::sm-brm4

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สนามแข่งขันกลุ่มที่ 4 โรงเรียนสตึก
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
2. 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
3. 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
4. 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
5. 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
7. 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
8. 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
9. 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]