งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 และ 335 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00 07.30 - 08.30 น. รายงานตัว ณ ใต้ถุนอาคาร 3
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 และ 345 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00 07.30 - 08.30 น. รายงานตัว ณ ใต้ถุนอาคาร 3
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดมอเนกประสงค์ ห้อง โดมอเนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-15, 31-45 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. รายงานตัว ณ ใต้ถุนอาคาร 3 แข่งขัน 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 16-30, 46-61 รายงานตัว 11.30-12.30 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 3 แข่งขัน 13.15-16.30
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดมอเนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-15, 31-45 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. รายงานตัว ณ ใต้ถุนอาคาร 3 แข่งขัน 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 16-30, 46-61 รายงานตัว 11.30-12.30 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 3 แข่งขัน 13.15-16.30
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดมอเนกประสงค์ ห้อง โดมอเนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-15, 31-45 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. รายงานตัว ณ ใต้ถุนอาคาร 3 แข่งขัน 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 16-30, 46-61 รายงานตัว 11.30-12.30 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 3 แข่งขัน 13.15-16.30
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดมอเนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-15, 31-45 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. รายงานตัว ณ ใต้ถุนอาคาร 3 แข่งขัน 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 16-30, 46-61 รายงานตัว 11.30-12.30 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 3 แข่งขัน 13.15-16.30
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30 07.30 - 08.30 น. รายงานตัว ณ ห้องคอมพิวเตอร์
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30 07.30 - 08.30 น. รายงานตัว ณ ห้องคอมพิวเตอร์
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม หอประชุมรัชตกุล ห้อง หอประชุมรัชตกุล 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.30 07.30 - 08.30 น. รายงานตัว ณ หอประชุมรัชตกุล
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม หอประชุมรัชตกุล ห้อง หอประชุมรัชตกุล 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.30 07.30 - 08.30 น. รายงานตัว ณ หอประชุมรัชตกุล
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม หอประชุมรัชตกุล ห้อง หอประชุมรัชตกุล 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30 07.30 - 08.30 น. รายงานตัว ณ หอประชุมรัชตกุล
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม หอประชุมรัชตกุล ห้อง หอประชุมรัชตกุล 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30 07.30 - 08.30 น. รายงานตัว ณ หอประชุมรัชตกุล
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม หอประชุมรัชตกุล ห้อง หอประชุมรัชตกุล 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00 07.30 - 08.30 น. รายงานตัว ณ หอประชุมรัชตกุล
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม หอประชุมรัชตกุล ห้อง หอประชุมรัชตกุล 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00 07.30 - 08.30 น. รายงานตัว ณ หอประชุมรัชตกุล
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม หอประชุมรัชตกุล ห้อง หอประชุมรัชตกุล 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
10.30-12.00 07.30 - 08.30 น. รายงานตัว ณ หอประชุมรัชตกุล


ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]