::sm-brm4

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สนามแข่งขันกลุ่มที่ 4 โรงเรียนสตึก
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

007 ศิลปะ-ดนตรี

1. 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
2. 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
3. 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
4. 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
5. 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
7. 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
8. 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
9. 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
10. 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
11. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
12. 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
13. 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
14. 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
15. 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
16. 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
17. 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
18. 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
19. 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
20. 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
21. 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
22. 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
23. 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
24. 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
25. 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
26. 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
27. 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
28. 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
29. 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
30. 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
31. 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
32. 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
33. 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
34. 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
35. 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
36. 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
37. 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
38. 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
39. 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
40. 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
41. 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
42. 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
43. 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
44. 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
45. 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
46. 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
47. 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
48. 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]