อาคาร 7 ห้อง อาคาร 7 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก อาคาร 7 ห้อง บริเวณชั้นล่าง 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก อาคาร 7 ห้อง บริเวณชั้นล่าง 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก โรงจอดรถ ห้อง ด้านหลังอาคาร 1 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก ถนนหน้าโรงฝึกงาน ห้อง ถนนหน้าโรงฝึกงาน 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก โรงจอดรถ ห้อง ด้านหลังอาคาร 1 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก ถนนหน้าโรงฝึกงาน ห้อง เต็นท์ ถนนหน้าโรงฝึกงาน 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก โรงจอดรถ ห้อง ด้านหลังอาคาร 1 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก ถนนหน้าโรงฝึกงาน ห้อง เต็นท์ ถนนหน้าโรงฝึกงาน 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก หอประชุม ห้อง หอประชุม 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก อาคาร 4 ห้อง บริเวณชั้นล่าง 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 5 ห้อง 523,524, 525 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 5 ห้อง 513,514, 515 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 5 ห้อง 534,535, 536 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 5 ห้อง 513,514, 515 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
5 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 5 ห้อง 523,524, 525 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
6 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 5 ห้อง ห้องสมุด 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
7 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 5 ห้อง ห้องสมุด 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 4 ห้อง 413,414, 415 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 4 ห้อง 421,422 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 4 ห้อง ห้องศิลปะ, ห้องนาฏศิลป์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 4 ห้อง 423,424, 425 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 4 ห้อง 426,427, 428 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 ทิศตะวันออก 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคารเกษตร ห้อง อาคารเกษตร ทิศตะวันออก 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคารเกษตร ห้อง อาคารเกษตร ทิศตะวันตก 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ โดม ห้อง โดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 ทิศตะวันออก 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคารเกษตร ห้อง อาคารเกษตร ทิศตะวันตก 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคารเกษตร ห้อง อาคารเกษตร ทิศตะวันออก 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 ทิศตะวันออก 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปลายมาศ โดม ห้อง โดม 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปลายมาศ อาคารเกษตร ทิศตะวันออก ห้อง อาคารเกษตร ทิศตะวันออก 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 3 ห้อง 311,312 321,322 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 3 ห้อง 311,312 321,322 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 3 ห้อง 311,312 321,322 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 790 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร โดมอเนกประสงค์ ห้อง โดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
2 791 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร โดมอเนกประสงค์ ห้อง โดม 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
3 792 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร ห้องทัศนภัทร ห้อง 222 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
4 793 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร ห้องทัศนภัทร ห้อง 222 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
5 794 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุม ห้อง หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
6 795 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
7 796 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
8 797 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
9 798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สนามช้างอารีน่า : ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม ลานกลางแจ้งหน้าทางขึ้นปราสาท ห้อง เวทีกลางแจ้งหน้าทางขึ้นปราสาท 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]